heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35099064
แสดงหน้า60744572
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332155 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
201
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

ถวายพระพรองค์เอกกษัตรา
ภูมิพลสมญาเจ้าแผ่นพื้น
ปวงชนทั้งหลายขอพระองค์ยิ่งอยู่ยืน
เป็นร่มผืนโพธิ์ปกคุ้มเกล้าเผ่าไทย

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.14.xxx] เมื่อ 15/02/2012 16:53
202
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 ถวายพระพรองค์เอกกษัตรา
ปวงประชาทั้งหลายล้วนสดุดี
ภูมิพลไท้ภูมีปกเกล้า
เย็นศิระทุกหมู่เหล่าเพราะพระบริบาล
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.32.xxx] เมื่อ 20/02/2012 16:08
203
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

ภูมิพลมหาราชชาติกษัตริย์
สยามรัฐปวงชนคนสรรเสริญ
ทุกหนแห่งที่พระบาทราชดำเนิน
นำเจริญมอบผาสุขทุกทั่วแดน

 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.33.xxx] เมื่อ 22/02/2012 11:13
204
อ้างอิง

ฝกบฯ พัน.สร.๕
 พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทย ได้พึ่งพาอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร
 
ฝกบฯ พัน.สร.๕ [118.173.13.xxx] เมื่อ 27/02/2012 06:34
205
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕

 บารมีพระองค์ไท้ราชา
ปกเกล้าคุ้มประชาถ่องแท้
พระตรากตรำวรกายมิหน่าย เอย
เพื่อพสกนิกรพ่อ เหนื่อยล้าพระองค์ยอม

 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.42.xxx] เมื่อ 28/02/2012 14:53
206
อ้างอิง

ฝกบฯ พัน.สร.๕
 ขอเทิดไท้จอมไทยมหาราช
พระจอมปราชญ์นำชนทุกพลผอง
เศรษฐกิจพอเพียงตามครรลอง
ไทยทั้งผองได้อยู่ดีมีพอกิน
 
ฝกบฯ พัน.สร.๕ [118.173.3.xxx] เมื่อ 29/02/2012 07:15
207
อ้างอิง

ฝกบฯ พัน.สร.๕
 ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมี แห่งองค์พระสยามเทวาธิราชพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบนิรันดร์กาล
 
ฝกบฯ พัน.สร.๕ [118.173.43.xxx] เมื่อ 1/03/2012 07:15
208
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 เกียรติคุณพระหนุนนำค้ำประเทศ
พระปกเกศบารมีศรีสยาม
พระคุณล้ำพสกนิกรทุกผู้นาม
ได้ทำตามอย่างพ่อผู้พอเพียง
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.39.xxx] เมื่อ 1/03/2012 09:51
209
อ้างอิง

รักประเทศไทย
ทรงเป็นนักพัฒนา  มีความรอบรู้ในทุก  ๆ  ด้าน  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและเกษตรกรรม
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:01
210
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ  สามารถทำให้คนไทยมีความรัก  ความสามัคคี  มีความสมานฉันท์  ทำให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงจนถึงทุกวันนี้
 
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:04
211
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ทรงเป็นนักพัฒนา  มีความรอบรู้ในทุก  ๆ  ด้าน  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและเกษตรกรรม
 
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:05
212
อ้างอิง

รักประเทศไทย

 เป็นผู้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  แนะนำให้ราษฎรใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ไม่ฟุ่มเฟือย  ประหยัด  ขยัน

 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:10
213
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 เป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาอย่าสม่ำเสมอ  และศาสนาอื่น  ๆ   ทั้งในประเทศแลต่างประเทศ  โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:11
214
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ในหลวงคือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกคน  เมื่อประชาชนเกิดความทุกข์  ความเดือนร้อน  ประสบกับปัญหาต่าง  ๆ  พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของชนชาวไทย  ทำให้ผ่านพ้นปัญหา  อุปสรรคต่าง  ๆ  ไปได้
 
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:12
215
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรของพระองค์  โดยมิได้ย่อท้อต่อความยากลำบาก  ยังตราตรึงอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคน
 
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:13
216
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 พระองค์ทรงมอบแนวทางในการดำรงชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย  โดยให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทำให้เรารู้จักความพอดี  พอประมาณ  นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน
 
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:17
217
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในทุกพื้นที่  โดยมอบโครงการพระราชดำริต่าง  ๆ   มากมาย  เช่น  โครงการฝนหลวง   การแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยแก้ปัญหาพืชเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ  โดยทรงส่งเสริมพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น  ๆ   เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพมั่นคงและยั่งยืน
 
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:18
218
อ้างอิง

รักประเทศไทย
ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการคนหนึ่ง  มีหน้าที่ในการ  “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข”  ให้กับประชาชนในพื้นที่จะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด  เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
 
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:20
219
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ  สามารถทำให้คนไทยมีความรัก  ความสามัคคี  มีความสมานฉันท์  ทำให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงจนถึงทุกวันนี้
 
 
รักประเทศไทย [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:23
220
อ้างอิง

อัญชลี
 พ่อเป็นผู้ดูแลรักษาแผ่นดินและพัฒนาชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีและอยู่รอดปลอดภัย โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร  
 
 
อัญชลี [171.4.112.xxx] เมื่อ 2/03/2012 10:24

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น