heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35231431
แสดงหน้า60876990
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332850 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
241
อ้างอิง

noteting
 ๑.ในหลวงเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย รบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
  ๒.ในหลวงทรงเป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีต่อราษฎรไทย ทุกหนแห่ง พระองค์ทรงเสด็จทรงงานในภูมิภาคต่างๆ ทรงห่วงใยราษฎร และเสริมสร้างอาชีพให้แก่ราษฎร
  ๓.ในหลวงทรงเป็นผู้รักน้ำ โดยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งน้ำจำเป็นต่อการเกษตรกรรมของราษฎร เช่นโครงการฝนเทียม โครงการฝายแม้ว เป็นต้น
  ๔.ในหลวงทรงเป็นผู้ชี้แนะ ทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่ายิ่งให้กับราษฎร และให้รู้จัก พอเพียง พอประมาณ 
  ๕.ในหลวงเป็นผู้ที่ทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยที่สุด พระองค์ไม่เคยละทิ้งประชาชนคนไทย
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:29
242
อ้างอิง

noteting
 ๑.พระทรงเป็นพ่อพระของแผ่นดินที่เสียสละทั้งพระวรกาย ตรากตรำทำงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมพสกนิกรไปทั่วทุกผืนแผ่นดินไทย  ไม่ว่าจะอยู่ถิ่นทุระกันดารเพียงใดก็ตาม
๒.พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่เพียรพยายามคิดค้นหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะประชาชนผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติ  (ชาวนา) เกษตรกร ให้พ้นจากปัญหาภัยแล้ง  โดยการทำฝนเทียม การกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง   การทำแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และแก้ไขปัญหาอุทกภัย
๓.พระองค์ทรงเป็นนักเศรษฐศาตร์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของพระสกนิกรชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดี  เช่น   ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่ (เกษตรผสมผสาน)  และริเริ่มโครงการตามพระราชดำริต่างๆ มากมาย  เพื่อส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้  ให้กับประชาชนชาวไทยทั้งปวง
๔.พระองค์ทรงเป็นอัครศิลปิน ที่พระปรีชาสามารถ  ทั้งการดนตรี  นักประพันธ์ชั้นยอด  การกีฬา   ซึ่งลำพังพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมาย  ก็ทรงเหนื่อยพระวรกายอยู่แล้ว  แต่พระองค์ยังมีความสนใจ มุ่งมั่น  ประพันฑ์ผลงาน มาให้พสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชม
๕.พระองค์ทรงมีพระเมตตาเป็นบิดาของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง  อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  ที่มิอาจมีสิ่งใดมาทลายได้
 
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:30
243
อ้างอิง

noteting
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช หรือในหลวงรัชกาลในปัจจุบัน เป็นพระมหากษัตริย์ ทีมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยมากมายนานัปการ ยากที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใดประเทศใดเสมอเหมือน พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ตลอดจนกระทำสิ่งต่างๆ ล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประโยชน์เพื่อให้ประชาชนคนไทย อยู่ดีมีสุข พระองค์จึงเป็นที่เคารพรัก เทิดทูน และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกคน จนทำให้ประเทศไทย ยังดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้
คนไทยทุกคน ล้วนพูดว่า “เรารักในหลวง” แต่มีสิ่งสำคัญมากกว่าคำพูดว่า “รัก“ คือการปฏิบัติ หรือการกระทำแสดงออกถึงการรักในหลวง ในฐานะที่เป็นข้าราชการและประชาชนคนหนึ่ง ได้ตั้งปณิธานว่า เพื่อปฏิบัติ กระทำเพื่อแสดงถึงความรักต่อในหลวง ดังต่อไปนี้
๑. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในฐานะข้าราชการมีหน้าที่ทำงานต่างพระเนตรพระกรรณ ให้กับพระเจ้าอยู่หัว เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ประชาชนพ้นทุกข์ และมีความสุขแล้ว ก็ถือว่าทำให้พระองค์ท่านมีความสุขไปด้วยทุกลมหายใจของพระองค์มีแต่ประชาชน เท่านั้น
๒. ปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ความพอประมาณ มีเหตุผล มีกันที่ดี ภูมิคุ้มกันที่ดี เพราะปรัชญา ดังกล่าวจะทำให้เกิดพออยู่พอกิน และอยู่ดีมีสุข ต่อไป ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง
๓. ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย วัฒนธรรม จารีต และประเพณี
๔. ศึกษา ปฏิบัติ และเผยแพร่พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว ให้กับบุตรหลาน คนใกล้ชิด
๕. สอดส่องดูแล ปกป้องและป้องกันมิให้มีการพูดจาจาบจ้วง ดูหมิ่นสถาบัน และพระองค์หรือพระบรมวงศานุวงษ์ อันเนื่องมาจากความแตกแยกทางความคิดและปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:32
244
อ้างอิง

noteting
 ๑. ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า ที่ให้ตั้งมั่นในความสุจริต การดำเนินชีวิตตามแบบท่าน เป็นการแสดงความจงรักภัคดีของข้าพเจ้า
๒. ข้าพเจ้ารักในหลวง โดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม และความสะดวก
๓. พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ ท่านได้สร้างคลองลัดโพธิ์ทำให้ประชาชนในเขตกระเพาะหมู ของอำเภอพระประแดง ไม่ต้องเป็นทุกข์กับปัญหาน้ำท่วมอีกต่อไป ข้าพเจ้าก็เป็นประชาชนคนหนึ่งในเขตกระเพาะหมู อำเภอพระประแดง ข้าพเจ้ารักในหลวงมากกว่าสิ่งใด
๔. ในหลวงทรงเสียสละทุกอย่าง เพื่อประชาชนชาวไทย ทรงทำงานหนักมาตลอด นับแต่พระองค์ทรงครองราชย์ ทั้งๆที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำเลย ท่านรักประชาชนของท่าน ท่านจึงทรงงานหนักขนาดนี้
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:33
245
อ้างอิง

noteting
 ข้าพเจ้าเมื่อยังเล็กพอจำความได้ ก็รู้จัก และเห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฝาผนังบ้านไม้เก่า ๆ ของบ้านคุณตาคุณยาย และไปเที่ยวเล่นบ้านเพื่อนบ้านจะเห็นทุกหลังคาเรือนมีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าเข้าใจอย่างเดียวว่า  พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์       ของประเทศไทย และประชาชนชาวไทยล้วนแต่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
เมื่อมาถึงวันนี้ ข้าพเจ้าจึงได้เข้าใจและสัมผัสได้กับความรู้สึกของความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน จะเห็นได้จากพระองค์-ท่านได้ทรงอุทิศเวลาเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศ                เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ราษฎร และประเทศชาติ พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมีหลายแขนงครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคก่อให้เกิดโครงการต่าง ๆ นับพันโครงการ    นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นกองทุนหรือมูลนิธิเพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมากมาย
พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรีที่พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า ฯ เนื่องในพระราชพิธี และโอกาสวาระ     ต่าง ๆ นั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง เป็นอมตะวาจาที่ประทับใจ และสามารถพิสูจน์ได้ ตลอดจนมีความทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ  รวมทั้งเป็นอุทาหรณ์ คติสอนใจ ให้มั่นคงในความดีงาม มิให้หวั่นไหวต่ออุปสรรค และความ   ชั่วร้าย  เพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่น้อมเกล้า ฯ อันเชิญไปปฏิบัติ
ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์นั้น พระองค์ได้มีพระราช-กรณียกิจมากมายหลายด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท  ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  ด้านการศาสนา  ด้านวัฒนธรรม  ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พระองค์ทรง   ตรากตำเสียสละทุ่มเทพระวรกายมุ่งมั่นแก้ปัญหา อันนำมาสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย      ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย รวมทั้งพระองค์ท่านทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการพัฒนา ทรงให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคนให้อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง และได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพของพสกนิกรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ
 
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:35
246
อ้างอิง

noteting
 ๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงครองราชโดยธรรม  โดยยึดหลักธรรมตามคำสอนทางพุทธศาสนา  หลักทศพิศราชธรรม  อันเป็นหลักธรรมของพระราชาในการปกครองบ้านเมืองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข  ดังที่พระองค์ได้ทรงพระราชท่านแก่พสกนิกรในคราวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ  ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม”  ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าบ้านเมืองของเราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน
๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงรักและห่วงใยประชาชนของพระองค์ดังจะเห็นได้จาก  พระองค์และพระบรมวงศ์ศานุวงค์  เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อทราบความเป็นอยู่ของประชาชนและคิดแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อยู่ย่างมีความสุข
๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นนักคิดนักพัฒนาและนักแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี  ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืน
๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภพ  ให้การส่งเสริมสนับสนุน  ศาสนาทุกศาสนา  ตามความเชื่อของประชาชนทุกศาสนา
๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย  ทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต 
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:36
247
อ้างอิง

noteting
๑. ในหลวงท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา โดยที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิด นักเขียนนักประดิษฐ์ นักวิจัย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยขอพระองค์ท่านมีความสะดวกสบาย มีความอยู่ดี กินดี เช่น การทำฝนเทียม กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น
๒. พระองค์ผู้ทรงประทานแนวปรัชญาในการดำเนินชีวิต เช่น แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ดำเนินชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน ซึ่งแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตถ์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
๓. กษัตริย์นักปกครอง พระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักปกครอง โดยพระองค์ท่านทรงดูแลทุกข์สุขของประชาชนคนไทย แม้จะมีถิ่นที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่ห่างไกลพระองค์ท่านก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่ง แม้จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตาม สมดังที่พระราชดำรัสว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม”
๔. กษัตริย์ผู้มีความกตัญญู จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงปรนนิบัติดูแล สมเด็จพระราชชนนี ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด จะเห็นพระองค์ท่าน ดูแลเอาใจใส่ ต่อสมเด็จย่าดังบุตรประพฤติปฏิบัติต่อมารดา
๕. พระองค์ท่านทรงเป็นพุทธมามะกะบำรุง พระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยไม่เลือกจะเป็นศาสนาใด
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:36
248
อ้างอิง

noteting
 ในชาติไทยเรานั้น มีสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน และเป็นสัญลักษณ์ของ            การรวมน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทย ก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ ในหลวงของปวงชน              ชาวไทยทั้งหลาย โดยจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงงานเพื่อความผาสุกของมหาชนชาวไทยโดยมิได้            เหน็ดเหนื่อย และหวังให้ราษฎรของท่านพ้นจากความทุกข์ยาก และมุ่งหวังให้ประเทศชาติมีความเจริญ มั่นคงเป็นปกติสุข ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทาน              แด่พระบรมวงศานุวงศ์ และคณะบุคคลที่เข้าเฝ้า เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ความว่า
“ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกัน             ที่ให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปรารถนาดี มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข   ความสวัสดีโดยประการต่าง ๆ ไว้ ซึ่งความสุข ความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญ มั่นคง เป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคง ทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น  จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตั้งจิต ตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือ ชาติ บ้านเมืองอันเป็นที่อยู่ที่ทำกินของเรามีความเจริญมั่นคงยิ่งยืนไป ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัยและอำนวยสุข สิริสวัสดิ์วัฒนามงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน”
ดังนั้น จากพระราชดำรัสดังกล่าวที่ทรงพระราชทานไว้ พระองค์จะปิติสุขก็ต่อเมื่อประเทศชาติบ้านเมืองมีความปกติสุข ประชาชนเป็นสุข และให้ข้าราชการได้ทำหน้าที่ของตน                 เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญสืบไป ข้าพเจ้าจึงรักในหลวงที่พระองค์ทรงเป็น
๑) พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาติ เป็นพลังสำคัญที่พัฒนาชาติไทย
๒) พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
๓) พระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทย
๔) ข้าพเจ้าจะสักการะเคารพทั้งกายและใจ จะถวายตนเป็นข้าราชการที่ดี
๕) ข้าพเจ้าจะถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนชีวิตจะหาไม่
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:38
249
อ้างอิง

noteting
 ๑. พระองค์ทรงเป็นพระผู้คุ้มครองปกป้องประชาชนให้พ้นภัย  ทุก ๆ ครั้งที่ประชาชนของ
พระองค์ประสบภัยต่าง ๆ  ในทุกภูมิภาค  พระองค์จะเสด็จเข้ามาช่วยปกป้องคุ้มครองภัยนั้น  หาวิธีแก้ไขป้องกัน  ดุจพ่อคุ้มภัยให้แก่ลูก
๒. พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกท้องที่  เพื่อมุ่งนำความสงบสุขไปสู่ประชาชน
ของพระองค์มิได้ขาด  ตลอดรัชสมัยของพระองค์  แม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายสักเพียงใด
๓. พระองค์ทรงใช้พระราชปรีชาญาณ  พระสติปัญญา  พระวิริยะอุตสาหะ  ตลอดจนความองอาจ  และกล้าหาญ  ที่พระองค์ทรงมีอยู่  อย่างท่วมท้นในการนำประเทศให้พ้นภัย
๔. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการศิลปะ วิทยาศาสตร์  หรือแม้แต่เป็นแบบอย่าง  ที่เรียบง่ายของการเป็นพ่อผู้มีแต่ความรัก เสียสละเพื่อลูก 
๕. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของชาวพุทธ  ทรงปกครองประชาชนด้วยหลักทศพิธราชธรรมและทรงพยายามอบรมสั่งสอนให้ประชาชนชาวไทย  เป็นคนดี  รักใคร่ สามัคคี  ปรองดองกัน
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:38
250
อ้างอิง

noteting
 .ยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานยุทธศาสตร์“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการ
แก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยต้องเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ เข้าถึงประชาชน มุ่งหมายที่จะพัฒนา จนนำไปสู่เป้าหมายการอยู่ดีมีสุข ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จึงทำให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่รักและเทิดทูน ของประชาชนในพื้นที่
๒.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาใช้
ในชีวิตประจำวัน ของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักการ พึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นแนวปรัชญาที่สามารถใช้ได้ จริง เป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้ประชาชนผู้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความผาสุก มีความพอประมาณ ไม่ตกเป็นทาสของระบบทุนนิยม
๓.ทรงเป็นนักพัฒนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิดค้นและวิจัย สิ่งต่างๆ เพียงเพื่อเหตุผลเดียว คือ เพื่อ
ประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริ เพื่อเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างให้กับประชาชนในแต่ละท้องที่
๔.ทรงเป็นต้นแบบของปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ของประชาชนชาวไทยใน
หลายๆ เรื่อง ทั้งในด้านความเสียสละความสุขส่วนตน อุทิศให้ประโยชน์ส่วนรวม ความมัธยัสถ์ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใช้
๕.ทรงเป็น”พ่อ”ของปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในฐานะของครอบครัว และพ่อของ
แผ่นดิน โดยทรงมอบความรัก ความห่วงใยให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่เลือกปฏิบัติที่จะรักหรือมักที่ชังบุคคลใด ทรงคิดค้นกรรมวิธี หรือแนวทางต่างๆ ในการส่งเสริม พัฒนาให้คุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:39
251
อ้างอิง

noteting
 ๑. ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน   ซึ่งแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์รวมถึงบรรพบุรุษของเรา  ได้เอาเลือด เอาเนื้อ  เอาชีวิต  และความลำบากยากเข็ญเข้าแยก เพื่อ
ปกป้องผืนแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานชาวไทยได้อยู่อาศัย
๒. ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน  พระองค์เป็นพ่อที่ไม่เคยทอดทิ้งลูก  ท่านจะอยู่เคียงข้างลูกเสมอ ไม่ว่าลูกจะสุข  หรือทุกข์  ท่านไม่เคยละทิ้งลูกของพระองค์ซึ่งก็คือประชาชนคนไทยทุกคนที่อยู่ใต้ร่มพระบารมี  
๓. ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน  ที่ทรงทำงานหนักเพื่อหาทางช่วยเหลือให้ลูกทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้  ได้พ้นจากความทุกข์ยาก  ซึ่งลูกของพระองค์ช่างมีความหลากหลายและแตกต่างกันไป  ทุกข์ของลูกก็มีมากมาย  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพ่อจึงมีมากมายซึ่งพ่อได้คิดและทำเพื่อหาหนทางให้ลูกของพ่อได้พ้นทุกข์  อยู่ดีกินดีอย่างมีความสุขในบ้านหลังนี้   
๔. ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน  ที่ทรงประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก  ด้วยการเป็นลูกที่กตัญญูต่อพระมารดาอย่างยิ่ง  เป็นพระราชาที่ทรงอุทิศเวลา  พระวรกาย ทั้งหมดเพื่อประชาชน  ครองแผ่นดินโดยธรรม  และสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทรงเป็นพ่อที่รักลูกเหลือเกิน ไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระองค์เลย
 
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:40
252
อ้างอิง

noteting
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงษ์จักรี ทรงสร้างรอยยิ้ม
และความสุข ให้กับพสกนิกรชาวไทย พระราชกรณียะกิจของพระองค์ ปรากฏเด่นชัด อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย มากมาย สุดที่จะพรรณนา เช่น
๑.ทรงเป็นบิดาแห่งฝนหลวงความแห้งแล้ง ขจัดมอบความชุ่มชื้นแก่ผืนแผ่นดิน
๒.ทรงริเริ่มทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จนหลายประเทศนำไปปฏิบัติ
๓.ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงาม ไม่ถือพระองค์
๔.ทรงเป็นหลักชัย เพื่อให้พระสกนิกร ยึดเหนี่ยว ในยามประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกแยกในหมู่คนไทยด้วยกัน
๕.ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในการประหยัด มัธยัสถ์ 
สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่ง ก็เพียงพอแล้วที่ปวงชนชาวไทย สามารถสัมผัส และนำมาประทับ
ในดวงใจ ว่า “รักในหลวง”
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:41
253
อ้างอิง

noteting
 1. พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย  ทุกหมู่เหล่าโดยเท่าเทียมกัน  ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย  และไม่เคยถือพระองค์ ทรงเป็นกันเองกับเหล่าราษฎร
2. พระองค์ท่านเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ทรงสอนให้ประชาชนคนไทยพอเพียง  คืออยู่แบบพอเพียง  ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง     ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันให้กับราษฎรคนไทยทุกท่าน  ที่จะอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจทุกรูปแบบ
3. พระองค์ท่านทรงอยู่เหนือการเมือง  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  เมื่อบ้านเมืองเกิดปัญหาทางการเมือง   เกิดความแตกแยกขัดแย้งขึ้นในชาติ  มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง  หรือเกิดจลาจล  ประท้วง  ปะทะกันด้วยความรุนแรง  จนมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมาก  ไม่มีใครฟังใคร  จนดูเหมือนบ้านเมืองไม่มีทางออก  ก็มีแต่พระองค์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  ที่ทรงให้สติคนไทยให้รู้รักสามัคคี
4. พระองค์ท่านทรงช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนทั้งภัยแล้ง  น้ำท่วม  ขาดแคลนที่ดินทำกิน  ไร้อาชีพ     พระองค์ท่านก็ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือทั้งโครงการพระราชดำริ  และการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์  ในการบรรเทาความเดือนร้อน  เช่นโครงการฝนเทียม  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  และโครงการพระราชดำริอื่น ๆ
5. พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบแห่งความซื่อสัตย์สุจริต  พระองค์ท่านจะสอนราษฎรและข้าราชการอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่องานในหน้าที่  จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านได้เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย  สมถะ  อยู่แบบพอเพียง  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าสามารถพัฒนาประเทศได้ทัดเทียมประเทศที่เจริญแล้ว
 
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:43
254
อ้างอิง

noteting
 ๑. ในหลวงท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละทั้งกำลังกาย  กำลังทรัพย์ในการริเริ่มโครงการพระราชดำริ  อันมีประโยชน์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอาชีพทางการเกษตรและอาชีพอื่น ๆ อย่างดียิ่ง
๒. พระองค์ทรงให้แนวทางในการดำรงชีพแบบพอเพียงทำให้ราษฎรของพระองค์มีชีวิตอย่างเพียงพอ
๓. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำรุงศาสนาทุกศาสนาทำให้ประเทศมีความสงบสุข
๔. พระองค์ท่านทรงสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทำให้คนไทยมีอิสรภาพในทางความคิดและแสดงออกได้อย่างเต็มที่
๕. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละและอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติในทุก ๆ ด้าน จึงทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง  ประชาชนของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุข
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:44
255
อ้างอิง

noteting
 ๑.ในหลวงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  ทุกครั้งที่คนไทยกล่าวถึงในหลวง  พวกเรา
ทุกคนจะมีความสุขใจ  อุ่นใจที่ได้เกิดมาเป็นข้าพระบาท  ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิสมพานของพระองค์ท่าน
๒.ในหลวงเป็นพระราชาที่ทรงครองราชย์ยาวนานเป็นที่รักเคารพ  ศรัทธา  ของประชาชนชาว
ไทยตลอดจนคนทั่วไป  จนชาวโลกได้ขนานนามให้ท่านเป็น  “King  Of  The  King”
๓.ในหลวงเป็นอัจฉริยะบุคคล  ท่านมีพระปรีชาสามารถ  ทรงคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ  เพื่อ
ประชาชน เช่น การทำฝนหลวง  เกษตรทฤษฎีใหม่  แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น
๔.ในหลวงเป็นธรรมราชา  คือเป็นพระราชาที่ใช้ธรรมะในการปกครองประเทศ  ดังจะปรากฏ
ในปฐมโอวาทของท่าน “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวสยาม”  ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ท่านได้กล่าวไว้เป็นจริงทุกประการ
๕.ในหลวงเป็นศาสนูปถัมภก  แม้ท่านจะทรงเป็นพุทธมามกะแต่ท่านทรงทำนุบำรุงศาสนาอื่น
เรื่อยมา  ด้วยเป็นสัจจริงว่าทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดี  ดังนั้นประชาชนของท่านจึงสามารถเลือกนับถือศาสนาได้ตามความเชื่อและความศรัทธาของตน
 
noteting noteting12@hotmail.com [223.207.18.xxx] เมื่อ 8/03/2012 13:46
256
อ้างอิง

ฝกบฯ พัน.สร.๕
 บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่ง มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ฝกบฯ พัน.สร.๕ [118.173.4.xxx] เมื่อ 9/03/2012 06:15
257
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
 พระผู้เอื้อแผ่เผื่อประชาราษฎร์
ย่ำพระบาทไปทั่วแคว้นแดนสยาม
ปลดเปลื้องทุกข์บำรุงสุขชนทุกนาม
ยึดถือตามเศรษฐกิจคิดพอเพียง
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.46.xxx] เมื่อ 9/03/2012 11:25
258
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ในหลวงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  คนไทยทุกคนเมื่อนึกถึงพระองค์จะมี
ความสุขใจ  อุ่นใจที่ได้เกิดมาเป็นข้าพระบาท  ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิสมพานของพระองค์ท่าน
 
รักประเทศไทย [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:30
259
อ้างอิง

อัญชลี
 ในหลวงเป็นแบบอย่างของบุตรที่มีความกตัญญูต่อมารดา  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครอง
แผ่นดินโดยธรรม  และทุ่มเทพระวรกาย ทำงานอย่างหนักเพื่อประชาชนของพระองค์
 
 
อัญชลี [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:32
260
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ในหลวงเป็นอัจฉริยะบุคคล  ท่านมีพระปรีชาสามารถ  ในหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านดนตรี  ด้านกีฬา  และทรงคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ  เพื่อประชาชน 
 
รักประเทศไทย [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:32

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น