heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35072168
แสดงหน้า60717675
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330363 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
261
อ้างอิง

อัญชลี
 ในหลวงทรงเป็นศาสนูปถัมภก  ทรงเป็นพุทธมามกะและท่านทรงทำนุบำรุงศาสนาอื่น
เรื่อยมา  ด้วยเป็นสัจจริงว่าทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดี  ดังนั้นประชาชนของท่านจึงสามารถเลือกนับถือศาสนาได้ตามความเชื่อและความศรัทธาของตน
 
 
อัญชลี [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:33
262
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 พระองค์ท่านทรงสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทำให้คนไทยมีอิสรภาพ
ในทางความคิดและแสดงออกได้อย่างเต็มที่  ในยามที่ประชาชนมีความแตกแยกทางความคิดและเกิดเหตุจลาจลต่าง ๆ  พระองค์ก็ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนให้มีความรักสามัคคี  ให้คนในชาติอยู่ร่วมกันและดำรงความเป็นชาติอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
 
 
รักประเทศไทย noteting12@hotmail.com [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:35
263
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ท่านเป็นแบบตัวอย่างคนที่ขยัน  ไม่มีคนไหนที่ขยันทำงานได้อย่างในหลวง ท่านทำงานตลอดเวลา
 
รักประเทศไทย [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:35
264
อ้างอิง

อัญชลี
 ท่านเป็นแบบอย่างของคนที่ประหยัด  ท่านเป็นคนที่มีความพร้อมทุกอย่าง แต่ท่านสามารถประหยัด และใช้ของทุกอย่างอย่างมีคุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
 
 
อัญชลี [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:36
265
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ท่านเป็นแบบอย่างของนักปกครอง  ท่านเป็นกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมจริงๆ  ท่านไม่เคยกดขี่ข่มเหงประชาชนเลย มีแต่การให้ แก่ประชาชนของท่าน ท่านไม่ต้องการอะไรนอกจากเป็นประชาชนของท่าน มีความเป็นอยู่ที่ดี และพอเพียง
 
 
รักประเทศไทย [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:36
266
อ้างอิง

noteting
 ท่านเป็นแบบอย่างของลูกที่กตัญญูกตเวทิตามาก  ท่านได้ปฏิบัติและประพฤติตามคำสั่งสอนของสมเด็จย่าตลอด  ทั้งเป็นพ่อที่ดูแลลูกได้ดี ให้เป็นคนดี และทำประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนของท่านตลอด
 
 
noteting [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:38
267
อ้างอิง

อัญชลี
 ท่านเป็นพ่อของประชาชนในประเทศไทยทุกคนที่คอยดูแลลูกของท่านไม่ว่าจะเป็นคำสั่งสอนที่ท่านทรงตรัส แต่ละครั้งท่านจะคอยสั่งสอน ประชาชนของท่านตลอด เช่น ที่ท่านคอยเตือนลูกของท่านว่าอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาท ให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ท่านทรงเปรียบเสมือนว่าเราทุกคนคือลูกของท่าน  ทั้ง ๖๐ กว่าล้านคน ตลอดเวลา  ท้ายสุดผมได้นำคำพูดของท่านมาปฏิบัติอย่างหนึ่ง คือ คนเราจะรวยหรือจน และได้มีอาชีพอะไรก็ตามขอให้รู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่
 
 
อัญชลี [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:38
268
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ในหลวงเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย รบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
 
 
รักประเทศไทย [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:39
269
อ้างอิง

Joky
 ในหลวงทรงเป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีต่อราษฎรไทย ทุกหนแห่ง พระองค์ทรงเสด็จทรงงานในภูมิภาคต่างๆ ทรงห่วงใยราษฎร และเสริมสร้างอาชีพให้แก่ราษฎร
 
 
Joky [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:42
270
อ้างอิง

อัญชลี
 ในหลวงทรงเป็นผู้รักน้ำ โดยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งน้ำจำเป็นต่อการเกษตรกรรมของราษฎร เช่นโครงการฝนเทียม โครงการฝายแม้ว เป็นต้น
 
 
อัญชลี [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:42
271
อ้างอิง

รักประเทศไทย
 ในหลวงทรงเป็นผู้ชี้แนะ ทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่ายิ่งให้กับราษฎร และให้รู้จัก พอเพียง พอประมาณ 
 
 
รักประเทศไทย [49.49.123.xxx] เมื่อ 9/03/2012 13:43
272
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
อภิวาทเบื้องบาทราชันย์
พระผู้กอปรทรงธรรม์ส่องหล้า
ยามเหล่าชนยากแค้น อิดโรย
ธ หากทรงปลดเปลื้อง โอบอุ้มปวงชน
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [182.52.217.xxx] เมื่อ 13/03/2012 16:16
273
อ้างอิง

กรมทหารราบที่ ๘
 
เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัยขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
 
กรมทหารราบที่ ๘ [180.183.16.xxx] เมื่อ 15/03/2012 10:37
274
อ้างอิง

กรมทหารราบที่๘
ขอให้พ่อหลวง ทรงพระเกษมสำราญ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นทุกๆวัน ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป 
 
กรมทหารราบที่๘ [180.183.16.xxx] เมื่อ 15/03/2012 10:40
275
อ้างอิง

กรมทหารราบที่๘
ขอเทิดทูนพระองค์ พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้าความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ
ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข  พระราชดำรัสของในหลวง นี่ขนาดพระองค์ท่านพระประชวร ยังห่วงบ้านห่วงเมืองห่วงคนไทย ...ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปาวสานพระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชนให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ
ขอทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงานทรงวิริยะอุตสาหะขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ขอให้พ่อหลวง ทรงพระเกษมสำราญ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นทุกๆวัน ทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรง
 
 
กรมทหารราบที่๘ [180.183.16.xxx] เมื่อ 15/03/2012 10:41
276
อ้างอิง

กรมทหารราบที่๘
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน  “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการ กอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
 
 
กรมทหารราบที่๘ [180.183.16.xxx] เมื่อ 15/03/2012 10:42
277
อ้างอิง

กรมทหารราบที่๘
รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใดในโลก ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีพระบารมีพ่อแผ่ไป  ไกลทุกแห่งหน
 
 
กรมทหารราบที่๘ [180.183.16.xxx] เมื่อ 15/03/2012 10:45
278
อ้างอิง

กรมทหารราบที่๘
เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ขอจงทรงพระเจริญ
เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่าแบบนี้ตลอดไป
 
 
กรมทหารราบที่๘ [180.183.16.xxx] เมื่อ 15/03/2012 10:46
279
อ้างอิง

กรมทหารราบที่๘
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ ทรงพระเจริญ
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
 
 
กรมทหารราบที่๘ [180.183.16.xxx] เมื่อ 15/03/2012 10:47
280
อ้างอิง

กรมทหารราบที่๘
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ ทรงพระเจริญ
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
 
 
กรมทหารราบที่๘ [180.183.16.xxx] เมื่อ 15/03/2012 10:48

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น