heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35119696
แสดงหน้า60765251
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332237 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
27768
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชน พระองค์ทรงสละหยาดเหงื่อ แรงงาน และพระทัยในการที่จะ ทำให้ปวงชนชาวไทยมีความสุข และมีสวัสดิภาพที่ดีตลอดมา ขอจงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป อยู่เป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 3/07/2012 09:58
27769
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘

๒๑. เราคนไทยต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองคื
๒๒. ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี ๒๓. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
๒๔. เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง
๒๕. รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒๖. พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
๒๗. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดวามจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒๘. การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบุรณ์ได้อย่างยั่งยืน
๒๙. ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน
๓๐. พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
๒๑. เราคนไทยต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองคื
๒๒. ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี ๒๓. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
๒๔. เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง
๒๕. รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒๖. พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
๒๗. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดวามจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒๘. การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบุรณ์ได้อย่างยั่งยืน
๒๙. ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพ่อของแผ่นดิน
๓๐. พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
 

 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 3/07/2012 15:40
27770
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 3/07/2012 19:53
27771
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
-เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
-หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
-การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
-จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
-ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 3/07/2012 20:23
27772
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ
 
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.17.xxx] เมื่อ 4/07/2012 15:02
27773
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
- หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งชาติ
- พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดิน โดยธรรม
- เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
- ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
- พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
- ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล  
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 4/07/2012 15:57
27774
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
อยากให้เหงื่อ พ่อแห้ง พักตร์แดงเรื่อ
องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน
หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย

 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 4/07/2012 16:49
27775
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๑. ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒. ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๓. ประเทศชาติมีไว้ให้ใคร ถ้าคนในชาติไม่รักกัน
๔. พ่อหลวงทรงเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติ
๕. เพื่อพ่ออย่าทะเลาะกัน
๖. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
๗. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๘. รักชาติ รักประชาธิปไตย รักพระมหากษัตริย์
๙. ทุกคนร่วมใจสร้างประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง
๑๐.เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง

 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 5/07/2012 05:57
27776
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘

21.ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี
อย่างแท้จริง
22.ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
23. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
24.พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่าง
มีความสุข
25.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
26.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของ
คนทั้งชาติ
27.พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต
28.เราคนไทยต้องร่วมกันป้องสถาบันกษัตริย์และช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาคิดร้ายต่อพระองค์
กษัตริย์ผู้ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

29.ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดิน
พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
30.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 5/07/2012 15:56
27777
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
51.ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
52.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
53.เราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
54. LONG LIVE THE KING พวกเรารักในหลวง ขอให้พระองค์มีพระพลานมัยแข็งแรง
55. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
56.พ่อหลวงสดใสชาวไทยจะเข้มแข็ง
57.จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
58.พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม
ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ
59.ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
60.คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย
  
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 5/07/2012 16:45
27778
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘

121. สร้างคนให้เป็นปึกแผ่น..เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย
122. กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ
123. รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทย เพื่อพ่อของเรา
124. เห็นตอนพระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหน จะต้องมีแผนที่กับดินสอ กล้องถ่ายรูป และสมุดจดบันทึก
ติดไปตลอดเวลา ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านให้มหาดเล็กถือให้เลย จะทรงถือเองตลอดเวลา
125. ไปแห่งหนไหนทั่วไทยถิ่น ได้ยลยินแต่เสียงพร่ำร่ำร้องสรรเสริญ ขอให้ในหลวง จงทรงพระเจริญ
ฟังแล้วเพลินจิตคิดบูชา
126. ความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น มีอยู่ในสายเลือดของชาวไทยทุกผู้ทุกคน
127. พระมหากษัตริย์จึงเป็นหลักชัยของประเทศ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ และทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ
ของประชาชนทั้งประเทศ
128. นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทย
มาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี
ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
129. เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี
130. พระคือพระพิรุณฉ่ำ ฉ่ำใจปอง พระทรงครองหัวใจไทยทั้งชาติ

121. สร้างคนให้เป็นปึกแผ่น..เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย
122. กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ
123. รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังชาติไทย เพื่อพ่อของเรา
124. เห็นตอนพระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหน จะต้องมีแผนที่กับดินสอ กล้องถ่ายรูป และสมุดจดบันทึก
ติดไปตลอดเวลา ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านให้มหาดเล็กถือให้เลย จะทรงถือเองตลอดเวลา
125. ไปแห่งหนไหนทั่วไทยถิ่น ได้ยลยินแต่เสียงพร่ำร่ำร้องสรรเสริญ ขอให้ในหลวง จงทรงพระเจริญ
ฟังแล้วเพลินจิตคิดบูชา
126. ความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น มีอยู่ในสายเลือดของชาวไทยทุกผู้ทุกคน
127. พระมหากษัตริย์จึงเป็นหลักชัยของประเทศ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ และทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ
ของประชาชนทั้งประเทศ
128. นานมาแล้ว พ่อได้ทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทำให้เกิดสิ่งดีดี แก่ประชาชนชาวไทย
มาโดยตลอด โดยที่พ่อไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เราคนไทยทุกคน ควรร่วมใจกัน สมัครสมานสามัคคี
ทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
129. เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี
130. พระคือพระพิรุณฉ่ำ ฉ่ำใจปอง พระทรงครองหัวใจไทยทั้งชาติ

 

 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 5/07/2012 18:55
27779
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘

๑.ในหลวงทรงเป็นพระผู้คุ้มครองปกป้องประชาชนให้พ้นภัย
๒.พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
๓.เกิดเป็นคนไทยต้องตอบแทนผืนแผ่นดินไทย
๔.เราคนไทยทุกคนต้องสร้างความปรองดองสมัครสมานสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นอันเดียวกัน
๕.ขอถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
๖.ในหลวงท่านเป็นกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรม
๗.ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นสถาบันและเบื้องสูง
๘.ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง
๙.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
๑๐.ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี
๑๑.เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
๑๒.เราจะจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑๓.พระผู้เปี่ยมล้นด้วยอัจฉริยะภาพในทุก ๆ ด้าน คือพ่อหลวงของเรา
๑๔.การสร้างความดีให้กับตนเอง ก็คือการสร้างความดีถวาย แด่ องค์ในหลวงด้วย
๑๕.ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ภูมิพล
๑๖.ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้ง ๒ พระองค์
๑๗.ถ้าทุกคนร่วมกันสร้างความดี มีจิตใจที่บริสุทธิ์ ก็คือเป็นการสร้างความดีให้กับพ่อของแผ่นดิน

 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 7/07/2012 06:21
27780
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘

๑.ในหลวงพระองค์ท่านทรงริเริ่มทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจนหลายประเทศนำไปปฏิบัติ
๒.พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยเท่าเทียมกัน
๓.ในหลวงทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
๔.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละและอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติในทุกๆด้าน
๕.ในหลวงเป็นพระราชาที่ทรงครองราชย์ยาวนานเป็นที่รักเคารพศรัทธาของประชาชนชาวไทยและทั่วโลก
๖.ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม
๗.ในหลวงทรงเป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีต่อราษฎรไทยทุกหนทุกแห่ง
๘.พระทรงเป็นพ่อพระของแผ่นดินที่เสียสละพระวรกายตรากตรำทำงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย
๙.พระองค์ทรงเป็นอัครศิลปินที่พระปรีชาสามารถสูง
๑๐.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักคิดนักพัฒนาและนักแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี
๑๑.พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกท้องที่เพื่อมุ่งนำความสงบสุขไปสู่ประชาชน
๑๒.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๓.ท่านทรงเป็นนักปกครองที่สุดยอดของโลกยึดถือกฎหมายและทศพิธราชธรรมในการดูแลประชาชน

๑.ในหลวงพระองค์ท่านทรงริเริ่มทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจนหลายประเทศนำไปปฏิบัติ
๒.พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยเท่าเทียมกัน
๓.ในหลวงทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
๔.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละและอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติในทุกๆด้าน
๕.ในหลวงเป็นพระราชาที่ทรงครองราชย์ยาวนานเป็นที่รักเคารพศรัทธาของประชาชนชาวไทยและทั่วโลก
๖.ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม
๗.ในหลวงทรงเป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีต่อราษฎรไทยทุกหนทุกแห่ง
๘.พระทรงเป็นพ่อพระของแผ่นดินที่เสียสละพระวรกายตรากตรำทำงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย
๙.พระองค์ทรงเป็นอัครศิลปินที่พระปรีชาสามารถสูง
๑๐.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักคิดนักพัฒนาและนักแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี
๑๑.พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกท้องที่เพื่อมุ่งนำความสงบสุขไปสู่ประชาชน
๑๒.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๓.ท่านทรงเป็นนักปกครองที่สุดยอดของโลกยึดถือกฎหมายและทศพิธราชธรรมในการดูแลประชาชน

 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 7/07/2012 06:23
27781
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๑.ในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนของพระองค์
๒.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอยู่อย่างพอเพียง
๓.ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้หลักทศพิศราชธรรมในการปกครองประเทศ
๔.ในหลวงทรงเป็นผู้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา'
๕.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างของความวิริยะอุสาหะ
๖.พระองค์เป็นนักคิดนักพัฒนาและนักวิทยาศาสร์โดยต่างประเทศให้การยอมรับ
๗.ในหลวงทรงเป็นเหมือนสายฝนจากฟ้าที่ทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนชุ่มชื่นเสมอ
๘.พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
๙.หากยังคิดว่าตนเป็นคนไทยเกิดบนแผ่นดินไทยทุกคนต้องรักศรัทธาเคารพนับถือพ่อหลวงของเรา
๑๐.ในหลวงทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน
๑๑.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
๑๒.พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เพียรพยายามคิดค้นหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๑๔.พระองค์ทรงเป็นนักเศรษฐศาตร์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของพระสกนิกรชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดี
๑๕.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชโดยธรรม

๑.ในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนของพระองค์
๒.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอยู่อย่างพอเพียง
๓.ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้หลักทศพิศราชธรรมในการปกครองประเทศ
๔.ในหลวงทรงเป็นผู้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา'
๕.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างของความวิริยะอุสาหะ
๖.พระองค์เป็นนักคิดนักพัฒนาและนักวิทยาศาสร์โดยต่างประเทศให้การยอมรับ
๗.ในหลวงทรงเป็นเหมือนสายฝนจากฟ้าที่ทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนชุ่มชื่นเสมอ
๘.พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
๙.หากยังคิดว่าตนเป็นคนไทยเกิดบนแผ่นดินไทยทุกคนต้องรักศรัทธาเคารพนับถือพ่อหลวงของเรา
๑๐.ในหลวงทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน
๑๑.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
๑๒.พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เพียรพยายามคิดค้นหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๑๔.พระองค์ทรงเป็นนักเศรษฐศาตร์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของพระสกนิกรชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดี
๑๕.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชโดยธรรม

๑.ในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนของพระองค์
๒.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอยู่อย่างพอเพียง
๓.ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้หลักทศพิศราชธรรมในการปกครองประเทศ
๔.ในหลวงทรงเป็นผู้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา'
๕.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างของความวิริยะอุสาหะ
๖.พระองค์เป็นนักคิดนักพัฒนาและนักวิทยาศาสร์โดยต่างประเทศให้การยอมรับ
๗.ในหลวงทรงเป็นเหมือนสายฝนจากฟ้าที่ทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนชุ่มชื่นเสมอ
๘.พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
๙.หากยังคิดว่าตนเป็นคนไทยเกิดบนแผ่นดินไทยทุกคนต้องรักศรัทธาเคารพนับถือพ่อหลวงของเรา
๑๐.ในหลวงทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน
๑๑.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
๑๒.พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เพียรพยายามคิดค้นหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๑๔.พระองค์ทรงเป็นนักเศรษฐศาตร์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของพระสกนิกรชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดี
๑๕.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชโดยธรรม

 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 7/07/2012 06:25
27782
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
พ่อคือพระ คือครู คือผู้ให้
คือแรงใจ ให้เรา ไม่หวังผล
พ่อให้รัก ให้กำเนิด เกิดเป็นคน
จะยากดี มีจน ขอเกิดเป็นลูกพ่อตลอดไป
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 7/07/2012 17:55
27783
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
ขอพระองค์ทรงพระเจริญล้ำ
พระทรงธรรมดำรงอยู่คู่สยาม
ประชาราษฎร์แซ่ซร้องทุกผู้นาม
ประพฤติตามเศรษฐกิจคิดพอเพียง
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 7/07/2012 17:56
27784
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
ธ สถิตในใจไทยทั่วหล้า ธ คุ้มภัยไทยประชาทั่วแห่งหน
ธ เป็นศูยน์รวมใจไทยทุกคน ธ เปี่ยมล้นเลิศคุณธรรมล้ำเมตตา
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 7/07/2012 18:15
27785
อ้างอิง

กองร้อยทหารพราน ๔๗๐๙
 ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 
กองร้อยทหารพราน ๔๗๐๙ [113.53.134.xxx] เมื่อ 8/07/2012 09:05
27786
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 8/07/2012 20:41
27787
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
เราภูมิใจมากที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีของพระองค์
ชีวิตของคนไทยหลายคนดีขึ้นได้ก็เพราะพระองค์ท่าน
หลายพื้นที่หลายจังหวัดเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะพระองค์ท่าน
ไม่มีใครเลยที่จะไม่รักพระองค์ท่าน
บอกตรงๆนะ ให้บรรยายมาเป็นคำพูดน่ะไม่หมดหรอก
แต่ทุกสิ่งนั้นอยู่ในใจของเราทุกคนอยู่แล้ว
ขอเพียงแค่ทุกคนเป็นคนดี แค่นี้พระองค์ท่านก็ดีใจแล้ว


 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 8/07/2012 20:43

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น