heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35065206
แสดงหน้า60710710
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330148 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
27828
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกแห่งหนได้ร่มเย็น
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.40.xxx] เมื่อ 19/07/2012 08:37
27829
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘

พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 19/07/2012 10:04
27830
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
 ขอให้พระองค์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.11.xxx] เมื่อ 19/07/2012 15:08
27831
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
 16.มหาราช “ องค์ภูมิพล ” ทรงเป็นมิ่งขวัญปวงประชา
17. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนไทยในชาติ มีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกัน
18. การที่เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คงความเป็นชาติไทยไว้ได้
19. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายครากตรำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือกร้อนของพสกนิกรชาวไทย
20.ในหลวงของแผ่นดิน คือ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย
21.โครงการเกษตรพอเพียง เป็นโครงการเกิดจากพระราชดำริของ พ่อหลวงของแผ่นดิน
22. คนไทย ใจไม่เป็นทาส จะไม่กระทำการทุกอย่าง ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสีย
23. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
24. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
25. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทย ที่เราเคารพนับถือ
26. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้น จะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
27. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายและพระราชหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป
28. เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้ว ที่เป็นลูกของในหลวง
29. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติ มีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
30. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อยๆ ปี
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 20/07/2012 06:56
27832
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
 พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.11.xxx] เมื่อ 20/07/2012 08:44
27833
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 20/07/2012 09:29
27834
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
 พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.11.xxx] เมื่อ 20/07/2012 09:41
27835
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.5
 ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
 
ฝยข.พัน.สร.5 Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.11.xxx] เมื่อ 20/07/2012 10:25
27836
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
๑. ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
๒. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๓. เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
๔. พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
๕. ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๖. พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป
๗. เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๘. หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
๙. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
๑๐. โครงการพระราชดำริทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
 
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 20/07/2012 18:44
27837
อ้างอิง

กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘
๑. พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
๒. พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ
๓. ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๔. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทาน ล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
๕. บรรพบุรุษของไทยปกxxxนป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข จึงทำให้เรามีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
๖. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
๗.ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ - ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๘. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร
๙. จงทำความดีเพื่อร่วมถวายสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอพึงละเว้นการทำชั่ว
๑๐.วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทย จักพ้นภัยได้ หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง ' เศรษฐกิจพอเพียง'
 
 
 
กองร้อยทหารพรานที่ ๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 20/07/2012 19:05
27838
อ้างอิง

ร้อย ทพ.๔๕๐๑/กรม ทพ.๔๕
  หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่
ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ร้อย ทพ.๔๕๐๑/กรม ทพ.๔๕ [113.53.100.xxx] เมื่อ 20/07/2012 21:52
27839
อ้างอิง

ร้อย ทพ.๔๕๐๑/กรม ทพ.๔๕
  หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่
ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ร้อย ทพ.๔๕๐๑/กรม ทพ.๔๕ [113.53.100.xxx] เมื่อ 20/07/2012 21:53
27840
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
 
พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 21/07/2012 07:35
27841
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๗๑. พ่อของแผ่นดินไทย
๗๒. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
๗๓. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป
๗๔. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเท่านั้น
๗๕. พระองค์ คือ พ่อของแผ่นดินไทย
๗๖. รักในหลวงที่สุดพ่อของแผ่นดินไทย
๗๗. เรารักในหลวงของเรา
๗๘. เหนือเกล้าชาวประชา คือ พระราชาของพวกเรา
๗๙. พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วหล้า ขอทรงพระเจริญ
๘๐. ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง
๘๑. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่คนไทยตลอดไป
๘๒. ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย ขอให้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญ
๘๓. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
๘๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
๘๕. ขอถวายพระพรให้ในหลวงทรงมีพลานามัยสมบูรณ์หายจากโรคภัยเป็นปกติสุขโดยเร็ว
๘๖. ขอพระองค์จงอยู่กับเราคนตลอดไป
๘๗. ด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์มีต่อคนไทยทุกคนข้าพระเจ้าขอพระองค์อยู่คู่คนไทยต่อไป
๘๘. ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน
๘๙. ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้ปวง
๙๐. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 21/07/2012 21:06
27842
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
 ๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทย
๒. พระราชจักรีวงศ์ ทรงประกาศเลิกทาส สมัยรัชกาลที่ ๕
๓. พระบรมโอรสาธิราชสยาม มกุฎราชกุมาร พระราชถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ
๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย
๗. ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
๘. เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป
๙. เราขอเดินตามรอยพ่อหลวง
๑๐. เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง
๑๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามเสมอมานับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์จวบจนปัจจุบัน
๑๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย
๑๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
๑๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์
๑๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้
๑๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้
๑๗.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานหนักอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรทุกหนทุกแห่งให้ดีขึ้น
๑๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก
๑๙. ขออยู่ใต้ร่มพระบารมีพ่อหลวงตลอดไป


 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 22/07/2012 13:53
27843
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
พระคือผู้ก่อ พ่อคือผู้ให้ เพื่อปวงไทยอยู่ร่มเย็น
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.46.xxx] เมื่อ 23/07/2012 09:36
27844
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
พระคือผู้ก่อ พ่อคือผู้ให้ เพื่อปวงไทยอยู่ร่มเย็น
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.46.xxx] เมื่อ 23/07/2012 09:59
27845
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
พระคุณไท้ยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นหล้า
ปวงประชาต่างรู้สึกสำนึกถึง
พระมหากรุณายังตราตรึง
เป็นหลักพึ่งร่มโพธิ์ทองของปวงชน
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ Cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.46.xxx] เมื่อ 23/07/2012 14:15
27846
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๑.ในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนของพระองค์
๒.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอยู่อย่างพอเพียง
๓.ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้หลักทศพิศราชธรรมในการปกครองประเทศ
๔.ในหลวงทรงเป็นผู้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา'
๕.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างของความวิริยะอุสาหะ
๖.พระองค์เป็นนักคิดนักพัฒนาและนักวิทยาศาสร์โดยต่างประเทศให้การยอมรับ
๗.ในหลวงทรงเป็นเหมือนสายฝนจากฟ้าที่ทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนชุ่มชื่นเสมอ
๘.พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
๙.หากยังคิดว่าตนเป็นคนไทยเกิดบนแผ่นดินไทยทุกคนต้องรักศรัทธาเคารพนับถือพ่อหลวงของเรา
๑๐.ในหลวงทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดิน
๑๑.ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
๑๒.พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เพียรพยายามคิดค้นหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๑๔.พระองค์ทรงเป็นนักเศรษฐศาตร์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องของพระสกนิกรชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดี
๑๕.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชโดยธรรม
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 23/07/2012 14:34
27847
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๑.บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหนทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
๒.ในหลวงทรงเป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีต่อราษฎรไทยทุกหนแห่ง
๓.พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของชาวพุทธ ทรงปกครองประชาชนด้วยหลักทศพิธราชธรรม
๔.ทรงทำงานหนักเพื่อหาทางช่วยเหลือให้ลูกทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ได้พ้นจากความทุกข์ยาก
๕.ทรงเป็นบิดาแห่งฝนหลวงความแห้งแล้ง ขจัดมอบความชุ่มชื้นแก่ผืนแผ่นดิน
๖.พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิด นักเขียนนักประดิษฐ์ นักวิจัย เพื่อให้ประชาชนชาวไทย
๗.พระองค์ทรงเป็นพระผู้คุ้มครองปกป้องประชาชนให้พ้นภัย
๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่รักและเทิดทูน ของประชาชนในทุกพื้นที่
๙.ทรงเป็นหลักชัย เพื่อให้พระสกนิกร ยึดเหนี่ยว
๑๐.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำรุงศาสนาทุกศาสนาทำให้ประเทศมีความสงบสุข
๑๑.พระองค์ท่านทรงสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทำให้คนไทยมีอิสรภาพในทางความคิดและแสดงออก
๑๒.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละและอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติ
๑๓.ในหลวงเป็นอัจฉริยะบุคคล ท่านมีพระปรีชาสามารถ ทรงคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาชนของพระองค์
๑๔.เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
๑๕.ประชาชนชาวไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ ที่มีพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ
๑๖.ประเทศไทยของเราสงบร่มเย็นมาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม
๑๗.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำหญ้าแฝกมาแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน
๑๙.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพลิกฟื้นความแห้งแล้งกันดาร ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ
๒๐.ประชาชนชาวไทยทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงเป็นล้นพ้น
๑.บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหนทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
๒.ในหลวงทรงเป็นผู้ให้ชีวิตที่ดีต่อราษฎรไทยทุกหนแห่ง
๓.พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของชาวพุทธ ทรงปกครองประชาชนด้วยหลักทศพิธราชธรรม
๔.ทรงทำงานหนักเพื่อหาทางช่วยเหลือให้ลูกทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ได้พ้นจากความทุกข์ยาก
๕.ทรงเป็นบิดาแห่งฝนหลวงความแห้งแล้ง ขจัดมอบความชุ่มชื้นแก่ผืนแผ่นดิน
๖.พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิด นักเขียนนักประดิษฐ์ นักวิจัย เพื่อให้ประชาชนชาวไทย
๗.พระองค์ทรงเป็นพระผู้คุ้มครองปกป้องประชาชนให้พ้นภัย
๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่รักและเทิดทูน ของประชาชนในทุกพื้นที่
๙.ทรงเป็นหลักชัย เพื่อให้พระสกนิกร ยึดเหนี่ยว
๑๐.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำรุงศาสนาทุกศาสนาทำให้ประเทศมีความสงบสุข
๑๑.พระองค์ท่านทรงสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทำให้คนไทยมีอิสรภาพในทางความคิดและแสดงออก
๑๒.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสียสละและอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติ
๑๓.ในหลวงเป็นอัจฉริยะบุคคล ท่านมีพระปรีชาสามารถ ทรงคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาชนของพระองค์
๑๔.เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
๑๕.ประชาชนชาวไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ ที่มีพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ
๑๖.ประเทศไทยของเราสงบร่มเย็นมาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม
๑๗.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๑๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำหญ้าแฝกมาแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน
๑๙.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพลิกฟื้นความแห้งแล้งกันดาร ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ
๒๐.ประชาชนชาวไทยทุกคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงเป็นล้นพ้น
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 23/07/2012 15:39

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น