heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34996071
แสดงหน้า60641574
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329785 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
27908
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
-เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
-หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
-การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
-จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
-ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 10/08/2012 17:43
27909
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 11/08/2012 07:22
27910
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 12/08/2012 09:51
27911
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๑ ทหารราบรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๔ หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเราร้องว่าอย่างไร
รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
๘ พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง
๑๐เพียงพอ” “พออยู่พอกินทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล
๑๑ ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ ภูมิพล” (“ภูมิหมายถึงแผ่นดิน พลหมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบเราชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
๑๒ การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
๑๓ หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
๑๔ โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่xxxกเลย
๑๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 12/08/2012 18:20
27912
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๑ ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
๒ บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
๓ ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ ร่วมกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน
๔ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
๖ อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๗ พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา
๘ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๙ ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม
๑๐ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง
๑๑ อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน
๑๒ ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี
๑๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
๑๔ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ
๑๕ เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 14/08/2012 10:26
27913
อ้างอิง

คนของแผ่นดิน
 ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
 
คนของแผ่นดิน jo_aekechoi_13@hotmail.com [223.207.159.xxx] เมื่อ 14/08/2012 12:11
27914
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
พระผู้ทรงกรุณาเมตตาล้น
ภูมิพลองค์กษัตริย์รัฐสยาม
พระเกื้อกูลปวงชนทุกผู้นาม
ชนสยามสำนึกใจในพระคุณ
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.32.xxx] เมื่อ 15/08/2012 17:02
27915
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางรากฐาน
ในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชน
ให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ ' พออยู่พอกิน'
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 
 
ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 16/08/2012 10:16
27916
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณแก่ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ อย่างสุดคณา หาที่เปรียบมิได้
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [1.0.195.xxx] เมื่อ 16/08/2012 18:37
27917
อ้างอิง

ร้อย.บก.พัน.สร.๕
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
 
ร้อย.บก.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.6.xxx] เมื่อ 17/08/2012 10:27
27918
อ้างอิง

ร้อย.บก.พัน.สร.๕
 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
 
ร้อย.บก.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.6.xxx] เมื่อ 17/08/2012 10:33
27919
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
ประชาชนปวงข้าเหล่าทวยราษฎร์
อภิวาทกราบก้มประนมเศียร
เฉลิมพระชนม์บรรจบมาครบเวียน
ประทีปเทียนจุดบรรเจิดเทิดพระองค์
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.24.xxx] เมื่อ 17/08/2012 18:05
27920
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
ทรงนำไทยให้พ้นความจนยาก
โครงการหลาก หลายทำ สัมฤทธิ์ผล
เศรษฐกิจ พอเพียง เลี้ยงหมู่ชน
บันดาลดล ครอบครัว สุขทั่วกัน
 
 
 
เปรียบดังเพชร เก็จผ่อง ส่องทั่วหล้า
เป็นราชา นานกว่าใคร หาใดเหมือน
ทรงเพียบพร้อม หลอมรวมไทย ไม่แชเชือน
ทรงตักเตือน เหมือนรักใคร่ ไทยทุกคน
 
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 20/08/2012 12:25
27921
อ้างอิง

ฝยข. พัน.สร.๕
ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรง
 
ฝยข. พัน.สร.๕ [118.173.38.xxx] เมื่อ 20/08/2012 14:10
27922
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
พระทรงเหมือนชลธาจากฟ้าฟาก
รินหลั่งหลากชโลมใจไทยทั้งผอง
พระคุณไท้เป็นเอกอเนกนอง
พระเกียรติก้องกระจ่างกว้างระบือไกล
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.26.xxx] เมื่อ 21/08/2012 21:05
27923
อ้างอิง

กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘
ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้
ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า
คงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
 
 
 
ในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเสียสละ เท่าพ่อหลวง
 
 
 
คนไทยทุกคน ต้องรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 
 
 
รักพ่ออย่าทำให้พ่อเสียใจ
 
 
กองร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [101.109.247.xxx] เมื่อ 22/08/2012 10:20
27924
อ้างอิง

ฝยข.พัน.สร.๕
เทิดพระเกียรติองค์เหนือหัว ทุกถ้วนทั่วปวงชนไทย
 
 
ฝยข.พัน.สร.๕ cotc5_5infdv@hotmail.com [118.173.22.xxx] เมื่อ 23/08/2012 11:59
27925
อ้างอิง

ร้อย.ทพ.๔๗๐๘

. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม . จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ . ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย . ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
 
ร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [61.91.7.xxx] เมื่อ 24/08/2012 07:28
27926
อ้างอิง

ร้อย.ทพ.๔๗๐๘

เศรษกิจพอเพียงเพียงพอใช้

ทรัพย์ที่ได้พึงประมาณการซื้อหา

รู้พอดีเก็บหอมออมเงินตรา

เพื่อวันหน้าคราลำบากไม่ยากจน

กรอบแนวคิด ห้าส่วนควรตระหนัก

ยึดเป็นหลักบริหารพลันเกิดผล

พระราชดำรัสปรัญญาสู่สากล

น้อมกมลตามรอยพ่อ...เศรษกิจพอเพียง

 
 
ร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [61.91.7.xxx] เมื่อ 25/08/2012 07:50
27927
อ้างอิง

ร้อย.ทพ.๔๗๐๘
๑. ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี
๒. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๓. บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
๔. ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
๕. บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
 
 
ร้อย.ทพ.๔๗๐๘ [61.91.7.xxx] เมื่อ 26/08/2012 08:35

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น