heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38349769
แสดงหน้า63996577
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344769 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28088
อ้างอิง

ป.พัน 5
 คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า 
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:31
28089
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ประชาชนประสพปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ พระองค์ทรงคิดทำฝนหลวงให้ (ฝนเทียม) น้ำพระทัยยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเทียบได้
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:31
28090
อ้างอิง

ป.พัน 5
  ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรคู่แผ่นดินไทยตลอดกาล ฑีฆายุโกโหตุขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:32
28091
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอให้พระองค์ทรงหารจากอาการพระประชวร ขอให้ผลบุญกุศลจงดลบันดาลให้พระองด์หายจากอาการพระประชวร เพื่ออยุ่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่บูชาของพสกนิกรไทยยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:32
28092
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทุกดวง ตลอดกาลนานเทอญ ขอถวายพระพร
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:33
28093
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอถวายพระพรชัย มงคลให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่คนไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:33
28094
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และยังคงอยู่ครองกับชาวไทยต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เรารักพระเจ้าอยู่หัว 
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:33
28095
อ้างอิง

ป.พัน 5
  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:34
28096
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยพลานามันที่แข็งแรง ขอจงทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทย ยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:35
28097
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญ แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดชั่วกาลนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:35
28098
อ้างอิง

ป.พัน 5
 พระองค์ทรงเป็นศูนย์
รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ - พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:36
28099
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก จงดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:37
28100
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพระราชทานพรจากพระสยามเทวาธิราช ประธานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระวรกายและพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานและขอให้เชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ และพระพลานามัยแข็งแรง พะย่ะค่ะ
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:37
28101
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ร่วมแรงร่วมใจกัน 'เรารักในหลวง' ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มพระบารมีให้ประชาชนชาวไทยได้รับความเมตตาดั่งน้ำฝนอันชื่นใจ แผ่นดินไทยร่มเย็นก็ด้วยพระบารมีของพระองค์
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:37
28102
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหายประชวนไวๆ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทรงคุมครองในหลวงให้ปลอดภัยอันตรายทั้งปวง
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:38
28103
อ้างอิง

ป.พัน 5
 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มครององค์ พระทรงธรรม
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:39
28104
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ขอพรเทพเทวาทั้งปวงคุ้มครองรักษาปกป้องพระองค์ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:39
28105
อ้างอิง

ป.พัน 5
 กราบใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีพระเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:40
28106
อ้างอิง

ป.พัน 5
  ขอพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์ท่านให้มีกำลังกาย กำลังใจที่แข็งแรง ขอให้ทรงมีความสุขในทุกขณะ คนไทยรักและเทิดทูนพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:41
28107
อ้างอิง

ป.พัน 5
 ข้าพเจ้าขอน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ป.พัน 5 [180.183.25.xxx] เมื่อ 19/09/2012 09:44

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น