heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38349782
แสดงหน้า63996590
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 344776 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28764
อ้างอิง

tum
ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็เป็นการได้ทดแทนบุญคุณประชาชนคนไทยทุกคน”   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.10.xxx] เมื่อ 15/08/2013 09:28
28765
อ้างอิง

tum
ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็เป็นการได้ทดแทนบุญคุณประชาชนคนไทยทุกคน”   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.10.xxx] เมื่อ 15/08/2013 09:30
28766
อ้างอิง

tum
ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็เป็นการได้ทดแทนบุญคุณประชาชนคนไทยทุกคน”   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.10.xxx] เมื่อ 15/08/2013 09:30
28767
อ้างอิง

tum
ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็เป็นการได้ทดแทนบุญคุณประชาชนคนไทยทุกคน”   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.10.xxx] เมื่อ 15/08/2013 09:31
28768
อ้างอิง

tum
ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็เป็นการได้ทดแทนบุญคุณประชาชนคนไทยทุกคน”   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.10.xxx] เมื่อ 15/08/2013 09:31
28769
อ้างอิง

tum
ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็เป็นการได้ทดแทนบุญคุณประชาชนคนไทยทุกคน”   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.10.xxx] เมื่อ 15/08/2013 09:32
28770
อ้างอิง

tum
ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็เป็นการได้ทดแทนบุญคุณประชาชนคนไทยทุกคน”   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.10.xxx] เมื่อ 15/08/2013 09:50
28771
อ้างอิง

กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕
๑ แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช ๒ เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย ๓ ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล ๔ จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป ๕ ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด ๖ เรายึดมั่นใน "เศรษฐกิจพอเพียง " เพื่อถวายในหลวง ๗ โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน ๘ ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา ๙ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน ๑๐ พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง ๑๑ พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะแก่คนทั่วโลก ๑๒ .พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมอย่างแท้จริงเพื่อแผ่นดินชาวสยาม ๑๓ ประเทศไทย ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข ๑๔ เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง ๑๕ แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช ๑๖ " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล ๑๗ คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึ่งต่างประเทศ ๑๘ ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน ๑๙ เราคนไทยจงภูมิใจที่มี "พ่อหลวง" เป็นที่รู้จักทั่วโลก ๒๐ พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย ๒๑ ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล ๒๒ ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ จงมีอายุยิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดกาล ๒๓ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง ๒๔ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ๒๕ ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง ๒๖ สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ ๒๗ พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ๒๘ จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป ๒๙ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน ๓๐ ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย ๓๑ พระองค์ทรงงานหนักและเหนือย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง ๓๒ ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน ๓๓ พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ๓๔ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง ๓๕ ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน ๓๖ เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี ๓๗ พ่อหลวง คือ พ่อเรา ๓๘ พ่อหลวง คือผู้ให้ ๓๙ พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว ๔๐ พ่อหลวง คือผู้พอเพียง ๔๑ พ่อหลวง คือพ่อที่รัก ๔๒ พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง ๔๓ พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่ ๔๔ พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน ๔๕ พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน ๔๖ รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน ๔๗ พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ๔๘ หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย ๔๙ ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ๕๐ หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา ๕๑ เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล ๕๒ ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี ๕๓ พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ ๕๔ ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ ๕๕ ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา ๕๖ ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ๕๗ พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๕๘ ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์ ๕๙ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ๖๐ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ๖๑ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง ๖๒ เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี ๖๓ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ๖๔ จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ ๖๕ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ๖๗ ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๖๘ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๖๙ ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ๗๐ โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา ๗๑ ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล ๗๒ ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด ๗๓ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล ๗๔ ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน ๗๕ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๗๖ ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย ๗๗ รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน ๗๘ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ๗๙ พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ๘๐ พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา ๘๑ พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ ๘๒ กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป ๘๓ ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา ๘๔ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย ๘๕ ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต ๘๖ พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์ ๘๗ อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน ๘๘ ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา ๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๙๐ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๙๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ๙๒ จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง ๙๓ เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๙๔ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย ๙๕ คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง ๙๖ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข ๙๗ พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป ๙๘ ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป ๙๙ ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์ ๑๐๐ รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา ๑๐๑ ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง ๑๐๒ เหล่าทวยราษฏร์ น้อมอภิวาทวันทาพระคุณพ่อหลวง ๑๐๓ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ๑๐๔ หลังจากหายจากการประชวรแล้วขออย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียนอีกเลยขอพระองค์จงมีความสุขมากๆ ๑๐๕ ขเป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย คุณความดีของพระองค์ท่านคือทุกสิ่ง ๑๐๖  ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว และขอให้พระองค์ทรงมีพระสุขภาพ และพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปด้วยเทอญ ๑๐๗ เราจะธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๐๘ ข้าขอมอบกายถวายชีวีนี้แด่พระบารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกพระองค์ ๑๐๙ เรารักในหลวงและราชวงศ์ทุกพระองค์ ๑๑๐ ขอให้ในหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ในหลวงอายุมั่นขวัญ ขวัญยืนตลอดไป ๑๑๑ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย ๑๑๒ ราชันแห่งสยามคือนามภูมิพล ๑๑๓ ขอจงทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป ๑๑๔ พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท ๑๑๕ ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนนาน และทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ๑๑๖ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ๑๑๗ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ .... องค์พระบิดา ... พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนทั้งแผ่นดิน ๑๑๘ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป ๑๑๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน ๑๒๐ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยืนยาวมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตลอดไป ๑๒๑ ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรง มีพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชาวไทย ๑๒๒ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทั้งร่างกายจิตใจดวงใจอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของไทยทั้งชาติ ๑๒๓ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๑๒๔ แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง ๑๒๕ พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย ๑๒๖ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ๑๒๗ พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง ๑๒๘ ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน ๑๒๙ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข ๑๓๐ อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง ๑๓๑ ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา ๑๓๒ ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย ๑๓๓ ยอดกษัตริย์นักพัฒนา ๑๓๔ พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ ๑๓๕ ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ๑๓๖ บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ ๑๓๗ พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๑๔. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา ๑๓๘ ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง ๑๓๙ จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๔๐ คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพเล่า ๑๔๑ พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ๑๔๒ พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร ๑๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา ๑๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ ๑๔๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย ๑๔๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล ๑๔๗ ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า ๑๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม ๑๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา ๑๕๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย ๑๕๑ กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง ๑๕๒ กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี ๑๕๓ ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย ๑๕๔ มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง ๑๕๕ ขอจงทรงพระเจริญ ๑๕๖ ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ๑๕๗ บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ ๑๕๘ พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๑๕๙ พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ ๑๖๐ พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๑๖๑ พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา ๑๖๒ พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา ๑๖๓ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ๑๖๔ พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก ๑๖๕ ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ ๑๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย ๑๖๗ พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาxxxทั้งหลายยังได้รับ ๑๖๘ พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก ๑๖๙ ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ ๑๗๐ ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย ๑๗๑ ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย ๑๗๒ พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ ๑๗๓ จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ๑๗๔ มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง ๑๗๕ พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา ๑๗๖ พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง ๑๗๗ เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง ๑๗๘ พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน ๑๗๙ ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง ๑๘๐ ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง ๑๘๑ ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ ๑๘๒ รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ ๑๘๓ น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ ๑๘๔ ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง ๑๘๕ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง ๑๘๖ พ่อหลวง คือ พ่อเรา ๑๘๗ พ่อหลวง คือผู้ให้ ๑๘๘ พ่อหลวง คือผู้พอเพียง ๑๘๙ พ่อหลวง คือพ่อที่รัก ๑๙๐ พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง ๑๙๑ พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่ ๑๙๒ พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน ๑๙๓ พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน ๑๙๔ รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน ๑๙๕ พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ๑๙๖ หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย ๑๙๗ ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ๑๙๘ หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา ๑๙๙ เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล ๒๐๐ ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี ๒๐๑ พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตา ๒๐๒ ขอให้พ่ออยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป ๒๐๓ ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศ ๒๐๔ พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ๒๐๕ ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์ ๒๐๖ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ ๒๐๗ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ๒๐๘ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ๒๐๙ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง ๒๑๐ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ๒๑๑ ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี ๒๑๒ พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ๒๑๓ จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ ๒๑๔ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ๒๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ๒๑๖ ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒๑๗ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๒๑๘ ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ๒๑๙ โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา ๒๒๐ ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล ๒๒๑ ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด ๒๒๒ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล ๒๒๓ ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน ๒๒๔ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๒๒๕ ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย ๒๒๖ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ๒๒๗ พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ๒๒๘ พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา ๒๒๙ พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ ๒๓๐ กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป ๒๓๑ ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา ๒๓๒ ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย ๒๓๓ ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต ๒๓๔ พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์ ๒๓๕ อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน ๒๓๖ ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา ๒๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒๓๘ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๒๓๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ๒๔๐ จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง ๒๔๑ เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒๔๒ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย ๒๔๓ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ๒๔๔ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข ๒๔๕ พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป ๒๔๖ ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป ๒๔๗ ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์ ๒๔๘ รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา ๒๔๙ ชาติไทยต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะมีในหลวง ๒๕๐ ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี ๒๕๑ อย่างแท้จริง ๒๕๒ ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย ๒๕๓ แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ๒๕๔ เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ๒๕๕ พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข ๒๕๖ องค์หน่อเนื้อ สละสุข ทุกข์ยังฝืน ๒๕๗ หกสิบปี ที่ทรงงาน ทุกวันคืน ๒๕๘ พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน ๒๕๙ ลูกทั้งหลาย ได้พักผ่อน ตอนหกสิบ ๒๖๐ องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน ๒๖๑ .ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ๒๖๒ ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย ๒๖๓ ขอให้พระองค์อยู่ตราบนานเท่านาน ๒๖๔ ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ ๒๖๕ ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย ๒๖๖ อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา ๒๖๗ พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตา ๒๖๘ ขอให้พ่ออยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป ๒๖๙ ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศ ๒๗๐ พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ๒๗๑ บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน ๒๗๒ พ่อหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา ๒๗๓ ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ๒๗๔ ในหลวงทรงเป็นห่วง เป็นใยความทุกข์สุขของประชาชน ๒๗๕ ทรงปกครองบ้านเมือง ด้วยความเป็นธรรม ๒๗๖ พ่อหลวงทรงเตือนคนไทย ให้รักกันมาก ๆ ด้วยความสามัคคี ๒๗๗ พ่อของแผ่นดิน ๒๗๘ แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง ๒๗๙ พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย ๒๘๐ พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง ๒๘๑ พ่อผู้เป็นพลังของแผ่นดินไทย ๒๘๒ พ่อหลวงทรงปกครองปวงประชาด้วยทศพิศราชธรรม ๒๘๓ ชาติแผ่นดินไม่สิ้นเพราะพ่อเรา ๒๘๔ บุญของแผ่นดินไทย ที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ๒๘๕ เหนือกล้าสิ่งอื่นใด คนไทยเทิดทูนเหนือเกล้ากษัตริย์ไทย ๒๘๖ พระเสโทหยาดหยดรดแผ่นดิน เพื่อชาวประชาชาวไทย ๒๘๗ รักในหลวง อย่าก่อความขัดแย้งและสร้างเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ ๒๘๘ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ๒๘๙ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ๒๙๐ ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี ๒๙๑ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ ๒๙๒ ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า ๒๙๓ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข ๒๙๔ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ๒๙๕ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๒๙๖ จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ ๒๙๗ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา ๒๙๘ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง ๒๙๙ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ๓๐๐ สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ ๓๐๑ หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ.กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ๓๐๒ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๓๐๓ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ๓๐๔ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง ๓๐๕ พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน ๓๐๖ พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ ๓๐๗ พระองค์ คือผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ๓๐๘ พระองค์คือกษัตริย์ผู้ครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก ๓๐๙ พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศไทย ให้ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ทำให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข ๓๑๐ ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ๓๑๑ พระองค์ทรงพระราชทานฝนเทียมให้แก่พสกนิกรชาวนาผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงวิถีชิวิตอยู่ได้อย่างผาสุก เปรียบเสมือนองค์เทวดาที่เสด็จจากฟ้าลงมาแก้ปัญหาชาวดิน ๓๑๒ พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ๓๑๓ พระองค์ทรงแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถเห็นได้จากการก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของปวงชาวไทย ๓๑๔ พระองค์คือพ่อของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี ซึ่งปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลในทางที่ดีทั้งหมด อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ๓๑๕ พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชนคอยปฏิบัติตาม และเป็นต้นแบบให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น พอเพียง ๓๑๖ พระองค์ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคมิได้ทรงว่างเว้น ๓๑๗ พระองค์ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติ ๓๑๘ พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีความร่มเย็นเป็นสุข ๓๑๙ พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆด้วยพระบรมเดชานุภาพ อาณาประชาราษฎร์จึงสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาอาชีวะ ๓๒๐ พระองค์นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติตลอดมา ๓๒๑ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกร ๓๒๒ พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนทุกข์สุข ของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศ ๓๒๓ พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้อาณาประชาราษฎร์ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด โดยมิได้ทรงถือพระองค์ ๓๒๔ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ไม่ว่า ณ ที่ไหน เวลาใด ประชาชนจะเฝ้ารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น ๓๒๕ ยามใดที่บ้านเมืองเกิดทุกข์เข็ญราษฎรไม่เป็นสุข พระองค์ก็ทรงเป็นธารน้ำใสที่ดับไฟร้อนให้สงบ ๓๒๖ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยโดยแท้ ๓๒๗ ในโลกนี้คงมีแต่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่เป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งองค์เหนือหัวจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรถึงเรือนชานบ้านช่อง เพื่อรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทั้งปวงของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง ๓๒๘ พระบรมราโชวาทที่ตรัสไว้ในวโรกาสต่างๆล้วนแสดงถึงพระปรีชาสามารถ ๓๒๙ สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี ๓๓๐ พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต ๓๓๑ เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง ๓๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ๓๓๓ ทุกโครงการพระองค์ท่าน ล้วนแต่นำมาแก้ไขให้ทันกับสภาวะในปัจจุบัน ๓๓๔ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผลโดยไม่ต้องพึงต่างประเทศ ๓๓๕ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ๓๓๖ เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึงของเกษตรกรคนไทย ๓๓๗ เราคนไทยจงภูมิใจที่มี “พ่อหลวง” เป็นที่รู้จักทั่วโลก ๓๓๘ พระองค์ฯ ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย ๓๓๙ ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ ๓๔๐ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ๓๔๑ “๕ ธันวามหาราช” เราคนไทยร่วมทำความดี เพื่อถวายในหลวง ๓๔๒ พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป ๓๔๓ เนื่องในวัน “๕ ธันวามหาราช” ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ๓๔๔ เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ ๓๔๕ ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจของเราชาวไทยตลอดไป ๓๔๖ เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป ๓๔๗ เรายึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายในหลวง ๓๔๘ กองทุนแม่ทำให้ราษฎรแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน ๓๔๙ โครงการพระราชดำริช่วยแก้ปัญหาให้ราษฎรที่ยากจน ๓๕๐ ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ ในหลวงของเรา ๓๕๑ พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนพระองค์เอง ๓๕๒ พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีความร่มเย็นเป็นสุข ๓๕๓ ใน ๕ ธันวามหาราช เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง ๓๕๔ พระองค์ฯ ทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อแผ่นดินชาวสยาม ๓๕๕ พระองค์ฯ ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์ ๓๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงก่อตั้งโครงการหน่วยแพทย์ พระราชทานขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ๓๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาช่วยเหลือให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ๓๕๘ พระองค์ทรงพระราชทานฝนเทียมให้แก่พสกนิกรชาวนาผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงวิถีชิวิตอยู่ได้อย่างผาสุก ๓๕๙ พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ๓๖๐ พระองค์ทรงแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ๓๖๑ พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ๓๖๒ พระองค์ คือ ต้นแบบแห่งความพอเพียง ๓๖๓ พระองค์ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ๓๖๔ พระองค์ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ๓๖๕ อยากให้คนไทยรักกัน เพื่อในหลวงของเรา ๓๖๖ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ๓๖๗ จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ พระบารมีของแม่ แก้ปัญหาปวงประชาพัฒนาชีวิต ๓๖๘ ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย ๓๖๙ ขอให้พระอ
 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ biggunp5@gmail.com [223.205.81.xxx] เมื่อ 16/08/2013 12:59
28772
อ้างอิง

1
ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องผู้ที่ให้ กับพวกที่รับ..... ผู้ที่
                    ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
1 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 13:52
28773
อ้างอิง

2
งานนั้นถ้าทำต้องทำจริง ถ้ำไม่ทำจริงแล้วเกิดความเสียหายอย่างมาก”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
2 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 13:53
28774
อ้างอิง

3
ผู้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ย่อมต้องคิดถึงอยู่เสมอว่า วันหน้าอาจเกิดเคราะห์ร้าย
                    บ้างก็ได้ น่าเป็นห่วงอยู่ แต่ถ้าได้สร้างความดีไว้ ก็เชื่อได้แน่ว่าจะมีผู้มาช่วยบ้าง”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการการจัดการแข่งขันฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอล
                    เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
3 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 13:54
28775
อ้างอิง

4
ประเพณีโบราณของเราก็มีว่า เพื่อนบ้านใครเดือดร้อน เราก็ช่วยกัน และยิ่งอยู่ในบ้าน
                    เดียวกัน ก็ยิ่งต้องอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งเป็นหลักของคนไทย ที่ว่า ทุกคนเป็น
                    พี่น้องท้องเดียวกัน”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการการจัดการแข่งขันฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอล
                    เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
4 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 13:55
28776
อ้างอิง

5
ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว
                    ก็เป็นการได้ทดแทนบุญคุณประชาชนคนไทยทุกคน”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
5 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 13:55
28777
อ้างอิง

6
ทุกคนจะต้องตั้งมั่นในความสามัคคีและความไม่ประมาท จะต้องใช้ปัญญาและ
                    ความรอบคอบคิดอ่านก่อนจะกระทำการทั้งปวง”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๑๒
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
6 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 13:58
28778
อ้างอิง

7
“ ความเจริญของแต่ละบุคคลต้องอาศัยความเจริญมั่นคงของส่วนรวม”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด และผู้แทนกระทรวง
                    ทบวง กรม บริษัท ห้างร้าน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
7 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 13:59
28779
อ้างอิง

8
แม้เราจะอยู่ห่างไกลกันคนละทวีป แต่เราก็มีจุดมุ่งหมายในสังคมและการเมือง
                    เช่นเดียวกัน คือต่างก็ยึดมั่นในสันติภาพ เสรีภาพ และความยุติธรรม”
                    พระราชดำรัส ในโอกาสเอกอัครราชทูตกรีซเข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาสน์ตราตั้ง
                    เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๑๒ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
8 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:00
28780
อ้างอิง

9
งานสร้างความเจริญมั่นคงของประเทศเป็นงานใหญ่ ซึ่งผูกพันท่านให้ต้องร่วมกันกระทำ
                    อยู่ตลอดชีวิต งานนี้จะกระทำสำเร็จได้ก็โดยที่ทุกคนเข้าใจ ซาบซึ้งถึงคุณของชาติ
                    บ้านเมือง และทำทุกอย่างด้วยสติสำนึกถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อส่วนรวม”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                    เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๒ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
9 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:01
28781
อ้างอิง

10
ทุกคนมีชาติบ้านเมืองเป็นที่เกิดที่อาศัย ทุกคนจะมีความสุขความเจริญได้ ก็เพราะ
                    บ้านเมืองเป็นปรกติมั่นคง ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมได้รับประโยชน์
                    ส่วนตนด้วย ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัว เบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบั่นทอนทำลาย
                    ความมั่นคงของประเทศชาติ และที่สุดตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอด”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                    เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๒ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
10 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:01
28782
อ้างอิง

11
จะต้องตรงไปตรงมาและจริงจัง มีความคิดเห็นอย่างไร ก็เสนอแนะไปอย่างนั้น ไม่ต้อง
                    เกรงว่าจะไม่ถูกใจนาย คิดเสียว่า อยู่ให้นายเขม่นยังดีกว่าอยู่โดยให้ศัตรูเหยียบหัว”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๑๑
                    เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
11 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:05
28783
อ้างอิง

12
ผู้ใดทำดีแล้ว ด้วยการกระทำดีของตน จะไม่มีสิ่งใดมาแตะต้องได้ ผู้ใดที่ทำดีแล้ว
                   ไม่ต้องแก้ตัว”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นายทหารซึ่งได้รับพระราชทานประดับยศนายพล                      เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
12 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:06

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น