heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35123209
แสดงหน้า60768764
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332401 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28784
อ้างอิง

13
เกียรตินั้นเมื่อมีก็ต้องรักษา”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย                  เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
13 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:07
28785
อ้างอิง

14
คำว่าพอสมควรนี้เป็นคำที่สำคัญที่สุด แล้วก็อาจจะเป็นใจกลางของการปฏิบัติทุกอย่าง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี
                    เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
14 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:07
28786
อ้างอิง

15
เพราะทุกคนมีผลประโยชน์ มีความต้องการแตกต่างกัน แล้วก็เมื่อมีเสรีภาพ
                    ความแตกต่างนั้นอาจทำให้เบียดเบียนกันได้ ก็ต้องมีผลพอสมควร หมายความว่า
                    เป็นที่พอใจของแต่ละคนพอสมควร”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี
                    เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
15 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:08
28787
อ้างอิง

16
ประชาธิปไตยที่แท้ก็คือประเทศที่มีประชาชนที่มีความคิดที่มีความพิจารณาที่รอบคอบ
                   เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคง ให้บ้านเมืองอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี
                    เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
16 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:09
28788
อ้างอิง

17
การมีสติที่แท้ คือมีปัญหาอะไร เราก็เอามาพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างใจเย็น
                   แล้วก็ปฏิบัติ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี
                    เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
17 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:10
28789
อ้างอิง

18
ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริง และขยันหมั่นเพียร
                    ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยประกอบด้วยความอะลุ้มอล่วย ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
                    มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน”
                    พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราราชบพิตรประจำจังหวัดน่าน
                    เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
18 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:10
28790
อ้างอิง

19
ทำงานใด ๆ ขอให้ทำด้วยความตั้งใจจริง ๆ ทำตามหลักวิชา ตามหลักของธรรมะ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                    เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
19 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:11
28791
อ้างอิง

20
เราอยู่ร่วมประเทศเดียวกัน ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอะลุ้มอล่วย
                   ไม่ใช่กดขี่ซึ่งกันและกัน”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “นิติศาสตร์จุฬาฯ”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
20 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:11
28792
อ้างอิง

21
รักษาตัวเองไว้ตลอดไปในชีวิตด้วยความดี”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “นิติศาสตร์จุฬาฯ”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
21 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:14
28793
อ้างอิง

22
บ้านเมืองอาจตกไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้อื่นก็ได้ เพราะเรามัวแต่ต่อสู้กันเอง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
22 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:14
28794
อ้างอิง

23
ให้มีเหตุผลที่แน่นแฟ้น มีเหตุผลที่จะใช้การได้ เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทำ
                   จากสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรทำ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
23 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:15
28795
อ้างอิง

24
มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความชั่วและคนชั่วเพื่อรักษาคนยุติธรรม มีความยินดี
                    ที่จะเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์และความสุขส่วนรวม”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
24 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:16
28796
อ้างอิง

25
หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็ง
                   ทั้งในการคิดและการปฏิบัติ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญ่สามัคคีสมาคม
                    เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
25 padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:17
28797
อ้างอิง

a
ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องผู้ที่ให้ กับพวกที่รับ..... ผู้ที่
                    ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
a padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:21
28798
อ้างอิง

w
งานนั้นถ้าทำต้องทำจริง ถ้ำไม่ทำจริงแล้วเกิดความเสียหายอย่างมาก”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
w padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:22
28799
อ้างอิง

e
ผู้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ย่อมต้องคิดถึงอยู่เสมอว่า วันหน้าอาจเกิดเคราะห์ร้าย
                    บ้างก็ได้ น่าเป็นห่วงอยู่ แต่ถ้าได้สร้างความดีไว้ ก็เชื่อได้แน่ว่าจะมีผู้มาช่วยบ้าง”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการการจัดการแข่งขันฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอล
                    เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
e padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:25
28800
อ้างอิง

r
ประเพณีโบราณของเราก็มีว่า เพื่อนบ้านใครเดือดร้อน เราก็ช่วยกัน และยิ่งอยู่ในบ้าน
                    เดียวกัน ก็ยิ่งต้องอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งเป็นหลักของคนไทย ที่ว่า ทุกคนเป็น
                    พี่น้องท้องเดียวกัน”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการการจัดการแข่งขันฟุตบอลและรักบี้ฟุตบอล
                    เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:26
28801
อ้างอิง

t
ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว
                    ก็เป็นการได้ทดแทนบุญคุณประชาชนคนไทยทุกคน”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
t padoong.p@gmail.com [223.204.243.xxx] เมื่อ 16/08/2013 14:27
28802
อ้างอิง

tum
เราอยู่ร่วมประเทศเดียวกัน ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอะลุ้มอล่วย
                   ไม่ใช่กดขี่ซึ่งกันและกัน”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “นิติศาสตร์จุฬาฯ”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.11.xxx] เมื่อ 19/08/2013 10:51
28803
อ้างอิง

tum
เราอยู่ร่วมประเทศเดียวกัน ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอะลุ้มอล่วย
                   ไม่ใช่กดขี่ซึ่งกันและกัน”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “นิติศาสตร์จุฬาฯ”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.11.xxx] เมื่อ 19/08/2013 10:51

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น