heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35349596
แสดงหน้า60995171
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 333034 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28824
อ้างอิง

p
เพราะทุกคนมีผลประโยชน์ มีความต้องการแตกต่างกัน แล้วก็เมื่อมีเสรีภาพ
                    ความแตกต่างนั้นอาจทำให้เบียดเบียนกันได้ ก็ต้องมีผลพอสมควร หมายความว่า
                    เป็นที่พอใจของแต่ละคนพอสมควร”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี
                    เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
p padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:14
28825
อ้างอิง

z
ประชาธิปไตยที่แท้ก็คือประเทศที่มีประชาชนที่มีความคิดที่มีความพิจารณาที่รอบคอบ
                   เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคง ให้บ้านเมืองอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี
                    เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
z padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:15
28826
อ้างอิง

x
การมีสติที่แท้ คือมีปัญหาอะไร เราก็เอามาพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างใจเย็น
                   แล้วก็ปฏิบัติ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี
                    เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
x padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:16
28827
อ้างอิง

c
ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริง และขยันหมั่นเพียร
                    ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยประกอบด้วยความอะลุ้มอล่วย ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
                    มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน”
                    พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราราชบพิตรประจำจังหวัดน่าน
                    เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
c padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:16
28828
อ้างอิง

v
ทำงานใด ๆ ขอให้ทำด้วยความตั้งใจจริง ๆ ทำตามหลักวิชา ตามหลักของธรรมะ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                    เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
v padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:17
28829
อ้างอิง

b
เราอยู่ร่วมประเทศเดียวกัน ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอะลุ้มอล่วย
                   ไม่ใช่กดขี่ซึ่งกันและกัน”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “นิติศาสตร์จุฬาฯ”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
b padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:18
28830
อ้างอิง

q
รักษาตัวเองไว้ตลอดไปในชีวิตด้วยความดี”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “นิติศาสตร์จุฬาฯ”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
q padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:19
28831
อ้างอิง

w
บ้านเมืองอาจตกไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้อื่นก็ได้ เพราะเรามัวแต่ต่อสู้กันเอง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
w padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:19
28832
อ้างอิง

e
ให้มีเหตุผลที่แน่นแฟ้น มีเหตุผลที่จะใช้การได้ เพื่อแยกสิ่งที่ดีที่ควรทำ
                   จากสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรทำ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
e padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:20
28833
อ้างอิง

r
มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความชั่วและคนชั่วเพื่อรักษาคนยุติธรรม มีความยินดี
                    ที่จะเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์และความสุขส่วนรวม”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:21
28834
อ้างอิง

t
หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็ง
                   ทั้งในการคิดและการปฏิบัติ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญ่สามัคคีสมาคม
                    เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
t padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:22
28835
อ้างอิง

y
ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องผู้ที่ให้ กับพวกที่รับ..... ผู้ที่
                    ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
y padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:44
28835
อ้างอิง

y
ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องผู้ที่ให้ กับพวกที่รับ..... ผู้ที่
                    ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
y padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:48
28835
อ้างอิง

y
ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องผู้ที่ให้ กับพวกที่รับ..... ผู้ที่
                    ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
y padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:46
28835
อ้างอิง

y
ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องผู้ที่ให้ กับพวกที่รับ..... ผู้ที่
                    ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
y padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:48
28835
อ้างอิง

y
ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องผู้ที่ให้ กับพวกที่รับ..... ผู้ที่
                    ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
y padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:43
28835
อ้างอิง

y
ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องผู้ที่ให้ กับพวกที่รับ..... ผู้ที่
                    ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
y padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:43
28835
อ้างอิง

y
ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องผู้ที่ให้ กับพวกที่รับ..... ผู้ที่
                    ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
y padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:48
28835
อ้างอิง

y
ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องผู้ที่ให้ กับพวกที่รับ..... ผู้ที่
                    ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
y padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:48
28835
อ้างอิง

y
ประเทศหรือสังคมจะอยู่ได้ ก็เพราะมีผู้ให้ คือในหมู่มนุษย์ต้องผู้ที่ให้ กับพวกที่รับ..... ผู้ที่
                    ให้นั้น เพราะได้รับก่อนจึงให้ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจการศึกษา
                    ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
y padoong.p@gmail.com [223.206.58.xxx] เมื่อ 26/08/2013 00:48

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น