heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35036831
แสดงหน้า60682335
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329996 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28954
อ้างอิง

r
ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว
                   ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงาม ทำความเสียหายให้แก่การกระทำ ความคิดและการงาน”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 6/09/2013 09:03
28955
อ้างอิง

r
วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้
                    ให้เหนียวแน่น สม่ำเสมอ ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 6/09/2013 09:03
28956
อ้างอิง

r
“รู้คิดว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่ง
                   ต้องละเว้นหรือกำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืน”
                   พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                   เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ณ วังไกลกังวล
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.120.xxx] เมื่อ 6/09/2013 09:05
28957
อ้างอิง

tum
“ ผู้ที่มีความรู้ แต่ไม่รู้จักรักษาหน้าที่นั้น จะทำงานให้บังเกิดประโยชน์แท้จริงมิได้เลย”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดอาคารคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
                    เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.9.xxx] เมื่อ 6/09/2013 09:09
28958
อ้างอิง

tum
“ เราต่างคนต่างอยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนา – อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี
                    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.9.xxx] เมื่อ 6/09/2013 09:10
28959
อ้างอิง

tum
“ กรรมเป็นของแต่ละคน แต่ละคนทำกรรมใด หมายความว่ากระทำอะไร
                    จะต้องเกิดผลทั้งนั้น ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสด็จ
                    พระราชดำเนินไปทรงดนตรี
                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.9.xxx] เมื่อ 6/09/2013 09:11
28960
อ้างอิง

tum
“ การที่จะมาฟัดกัน ไม่ใช่พวกเราฟัดกันเองเท่านั้น คนอื่นเขาช่วยฟัดด้วย
                    ถ้าคนอื่นช่วยฟัดด้วย มันจะยุ่ง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสด็จ
                    พระราชดำเนินไปทรงดนตรี
                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.9.xxx] เมื่อ 6/09/2013 09:11
28961
อ้างอิง

tum
“ถ้าชนะก็อย่าทะนงตน ถ้าแพ้ก็อย่าท้อใจ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนักกีฬา ซึ่งเดินทางไปร่วมการแข่งขัน
                    กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.9.xxx] เมื่อ 6/09/2013 09:12
28962
อ้างอิง

r
คนเรามีสิทธิเสรีภาพ แต่ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
                   เชื่อว่าจะต้องไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วย ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.24.xxx] เมื่อ 9/09/2013 08:39
28963
อ้างอิง

r
เสรีภาพของแต่ละคนจะต้องถูกจำกัดด้วยเสรีภาพของผู้อื่น ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.24.xxx] เมื่อ 9/09/2013 08:41
28964
อ้างอิง

r
ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.24.xxx] เมื่อ 9/09/2013 08:42
28965
อ้างอิง

r
ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่า เราจะช่วยเขา
                    เพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ต่อไป ”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.24.xxx] เมื่อ 9/09/2013 08:42
28966
อ้างอิง

r
การจะทำงานใด ๆ ให้สำเร็จ จะต้องทำด้วยความมั่นใจ และด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่
                   อย่าลังเลและท้อถอย ”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
                    ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อย
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.24.xxx] เมื่อ 9/09/2013 08:43
28967
อ้างอิง

r
ผู้ที่มีความรู้ แต่ไม่รู้จักรักษาหน้าที่นั้น จะทำงานให้บังเกิดประโยชน์แท้จริงมิได้เลย”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดอาคารคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
                    เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.24.xxx] เมื่อ 9/09/2013 08:44
28968
อ้างอิง

r
เราต่างคนต่างอยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นไม่ได้”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ศูนย์พัฒนา – อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี
                    เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.24.xxx] เมื่อ 9/09/2013 08:44
28969
อ้างอิง

r
กรรมเป็นของแต่ละคน แต่ละคนทำกรรมใด หมายความว่ากระทำอะไร
                    จะต้องเกิดผลทั้งนั้น ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสด็จ
                    พระราชดำเนินไปทรงดนตรี
                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.24.xxx] เมื่อ 9/09/2013 08:45
28970
อ้างอิง

r
การที่จะมาฟัดกัน ไม่ใช่พวกเราฟัดกันเองเท่านั้น คนอื่นเขาช่วยฟัดด้วย
                    ถ้าคนอื่นช่วยฟัดด้วย มันจะยุ่ง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสด็จ
                    พระราชดำเนินไปทรงดนตรี
                    เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.24.xxx] เมื่อ 9/09/2013 08:45
28971
อ้างอิง

r
ถ้าชนะก็อย่าทะนงตน ถ้าแพ้ก็อย่าท้อใจ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะนักกีฬา ซึ่งเดินทางไปร่วมการแข่งขัน
                    กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.205.24.xxx] เมื่อ 9/09/2013 08:45
28972
อ้างอิง

tum
“ อำนาจนั้นใช้ได้ แต่ให้รู้ด้วยจิตใจว่า อะไรควร อะไรไม่ควร ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
                    เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
                    เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.4.xxx] เมื่อ 9/09/2013 10:51
28973
อ้างอิง

tum
“เมื่อเกิดเหตุแล้ว ก็ต้องเกิดผล แล้วก็ผลนั้นจะดีหรือไม่ดี ก็แล้วแต่เหตุ”
                    พระบรมราโชวาท ในโอกาสที่สถาบันและองค์การที่เกี่ยวกับศาสนาเข้าเฝ้าฯ
                    เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ณ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.4.xxx] เมื่อ 9/09/2013 10:52

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น