heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35066157
แสดงหน้า60711661
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 330186 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
28994
อ้างอิง

tum
“เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไข
                   อันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
                   ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้
                   ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
                    เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.28.xxx] เมื่อ 10/09/2013 10:36
28995
อ้างอิง

ิb
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข
 
ิb station134@hotmail.com [49.48.4.xxx] เมื่อ 10/09/2013 11:43
28996
อ้างอิง

ิb
เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไข
                   อันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
                   ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้
                   ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
                    เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
ิb station134@hotmail.com [49.48.4.xxx] เมื่อ 10/09/2013 11:50
28997
อ้างอิง

r
การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ
                   ผู้รับก็มีความสุข มีกำลังใจ ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                    พุทธศักราช ๒๕๔๖
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.121.xxx] เมื่อ 11/09/2013 09:00
28998
อ้างอิง

r
ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสำคัญ ยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดี ให้หนักแน่น
                   ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๔ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.121.xxx] เมื่อ 11/09/2013 09:01
28999
อ้างอิง

r
ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว
                   ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงาม ทำความเสียหายให้แก่การกระทำ ความคิดและการงาน”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.121.xxx] เมื่อ 11/09/2013 09:02
29000
อ้างอิง

r
วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้
                    ให้เหนียวแน่น สม่ำเสมอ ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.121.xxx] เมื่อ 11/09/2013 09:02
29001
อ้างอิง

r
รู้คิดว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่ง
                   ต้องละเว้นหรือกำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืน”
                   พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                   เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ณ วังไกลกังวล
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.121.xxx] เมื่อ 11/09/2013 09:03
29002
อ้างอิง

r
คนเรามีสิทธิเสรีภาพ แต่ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
                   เชื่อว่าจะต้องไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วย ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.121.xxx] เมื่อ 11/09/2013 09:03
29003
อ้างอิง

r
เสรีภาพของแต่ละคนจะต้องถูกจำกัดด้วยเสรีภาพของผู้อื่น ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.121.xxx] เมื่อ 11/09/2013 09:04
29004
อ้างอิง

r
ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.121.xxx] เมื่อ 11/09/2013 09:05
29005
อ้างอิง

r
ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่า เราจะช่วยเขา
                    เพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ต่อไป ”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.121.xxx] เมื่อ 11/09/2013 09:06
29006
อ้างอิง

r
การจะทำงานใด ๆ ให้สำเร็จ จะต้องทำด้วยความมั่นใจ และด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่
                   อย่าลังเลและท้อถอย ”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
                    ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อย
                    เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.121.xxx] เมื่อ 11/09/2013 09:07
29007
อ้างอิง

tum
“การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ
                   ผู้รับก็มีความสุข มีกำลังใจ ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                    พุทธศักราช ๒๕๔๖
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.31.xxx] เมื่อ 11/09/2013 10:49
29008
อ้างอิง

tum
“ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสำคัญ ยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดี ให้หนักแน่น
                   ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๔ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.31.xxx] เมื่อ 11/09/2013 10:56
29009
อ้างอิง

tum
“ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว
                   ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงาม ทำความเสียหายให้แก่การกระทำ ความคิดและการงาน”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum infanntry111@hotmail.com [125.27.31.xxx] เมื่อ 11/09/2013 10:57
29010
อ้างอิง

tum
“วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้
                    ให้เหนียวแน่น สม่ำเสมอ ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.31.xxx] เมื่อ 11/09/2013 10:59
29011
อ้างอิง

tum
“รู้คิดว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่ง
                   ต้องละเว้นหรือกำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืน”
                   พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                   เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ณ วังไกลกังวล
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.31.xxx] เมื่อ 11/09/2013 11:00
29012
อ้างอิง

tum
“ คนเรามีสิทธิเสรีภาพ แต่ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
                   เชื่อว่าจะต้องไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วย ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.1.xxx] เมื่อ 12/09/2013 08:55
29013
อ้างอิง

r
ผู้ที่มีความรู้ แต่ไม่รู้จักรักษาหน้าที่นั้น จะทำงานให้บังเกิดประโยชน์แท้จริงมิได้เลย”
                    พระราชดำรัส ในพิธีเปิดอาคารคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
                    เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.204.121.xxx] เมื่อ 12/09/2013 08:56

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น