heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34961352
แสดงหน้า60606853
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329623 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
29132
อ้างอิง

r
การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมาก
                   ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทอง
                   แต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 24/09/2013 09:28
29133
อ้างอิง

r
เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไข
                   อันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
                   ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้
                   ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
                    เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 24/09/2013 09:28
29134
อ้างอิง

r
การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ
                   ผู้รับก็มีความสุข มีกำลังใจ ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                    พุทธศักราช ๒๕๔๖
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 24/09/2013 09:29
29135
อ้างอิง

r
ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสำคัญ ยิ่งจะต้องปฏิบัติให้ดี ให้หนักแน่น
                   ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๔ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 24/09/2013 09:29
29136
อ้างอิง

r
ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว
                   ไม่ปล่อยให้เจริญงอกงาม ทำความเสียหายให้แก่การกระทำ ความคิดและการงาน”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 24/09/2013 09:30
29137
อ้างอิง

r
วางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำแหน่ง พร้อมกับรักษาความสุภาพอ่อนโยนไว้
                    ให้เหนียวแน่น สม่ำเสมอ ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 24/09/2013 09:30
29138
อ้างอิง

r
รู้คิดว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่ง
                   ต้องละเว้นหรือกำจัด ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นประโยชน์ที่แท้และยั่งยืน”
                   พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน
                   เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ณ วังไกลกังวล
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.31.xxx] เมื่อ 24/09/2013 09:31
29139
อ้างอิง

tum
“ประชาธิปไตยที่แท้ก็คือประเทศที่มีประชาชนที่มีความคิดที่มีความพิจารณาที่รอบคอบ
                   เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคง ให้บ้านเมืองอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี
                    เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:42
29140
อ้างอิง

tum
“การมีสติที่แท้ คือมีปัญหาอะไร เราก็เอามาพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างใจเย็น
                   แล้วก็ปฏิบัติ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    ในโอกาสเสด็จไปทรงดนตรี
                    เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:43
29141
อ้างอิง

tum
           “ ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนต้องมีความตั้งใจจริง และขยันหมั่นเพียร
                    ต้องรู้จักคิดพิจารณาด้วยประกอบด้วยความอะลุ้มอล่วย ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
                    มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน”
                    พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราราชบพิตรประจำจังหวัดน่าน
                    เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:44
29142
อ้างอิง

tum
“ทำงานใด ๆ ขอให้ทำด้วยความตั้งใจจริง ๆ ทำตามหลักวิชา ตามหลักของธรรมะ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                    เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:45
29143
อ้างอิง

tum
“ทำงานใด ๆ ขอให้ทำด้วยความตั้งใจจริง ๆ ทำตามหลักวิชา ตามหลักของธรรมะ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                    เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:45
29144
อ้างอิง

tum
“เราอยู่ร่วมประเทศเดียวกัน ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอะลุ้มอล่วย
                   ไม่ใช่กดขี่ซึ่งกันและกัน”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ คณะกรรมการจัดงาน “นิติศาสตร์จุฬาฯ”
                    เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:46
29145
อ้างอิง

tum
“ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ”
                    พระราชดำรัสแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี
                    เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:54
29146
อ้างอิง

tum
“ต้องเพลาการคิดนึกถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                    พุทธศักราช ๒๕๔๓
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:56
29147
อ้างอิง

tum
“ต้องเพลาการคิดนึกถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                    พุทธศักราช ๒๕๔๓
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:56
29148
อ้างอิง

tum
ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่า
                    การทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ”
                    พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
                    เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:56
29149
อ้างอิง

tum
“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมาก
                   ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทอง
                   แต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖         
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:58
29150
อ้างอิง

tum
“เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไข
                   อันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
                   ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้
                   ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
                    เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
tum [125.27.19.xxx] เมื่อ 24/09/2013 10:58
29151
อ้างอิง

tum
“การให้ ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ผู้ให้ก็มีความสุข มีความอิ่มเอิบใจ
                   ผู้รับก็มีความสุข มีกำลังใจ ”
                    พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
                    พุทธศักราช ๒๕๔๖
                    เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
tum infantry111@hotmail.com [125.27.13.xxx] เมื่อ 25/09/2013 08:38

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น