heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35350197
แสดงหน้า60995772
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 333039 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
29312
อ้างอิง

r
การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจ
                     อดทนกล้าหาญ รู้แพ้รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้
                     มีสมรรถภาพ ทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของ
                     ชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนา”
                    พระบรมราโชวาท ในวันเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี                    
                    เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.161.xxx] เมื่อ 11/10/2013 08:12
29313
อ้างอิง

r
ในหลักการการกีฬาเป็นสิ่งที่มีจุดประสงค์พื้นฐานเพื่อที่จะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง
                     และสามารถที่จะแสดงฝีมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี และเพื่อให้คุณภาพของมนุษย์ดี
                     ขึ้นมา  เวลานี้การกีฬาก็นับว่ามีความสำคัญในทางอื่นด้วย คือในทางสังคมทำให้คนใน
                     ประเทศชาติได้หันมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพของร่างกายและของจิตใจ
                     ทำให้สามารถที่จะอยู่เป็นสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญของ
                     บ้านเมือง และโดยเฉพาะในการกีฬาระหว่างประเทศก็ได้เพิ่มความสำคัญกับมนุษย์อื่น
                     ซึ่งอยู่ในประเทศอื่น  ฉะนั้นกีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคน และ
                     ชีวิตของบ้านเมือง  ถ้าปฏิบัติกีฬาอย่างถูกต้อง หมายถึงว่าอย่างมีประสิทธิภาพ มี
                     ความสามารถก็จะได้นำชื่อเสียงแก่ตนและแก่ประเทศชาติ    ถ้าปฏิบัติกีฬาด้วยความ
                     เรียบร้อย ด้วยความสุขภาพก็ทำให้มีชื่อเสียงเหมือนกัน และจะส่งเสริมความสามัคคีใน
                     ประเทศชาติ
                    พระบรมราโชวาท เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๑
                      ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.161.xxx] เมื่อ 11/10/2013 08:12
29314
อ้างอิง

r
ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ          
                      ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว และคงทน
                      ยั่งยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลยหรือใช้ไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้ แต่จะค่อยๆ
                      เสื่อมไป เป็นลำดับ และหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลาอันสมควร ดังนั้น ผู้ที่ปรกติทำการ
                      งานโดยไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลังแต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกายให้
                      พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน”
                    พระราชดำรัสที่ทรงให้ไว้ในการประชุมสัมมนาเรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพ  
                    เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.161.xxx] เมื่อ 11/10/2013 08:13
29315
อ้างอิง

r
การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน
                    พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด
                    แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง
                    ค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเท
                    สร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการ
                    สัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้อง ด้วย ก็จะเกิดความไม่
                    สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ”
                   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                     ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.161.xxx] เมื่อ 11/10/2013 08:13
29316
อ้างอิง

r
ธรรมะในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์และสมบูรณ์ด้วยเหตุผล ซึ่งบุคคล
                                                     สามารถจะศึกษาและปฏิบัติด้วยปัญญาความเพ่งพินิจให้เกิดประโยชน์คือ ความเจริญ   
                    ความผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้เที่ยงตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐาน คือการตั้งตัวได้เป็นปรกติ
                    สุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์ คือหลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการ ข้อนี้
                    เป็นลักษณะพิเศษ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าอันประเสริฐสุด ”
                   พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่สมาคมพุทธศาสนาทั่ว
                     ราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.19.xxx] เมื่อ 14/10/2013 13:21
29317
อ้างอิง

r
การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเรา
                   ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม  ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่
                   เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนา
                   ก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น”
                  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                    ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.19.xxx] เมื่อ 14/10/2013 13:22
29318
อ้างอิง

r
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคน
                    อื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ     
                    ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”  พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่คณะ
                         บุคคลเข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิต เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑   “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.19.xxx] เมื่อ 14/10/2013 13:24
29319
อ้างอิง

r
ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุก
                    อย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถ
                    ยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ”   พระบรมราโชวาท ในพิธี
                     พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.19.xxx] เมื่อ 14/10/2013 13:25
29320
อ้างอิง

r
ในด้านชลประทานหรือด้านป่าไม้นี้ ก็อาจจะมีบางคนเข้าใจว่าทำไมจึงสนใจ และบางคนไม่
                    เข้าใจว่า ทำไมฉันเองสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้ จำได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ        
                     ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งสอนเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่าภูเขา   
                     ต้องมีป่าไม้มิอย่างนั้นเม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็วทำให้ไหลตามน้ำไปทำความ
                     เสียหายดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ดิน
                     และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำให้เดือดร้อนตลอด
                     ตั้งแต่ดินบนภูเขาหมดไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำ                 
           ทำให้น้ำท่วม ”  ระบรมราโชวาทแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐
            ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
 
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
                                                        
 
 
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.19.xxx] เมื่อ 14/10/2013 13:27
29321
อ้างอิง

r
หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ
                    ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้”
                   พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
                     เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
                     เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.19.xxx] เมื่อ 14/10/2013 13:29
29322
อ้างอิง

r
ส่วนที่พิษณุโลกนี้ก็มีน้ำไหลลงมาข้างๆ อีกสายหนึ่ง แควน้อยซึ่งจะต้องทำ อันนี้ก็ยังไม่ได้ 
                    ทำอะไร   ซึ่งจะต้องทำเพื่อเก็บกักน้ำที่มาจากอำเภอชาติตระการอาจมีคนคัดค้านว่าทำไม
                    เขื่อนพวกนี้แล้วว่ามีประโยชน์อะไร ก็เห็นแล้วประโยชน์ของเขื่อนใหญ่ เขื่อนนี้ที่นี่จะท่วม
                    ยิ่งกว่า จะไม่ท่วมเพียงแค่นี้ จะท่วมทั้งหมด”
                   พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลัย
                   เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.19.xxx] เมื่อ 14/10/2013 13:30
29323
อ้างอิง

r
ในสมัยปัจจุบัน อาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมาก เพราะการเพาะปลูกนี้ เป็นจุดเริ่มต้น
                     ของชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหาร หรือเป็น
                     เครื่องนุ่งห่ม หรือเป็นสิ่งก่อสร้าง ฉะนั้นต้องทำการกสิกรรม ”
                    พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์นิคม
                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๒๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.19.xxx] เมื่อ 14/10/2013 13:32
29324
อ้างอิง

r
ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความ
                    ยากลำบากอยู่มิใช่น้อย จำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่างๆ ด้วย
                    จึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่งที่นานั้นเมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้วควรปลูกพืชอื่นๆ 
                    บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกมิใช่น้อยทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืชทำให้
                    ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไป
                   พระบรมราโชวาท จากหนังสือ ๘๔  คำสอนของพ่อ
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.19.xxx] เมื่อ 14/10/2013 13:33
29325
อ้างอิง

r
ข้าวต้องปลูกเพราะอีก ๒๐ ปี ประชากรอาจจะ ๘๐ ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูก
                    ข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทย
                    ไม่ยอม คนไทย นี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศ
                    ไม่ได้ เราก็ต้องปลูก”
                   พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
                     โครงการโคกกูแว จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.๒๕๓๖
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.19.xxx] เมื่อ 14/10/2013 13:34
29326
อ้างอิง

r
การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และ
                    คุณธรรมของบุคคล หากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่าง  
                    ครบถ้วนในทุกๆ ด้านแล้ว สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถ  
                    ดำรงรักษาความเจริญมั่นคงของชาติไว้ และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียน
                    เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๔  ณ ศาลาดุสิดาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.42.xxx] เมื่อ 15/10/2013 13:11
29327
อ้างอิง

r
การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและ
                    หลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ
                    ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์”
                   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.42.xxx] เมื่อ 15/10/2013 13:12
29328
อ้างอิง

r
การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจาก
                   บิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่ง
                    สอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจ ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็น
                    พลเมืองดีของชาติสืบต่อไป ”
                   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.42.xxx] เมื่อ 15/10/2013 13:13
29329
อ้างอิง

r
ธนาคารข้าวให้มีคณะกรรมการควบคุมที่คัดเลือกจากราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้เก็บรักษา
                   พิจารณาจำนวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืน ตลอดจนจัดทำบัญชีทำการของธนาคารข้าว
                     ราษฎรที่ต้องการข้าวไปใช้บริโภคยามจำเป็น ให้คงบัญชียืมข้าวไปใช้จำนวนหนึ่ง ”
                   พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ราษฎรชาวเขาเผ่ากระเหลี่ยง อำเภอจอมทอง
                      จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๙
 “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.42.xxx] เมื่อ 15/10/2013 13:13
29330
อ้างอิง

r
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินการควบคู่กันไป
                      กับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของ
                      ประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้   
                      จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้
                      ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับ
                      การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
                   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.42.xxx] เมื่อ 15/10/2013 13:14
29331
อ้างอิง

r
ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของ
                     ชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความ
                     เจริญก้าวหน้าของประเทศ”
                    พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
                     เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.42.xxx] เมื่อ 15/10/2013 13:14

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น