heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34960549
แสดงหน้า60606050
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 329612 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
29392
อ้างอิง

r
การออกกำลังกายนั้น ถ้าทำน้อยไปร่างกายและจิตใจก็จะเฉา ถ้าทำมากไปร่างกายและ
                       จิตใจก็จะช้ำ”
                   พระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร หลังการออกกำลังพระวรกายประจำวัน
                     เมื่อปี ๒๕๒๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.25.xxx] เมื่อ 24/10/2013 09:37
29393
อ้างอิง

r
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
                   พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงพระราชทาน
                     แก่พสกนิกรชาวไทย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.25.xxx] เมื่อ 24/10/2013 09:38
29394
อ้างอิง

r
ธรรมะในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์และสมบูรณ์ด้วยเหตุผล ซึ่งบุคคล
                                                     สามารถจะศึกษาและปฏิบัติด้วยปัญญาความเพ่งพินิจให้เกิดประโยชน์คือ ความเจริญ   
                    ความผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้เที่ยงตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐาน คือการตั้งตัวได้เป็นปรกติ
                    สุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์ คือหลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการ ข้อนี้
                    เป็นลักษณะพิเศษ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าอันประเสริฐสุด ”
                   พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่สมาคมพุทธศาสนาทั่ว
                     ราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.25.xxx] เมื่อ 24/10/2013 09:40
29395
อ้างอิง

r
การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเรา
                   ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม  ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่
                   เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนา
                   ก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น”
                  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                    ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.25.xxx] เมื่อ 24/10/2013 09:40
29396
อ้างอิง

r
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคน
                    อื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ     
                    ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”  พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่คณะ
                         บุคคลเข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิต เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑   “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.25.xxx] เมื่อ 24/10/2013 09:41
29397
อ้างอิง

r
ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุก
                    อย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้บุคคลสามารถ
                    ยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ”   พระบรมราโชวาท ในพิธี
                     พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.25.xxx] เมื่อ 24/10/2013 09:42
29398
อ้างอิง

r
ในด้านชลประทานหรือด้านป่าไม้นี้ ก็อาจจะมีบางคนเข้าใจว่าทำไมจึงสนใจ และบางคนไม่
                    เข้าใจว่า ทำไมฉันเองสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้ จำได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ        
                     ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งสอนเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่าภูเขา   
                     ต้องมีป่าไม้มิอย่างนั้นเม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็วทำให้ไหลตามน้ำไปทำความ
                     เสียหายดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ดิน
                     และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำให้เดือดร้อนตลอด
                     ตั้งแต่ดินบนภูเขาหมดไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำ                 
           ทำให้น้ำท่วม ”  ระบรมราโชวาทแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากลภาค ๓๑๐
            ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
 
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
                                                        
 
 
 
r padoong.p@gmail.com [49.48.25.xxx] เมื่อ 24/10/2013 09:43
29399
อ้างอิง

r
หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ
                    ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้”
                   พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
                     เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
                     เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.115.xxx] เมื่อ 25/10/2013 13:06
29400
อ้างอิง

r
ส่วนที่พิษณุโลกนี้ก็มีน้ำไหลลงมาข้างๆ อีกสายหนึ่ง แควน้อยซึ่งจะต้องทำ อันนี้ก็ยังไม่ได้ 
                    ทำอะไร   ซึ่งจะต้องทำเพื่อเก็บกักน้ำที่มาจากอำเภอชาติตระการอาจมีคนคัดค้านว่าทำไม
                    เขื่อนพวกนี้แล้วว่ามีประโยชน์อะไร ก็เห็นแล้วประโยชน์ของเขื่อนใหญ่ เขื่อนนี้ที่นี่จะท่วม
                    ยิ่งกว่า จะไม่ท่วมเพียงแค่นี้ จะท่วมทั้งหมด”
                   พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลัย
                   เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.115.xxx] เมื่อ 25/10/2013 13:07
29401
อ้างอิง

r
ในสมัยปัจจุบัน อาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมาก เพราะการเพาะปลูกนี้ เป็นจุดเริ่มต้น
                     ของชีวิตมนุษย์ ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหาร หรือเป็น
                     เครื่องนุ่งห่ม หรือเป็นสิ่งก่อสร้าง ฉะนั้นต้องทำการกสิกรรม ”
                    พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์นิคม
                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๒๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.115.xxx] เมื่อ 25/10/2013 13:07
29402
อ้างอิง

r
ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความ
                    ยากลำบากอยู่มิใช่น้อย จำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่างๆ ด้วย
                    จึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่งที่นานั้นเมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้วควรปลูกพืชอื่นๆ 
                    บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกมิใช่น้อยทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืชทำให้
                    ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไป
                   พระบรมราโชวาท จากหนังสือ ๘๔  คำสอนของพ่อ
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.115.xxx] เมื่อ 25/10/2013 13:08
29403
อ้างอิง

r
ข้าวต้องปลูกเพราะอีก ๒๐ ปี ประชากรอาจจะ ๘๐ ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูก
                    ข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไร ประชาชนคนไทย
                    ไม่ยอม คนไทย นี้ต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศ
                    ไม่ได้ เราก็ต้องปลูก”
                   พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
                     โครงการโคกกูแว จังหวัดนราธิวาส พ.ศ.๒๕๓๖
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.115.xxx] เมื่อ 25/10/2013 13:08
29404
อ้างอิง

r
การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และ
                    คุณธรรมของบุคคล หากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่าง  
                    ครบถ้วนในทุกๆ ด้านแล้ว สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถ  
                    ดำรงรักษาความเจริญมั่นคงของชาติไว้ และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด ”
                    พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียน
                    เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๔  ณ ศาลาดุสิดาลัย
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.115.xxx] เมื่อ 25/10/2013 13:09
29405
อ้างอิง

r
การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและ
                    หลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ
                    ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์”
                   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.115.xxx] เมื่อ 25/10/2013 13:10
29406
อ้างอิง

r
การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจาก
                   บิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่ง
                    สอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจ ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็น
                    พลเมืองดีของชาติสืบต่อไป ”
                   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.115.xxx] เมื่อ 25/10/2013 13:10
29407
อ้างอิง

r
ธนาคารข้าวให้มีคณะกรรมการควบคุมที่คัดเลือกจากราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้เก็บรักษา
                   พิจารณาจำนวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืน ตลอดจนจัดทำบัญชีทำการของธนาคารข้าว
                     ราษฎรที่ต้องการข้าวไปใช้บริโภคยามจำเป็น ให้คงบัญชียืมข้าวไปใช้จำนวนหนึ่ง ”
                   พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ราษฎรชาวเขาเผ่ากระเหลี่ยง อำเภอจอมทอง
                      จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๙
 “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.115.xxx] เมื่อ 25/10/2013 13:11
29408
อ้างอิง

r
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการศึกษาที่สำคัญ และควรจะดำเนินการควบคู่กันไป
                      กับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของ
                      ประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้   
                      จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้
                      ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พร้อมกันไปกับ
                      การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
                   พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
 
r padoong.p@gmail.com [223.206.115.xxx] เมื่อ 25/10/2013 13:11
29409
อ้างอิง

r
ธรรมะในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์และสมบูรณ์ด้วยเหตุผล ซึ่งบุคคล
                                                     สามารถจะศึกษาและปฏิบัติด้วยปัญญาความเพ่งพินิจให้เกิดประโยชน์คือ ความเจริญ   
                    ความผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้เที่ยงตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐาน คือการตั้งตัวได้เป็นปรกติ
                    สุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์ คือหลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการ ข้อนี้
                    เป็นลักษณะพิเศษ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าอันประเสริฐสุด ”
                   พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่สมาคมพุทธศาสนาทั่ว
                     ราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [171.4.0.xxx] เมื่อ 28/10/2013 12:57
29410
อ้างอิง

r
การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิตสำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเรา
                   ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม  ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธีการพัฒนาที่
                   เหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิ่ง ก็คือจะต้องทำนุบำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนา
                   ก้าวหน้า เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดับให้สูงขึ้น”
                  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                    ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [171.4.0.xxx] เมื่อ 28/10/2013 12:58
29411
อ้างอิง

r
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคน
                    อื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ     
                    ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข”  พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่คณะ
                         บุคคลเข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิต เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑   “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
 
r padoong.p@gmail.com [171.4.0.xxx] เมื่อ 28/10/2013 12:59

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น