heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35120822
แสดงหน้า60766377
ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
อ้างอิง อ่าน 332294 ครั้ง / ตอบ 34770 ครั้ง
 ขอเชิญโพสข้อความถวายพระพร(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 
ckomckit ckomckit4703@hotmail.com [113.53.5.xxx] เมื่อ 24/05/2021 13:25
31242
อ้างอิง

๑. องค์ราชันย์ องค์ยอดขวัญของปวงประชา ขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้า ขอรักษาสถาบันไว้ด้วยชีวิต ๒. รักและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ จักเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด ๓. องค์ภูมิพลล้นเกล้าชาวไทย เทิดไว้เหนือปฐพีจนชีพสิ้น ๔. เราเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จักรักษาและยึดมั่นไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๕. พระทรงไม่เคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข ให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่ ๖. ดุจร่มโพธิ์ใหญ่ แผ่ใบร่มเมือง สุขสันต์ลือเรื่อง ด้วยพระบารมี ๗. พระทรงเปี่ยมล้นด้วยบารมี ราษฎรของพระองค์ ภูมิใจที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ๘. เราจะรักษาและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต ๙. พระบารมีปกเกล้าของชาวไทย คือองค์ภูมิพลแห่งชาวสยาม ๑๐. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งเดียวที่ต้องปกปักรักษาไว้
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [182.52.130.xxx] เมื่อ 18/12/2017 11:38
31243
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยาม        เทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก

ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 19/12/2017 10:08
31244
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 19/12/2017 10:08
31245
อ้างอิง

1. อยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงเพื่อแผ่นดินไทย 2. พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 3. สามัคคีคือพลัง ร่วมสร้างความดีเพื่อถวายพระองค์ท่าน 4. ด้วยพระบารมีของท่าน ประเทศไทยจึงสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้ 5. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง 6. รักชาติ รักแผ่นดิน คิดถึงสิ่งที่พ่อ ทำให้เราทุกคน แล้วประเทศชาติจะสงบสุข 7. พระทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป 8. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 9. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชา 10. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [182.52.114.xxx] เมื่อ 19/12/2017 15:04
31246
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน         ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 20/12/2017 08:45
31247
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ที่ผองชนคนไทยเย็นทั่วหล้า  ด้วยปรีชาสามารถของพ่อหลวงทรงเมตตาไพร่ฟ้าไทยทั้งปวง   ด้วยความห่วงสุขทุกข์ยาก         ทั้งกายใจ
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.223.xxx] เมื่อ 20/12/2017 08:45
31248
อ้างอิง

1. ถวายพระพรแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ 2. บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้า 3. พระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่า แม้จะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด 4. เรารักพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย 5. ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 6. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 7. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 8. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 9. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา 10. ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน แม้จะอยู่ไกลแสนไกลเพียงใด
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [182.52.114.xxx] เมื่อ 20/12/2017 14:06
31249
อ้างอิง

1. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา 2. "เรารักพ่อหลวง" 3. KING OF THE KING 4. เรามาทำความดีเพื่อพ่อหลวง 5. ขอให้พ่อตราตรึงอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป 6. ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันตร์ 7. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว 8. สี่พันโครงการพ่อทำมานานกว่าเจ็ดปี 9. พระองค์ทรงทุมเทพระวรกายเพื่อความสุขของคนไทยทั้งชาติ 10. รักและเทิดทูนองค์ราชันย์
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [182.52.114.xxx] เมื่อ 21/12/2017 09:04
31250
อ้างอิง

๑. เราจะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนองค์ราชันย์ จนสิ้นชีพมลาย ๒. การสร้างความดีถวายแด่องค์ในหลวง คือ ความภาคภูมิใจ ของคนไทยทั้งชาติ ๓. เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย จงร่วมใจกันสามัคคี ๔. ปวงชนชาวไทย ไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด ต่างเคารพและเทิดทูนองค์ในหลวง ไว้เหนือเกล้า ๕. ภายใต้ร่มพระบารมี ราษฎรของพระองค์ให้ความจงรักภักดี เป็นอย่างยิ่ง ๖. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตอยู่ในดวงใจของปวงประชา ๗. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นองค์ประมุขของชาติ และเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งผอง ๘. เราชาวไทยขอถวายความจงรักภักดี ให้กับในหลวงของเรา ๙. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อพสกนิกรของพระองค์โดยแท้ ๑๐. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [182.52.115.xxx] เมื่อ 22/12/2017 09:50
31251
อ้างอิง

๑. พระราชดำริของพ่อหลวง เป็นแนวทางให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติและเกิดผลอย่างแท้จริง ๒. ปวงประชายากไร้ พ่อหลวงบุกป่าฝ่าฟันไป เพื่อความสุขของประชาราษฎร์ ๓. พระองค์ทรงเหนื่อยล้า เพื่อราษฎรของพระองค์ ให้พ้นจากความทุกข์ยาก ให้อยู่ดีกินดี ๔. เราจะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่ง และหวงแหนองค์ราชันย์ จนสิ้นชีพมลาย ๕. ร่วมกันทำความดีถวายแด่องค์ในหลวง คือ ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ๖. เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย จงร่วมใจกันสามัคคี ๗. ปวงชนชาวไทย ไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด ต่างเคารพและเทิดทูนองค์ในหลวง ไว้เหนือเกล้า ๘. ภายใต้ร่มพระบารมี ราษฎรของพระองค์ให้ความจงรักภักดี เป็นอย่างยิ่ง ๙. เราชาวไทยขอถวายความจงรักภักดี ให้กับพ่อหลวงของเรา ๑๐. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อพสกนิกรของพระองค์โดยแท้
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [113.53.182.xxx] เมื่อ 23/12/2017 08:50
31252
อ้างอิง

1. กษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรม นำชาติพัฒนาทุกๆด้าน 2. พ่อคือผู้ให้ทั้งปวง 3. พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข 4. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 5. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้าฯ 6. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ 7. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในสถาบันหลักของเรา 8. ผู้ใดคิดล้มล้างสถาบันหลักของชาติ ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 9. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 10. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [1.0.249.xxx] เมื่อ 24/12/2017 11:17
31253
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
พระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเหล่าทวยราษฎร์ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนขอจงทรง  ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของ ชาวไทยตลอดไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 25/12/2017 09:59
31254
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักคิ์สิทธ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกให้ปกป้องคุ้มครองพระองค์ตลอดไป
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 25/12/2017 10:00
31255
อ้างอิง

1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 2. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 3. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 4. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 5. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา 6. ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล 7. ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน 8. น้อมถวายความจงรักภักดี และพระพรชัยมงคล องค์รัชกาลที่ 10 พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ " 9. พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก 10. เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส ทศพิธราชธรรม อันอำไพ มีอยู่ในพระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [1.0.254.xxx] เมื่อ 25/12/2017 10:50
31256
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 26/12/2017 07:24
31257
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง .สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [110.169.11.xxx] เมื่อ 26/12/2017 07:25
31258
อ้างอิง

1. กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป 2. ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา 3. ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย 4. เราขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต 5. พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์ อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา 6. พระทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ 7. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 8 .ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป 9. จงรักภักดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่องค์ราชา 10. เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [113.53.182.xxx] เมื่อ 26/12/2017 09:46
31259
อ้างอิง

1.พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน 2.มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย 3.พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย 4.ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา 5.ดั่งแสงทองส่องอำไพนำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี 6.ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย 7.พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรง ชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและ สมบูรณ์ 8. “ฝนหลวง” เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจไทยมิรู้ลืม “แก้มลิง” กักตุนแล้วระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วง “กังหันน้ำชัย พัฒนา” ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน “เขื่อนดิน” อ่างเก็บน้ำที่ไม่ใช้คอนกรีต “ไบโอดีเซล” จากปาล์มประกอบ อาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ “แหลมผักเบี้ย-หนองหาร” โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม “แกล้งดิน” เร่ง กำมะถันทำปฏิกิริยา ไล่หน้าดินเปรี้ยว “หญ้าแฝก” รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน 9. สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล 10. น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
 
กรมพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล [113.53.177.xxx] เมื่อ 28/12/2017 15:38
31260
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 5/01/2018 08:50
31261
อ้างอิง

ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ.

พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า

ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ

ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
 
ร้อย.ลว.ไกล ๑ พล.๑ รอ. [58.8.159.xxx] เมื่อ 5/01/2018 08:50

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น