heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35352765
แสดงหน้า60998340
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 420101 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
181
อ้างอิง

กตพ.นรด.
' เชิดชูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:51
182
อ้างอิง

กตพ.นรด.
' ขอให้ทรงเป็นร่มเกล้าชาวไทยตราบนิรันดร์
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:51
183
อ้างอิง

กตพ.นรด.
' จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:51
184
อ้างอิง

กตพ.นรด.
' “พ่อ” คือ “พรหม” คือ “พระ” คุ้มอุ้มชีวิต ลูกน้อมจิตกราบประนมก้มเกศี เรียงอักษรเป็นกลอน...ร้อยแทนถ้อยวจี ว่าลูกนี้ “รักพ่อ” ขอบูชา
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:52
185
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีล้นเกล้า
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:52
186
อ้างอิง

กตพ.นรด.
พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:52
187
อ้างอิง

กตพ.นรด.
'เราจะยึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายในหลวง
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:52
188
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:52
189
อ้างอิง

กตพ.นรด.
แผ่นดินไทยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:53
190
อ้างอิง

กตพ.นรด.
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:53
191
อ้างอิง

กตพ.นรด.
'ร้อยรวมใจ น้อมนำ อุทิศตน มหามงคล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:53
192
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ทรงพระเมตตาจริง สร้างทุกสิ่งเพื่อชาวไทย
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:53
193
อ้างอิง

กตพ.นรด.
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย คือศูนย์รวมน้ำใจไทยทั้งชาติ คนไทยเรามีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตกาล หากไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยทั้งชาติมิอาจยอมได้
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:54
194
อ้างอิง

กตพ.นรด.
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:54
195
อ้างอิง

กตพ.นรด.
'พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็น ร้อยดวงใจ ให้ชาติไทย เป็นขวานทอง
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:54
196
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ขอให้ พระองค์ ท่าน มีพลานามัย แข็งแรง ปลอดจาก โรคภัย ไปตลอด
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:54
197
อ้างอิง

กตพ.นรด.
จะปกป้องสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชนอย่างสงบ สันติ และสามัคคี
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:54
198
อ้างอิง

กตพ.นรด.
'ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:55
199
อ้างอิง

กตพ.นรด.
บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:55
200
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:55

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น