heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37725377
แสดงหน้า63372022
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 436136 ครั้ง / ตอบ 52693 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 11/09/2021 11:36
20993
อ้างอิง

ร้อย บร.กรม นร.รร.ป.ศป.
 
๑.           ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
๒.           กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๓.           ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๔.           รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
๕.           ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
๖.           พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๗.           จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
๘.           ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
๙.           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๑๐.         ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
ร้อย บร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.250.xxx] เมื่อ 26/04/2018 07:40
20994
อ้างอิง

XYZ
แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
 
 
XYZ [125.25.145.xxx] เมื่อ 26/04/2018 08:28
20995
อ้างอิง

XYZ
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
 
 
XYZ [101.108.104.xxx] เมื่อ 26/04/2018 08:29
20996
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
 
XYZ [125.25.145.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:06
20997
อ้างอิง

XYZ
จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป
 
 
XYZ [101.108.104.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:29
20998
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราคงสิ้นแผ่นดิถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:42
20999
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ชาติไทยพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:43
21000
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
จากแห้งแล้งกลับกลายเป็นชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของ ร.9
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:45
21001
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
 ร.9 ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตรมากมาย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:46
21002
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
น้ำพระราชหฤทัยของพระมหากษํตริย์ทุกพระองค์ที่พระราชทานเพื่อมวลประชาชุ่มฉำ่ทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:48
21003
อ้างอิง

XYZ
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
 
 
XYZ [125.25.147.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:49
21004
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ประเทศชาติจะอยู่อย่างไรถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:49
21005
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
อันชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:55
21006
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดของพ่อหลวง ร.9
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:56
21007
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอให้คนไทยทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมรใช้ในชีวิตประจำวัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 09:57
21008
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อยเพื่อคนไทยทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 10:02
21009
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 10:11
21010
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง รง9 ทรงมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 10:13
21011
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 10:25
21012
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นสักปานใด พระองค์ไม่ทรงย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.78.xxx] เมื่อ 26/04/2018 10:29

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น