heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35247386
แสดงหน้า60892946
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419211 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
2094
อ้างอิง

ขจร กลิ่นหอม
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 
 
ขจร กลิ่นหอม [110.77.149.xxx] เมื่อ 22/07/2017 21:50
2095
อ้างอิง

ขจร กลิ่นหอม
ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน
 
ขจร กลิ่นหอม [110.77.149.xxx] เมื่อ 22/07/2017 21:50
2096
อ้างอิง

ขจร กลิ่นหอม
โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
 
ขจร กลิ่นหอม [110.77.149.xxx] เมื่อ 22/07/2017 21:51
2097
อ้างอิง

ณรงค์เดช
ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน
 
ณรงค์เดช [110.77.149.xxx] เมื่อ 22/07/2017 21:53
2098
อ้างอิง

ณรงค์เดช
ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุด 
 
ณรงค์เดช [110.77.149.xxx] เมื่อ 22/07/2017 21:55
2099
อ้างอิง

ณรงค์เดช
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร 
 
ณรงค์เดช [110.77.149.xxx] เมื่อ 22/07/2017 21:56
2100
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [110.78.183.xxx] เมื่อ 24/07/2017 07:48
2101
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี

 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [110.78.183.xxx] เมื่อ 24/07/2017 07:51
2102
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
  อ้างอิงจาก มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ  24 ก.ค. 2560, 07:53   
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [110.78.183.xxx] เมื่อ 24/07/2017 07:55
2103
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [110.78.183.xxx] เมื่อ 24/07/2017 07:56
2104
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
    
น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 
 
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [110.78.183.xxx] เมื่อ 24/07/2017 07:58
2105
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 25/07/2017 10:03
2106
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์เป็นพระผู้ทรงเมตตา
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 25/07/2017 10:04
2107
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 25/07/2017 10:05
2108
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 25/07/2017 10:06
2109
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 25/07/2017 10:08
2110
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอให้พระราชวงค์ทุกพระองค์  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 25/07/2017 10:09
2111
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระอค์ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 25/07/2017 10:10
2112
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 25/07/2017 10:11
2113
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เรายึดมั่น เศษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายในหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 25/07/2017 10:12

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น