heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35227173
แสดงหน้า60872732
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418991 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
22113
อ้างอิง

XYZ
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช
 
 
XYZ [101.108.101.xxx] เมื่อ 10/05/2018 15:02
22114
อ้างอิง

XYZ
พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 10/05/2018 15:02
22115
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 10/05/2018 15:03
22116
อ้างอิง

XYZ
สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 10/05/2018 15:03
22117
อ้างอิง

XYZ
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 10/05/2018 15:03
22118
อ้างอิง

XYZ
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 10/05/2018 15:04
22119
อ้างอิง

XYZ
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 10/05/2018 15:04
22120
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ร.9 พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลิตทางการเกษตรมากมาย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 08:41
22121
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 08:44
22122
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
คนไทยจะพ้นวิกฤต ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 08:50
22123
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 09:06
22124
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 09:35
22125
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
อันชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 09:39
22126
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อของแผ่นดิน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 13:48
22127
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 13:51
22128
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
หากเราเคารพยึดมั่นในสิ่งดีๆและทำในสิ่งดี เราก็จะได้สิ่งดีสังคมก็จะสงบสุข
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 14:07
22129
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุขของประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 14:11
22130
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 14:14
22131
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 14:15
22132
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
หากสิ้นชาติสิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 11/05/2018 14:19

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น