heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34961171
แสดงหน้า60606672
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 417895 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
23871
อ้างอิง

พัน.1ร้อย.2 กรม นร.รร.นส.ทบ
ขอให้ในหลวงอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนานเท่านาน
 
พัน.1ร้อย.2 กรม นร.รร.นส.ทบ [159.192.221.xxx] เมื่อ 16/06/2018 11:21
23872
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 11:21
23873
อ้างอิง

พัน.1ร้อย.2 กรม นร.รร.นส.ทบ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
พัน.1ร้อย.2 กรม นร.รร.นส.ทบ [159.192.221.xxx] เมื่อ 16/06/2018 11:22
23874
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:03
23875
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:06
23876
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:07
23877
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:08
23878
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:09
23879
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
http://myckit.myreadyweb.com/webboard/topic-347323-1195.html#23878
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:09
23880
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:11
23881
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ความดีที่พ่อทำลูกขอจดจำความดีที่พ่อให้จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:12
23882
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:14
23883
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:15
23884
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.179.236.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:16
23885
อ้างอิง

พักตร์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กษัตริย์นักบินผู้ทรงพระปรีชา
 
พักตร์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:56
23886
อ้างอิง

พักตร์
ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย
 
พักตร์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 16/06/2018 13:58
23887
อ้างอิง

พักตร์
คนไทยยังรักกัน มาเริ่มต้นกันใหม่ยังไม่สาย เพราะชาติเรายังเป็นชาติได้ไม่เคยหวั่น แค่วันนี้ลูกหลานได้มีสุขยิ้มให้กันวีระชนที่พลีนั้นคงหลับสบาย 
 
พักตร์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 16/06/2018 14:01
23888
อ้างอิง

ดนุพล
ด้วยหัวใจน้อมเกล้าแด่พระมหากษัตริย์
 
ดนุพล [110.77.149.xxx] เมื่อ 16/06/2018 14:02
23889
อ้างอิง

ดนุพล
ท่านเปรียบเสมือนเทพที่คอยปกป้องปวงชนชาวไทย 
 
ดนุพล [110.77.149.xxx] เมื่อ 16/06/2018 14:03
23890
อ้างอิง

ดนุพล
ทรงห่วงใยปวงประชาทั้งแผ่นดิน 
 
ดนุพล [110.77.149.xxx] เมื่อ 16/06/2018 14:04

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น