heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37846242
แสดงหน้า63492891
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 437091 ครั้ง / ตอบ 52693 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 11/09/2021 11:36
25031
อ้างอิง

พัน.1 ร้อย.1 รร.นส.ทบ.
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
พัน.1 ร้อย.1 รร.นส.ทบ. watcarapon2537@gmail.com [159.192.220.xxx] เมื่อ 15/08/2018 21:17
25032
อ้างอิง

พักตร์
ทรงพระเจริญ รัชกาลที่๑๐ เรารักในหลวง ภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินนี้ เรารักประเทศไทย
 
พักตร์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:24
25033
อ้างอิง

พักตร์
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
 
พักตร์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:24
25034
อ้างอิง

พักตร์
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศูนย์รวมใจของแผ่นดิน
 
พักตร์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:25
25035
อ้างอิง

พักตร์
ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์ 
 
พักตร์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:27
25036
อ้างอิง

พักตร์
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ 
 
พักตร์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:28
25037
อ้างอิง

ดนุพล
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
 
ดนุพล [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:29
25038
อ้างอิง

ดนุพล
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
ดนุพล [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:30
25039
อ้างอิง

ดนุพล
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
ดนุพล [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:30
25040
อ้างอิง

ดนุพล
ขอทรงให้'สุขสำราญ'ชั่วกาลเทอญ 
 
ดนุพล [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:32
25041
อ้างอิง

ดนุพล
 พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยทุกคน
 
ดนุพล [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:33
25042
อ้างอิง

จักราวุธ
ข้าพเจ้าและคนไทยทุกคน มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นพลเมืองของพระองค์
 
จักราวุธ [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:34
25043
อ้างอิง

จักราวุธ
ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
 
จักราวุธ [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:35
25044
อ้างอิง

ปัญาวิทย์
ทุกพระองค์ไม่มีคำว่าหยุดพระราชกรณียกิจ เพื่อชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สงบสุข
 
ปัญาวิทย์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:35
25045
อ้างอิง

ณรงค์เดช
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
 
ณรงค์เดช [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:36
25046
อ้างอิง

อารีย์
พสกนิกรอุ่นใจไทยทั่วหล้า พระบารมีปกเกล้า
 
อารีย์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 18/08/2018 19:38
25047
อ้างอิง

พัน.1 ร้อย.1 รร.นส.ทบ.
แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา 
เพราะพระบุญยา พระบารมี 
ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี
 
พัน.1 ร้อย.1 รร.นส.ทบ. watcarapon2537@gmail.com [159.192.216.xxx] เมื่อ 18/08/2018 20:16
25048
อ้างอิง

XYZ
แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
 
 
XYZ [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/08/2018 08:51
25049
อ้างอิง

XYZ
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
 
 
XYZ [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/08/2018 08:52
25050
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
 
 
XYZ [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/08/2018 08:53

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น