heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35352633
แสดงหน้า60998208
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 420101 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
25351
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:08
25352
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:08
25353
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:09
25354
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:09
25355
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:09
25356
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:09
25357
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:10
25358
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:10
25359
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:10
25360
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:10
25361
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:10
25362
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:10
25363
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:11
25364
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:11
25365
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:11
25366
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:11
25367
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:11
25368
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พวกเราเหล่าทหารปืนใหญ่รักและเทิดทูนในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.177.xxx] เมื่อ 21/08/2018 11:12
25369
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.135.xxx] เมื่อ 21/08/2018 15:21
25370
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [1.10.135.xxx] เมื่อ 21/08/2018 15:21

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น