heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34918662
แสดงหน้า60564161
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 417730 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
30970
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 20:42
30971
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 20:46
30972
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 20:46
30973
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 20:47
30974
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 20:52
30975
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 20:53
30976
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 20:53
30977
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้น
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 20:59
30978
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 20:59
30979
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 21:00
30980
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 21:05
30981
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 21:05
30982
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 21:06
30983
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 21:07
30984
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 21:08
30985
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 21:08
30986
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 21:09
30987
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 21:09
30988
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 21:10
30989
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.52.xxx] เมื่อ 23/12/2018 21:10

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น