heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม11216685
แสดงหน้า36791577
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 220677 ครั้ง / ตอบ 47938 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 9/07/2020 16:48
31550
อ้างอิง

ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน นนส.ที่ 1
พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
 
ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน นนส.ที่ 1 [159.192.218.xxx] เมื่อ 11/01/2019 18:15
31551
อ้างอิง

ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน นนส.ที่ 1
ข้าพเจ้าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ
 
ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน นนส.ที่ 1 [159.192.218.xxx] เมื่อ 11/01/2019 18:16
31552
อ้างอิง

โอ เบตง

ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

 

 
โอ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 16:50
31553
อ้างอิง

โอ เบตง

 จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

 

 
โอ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 16:51
31554
อ้างอิง

โอ เบตง

เรายึดมั่นใน 'เศรษฐกิจพอเพียง ' เพื่อถวายในหลวง

 
โอ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 16:51
31555
อ้างอิง

แจ๊ค เบตง

ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

 
แจ๊ค เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:01
31556
อ้างอิง

แจ๊ค เบตง

 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
แจ๊ค เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:02
31557
อ้างอิง

แจ๊ค เบตง

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
แจ๊ค เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:02
31558
อ้างอิง

แฟร้ง เบตง

 กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป

 
แฟร้ง เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:04
31559
อ้างอิง

แฟร้ง เบตง

 พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่

 
แฟร้ง เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:04
31560
อ้างอิง

แฟร้ง เบตง
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 
แฟร้ง เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:05
31561
อ้างอิง

กานต์ เบตง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 

 
กานต์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:05
31562
อ้างอิง

กานต์ เบตง

เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
กานต์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:06
31563
อ้างอิง

กานต์ เบตง

จงรักภักดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
กานต์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:06
31564
อ้างอิง

สมหมาย เมืองเบตง

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล

 

 
สมหมาย เมืองเบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:08
31565
อ้างอิง

สมหมาย เมืองเบตง

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
สมหมาย เมืองเบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:09
31566
อ้างอิง

สมหมาย เมืองเบตง
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
 
สมหมาย เมืองเบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 12/01/2019 17:09
31567
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
เราจะเป็นพลเมืองที่ดีของในหลวงของเราและเราจะไม่ทำร้ายประเทศของเราเองเป็นอันขาด 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.49.154.xxx] เมื่อ 14/01/2019 06:25
31568
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้วความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.49.154.xxx] เมื่อ 14/01/2019 06:26
31569
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.49.154.xxx] เมื่อ 14/01/2019 06:27

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น