heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34981985
แสดงหน้า60627488
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418128 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
33429
อ้างอิง

แฟร้ง เบตง

 ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

 
แฟร้ง เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 8/02/2019 14:59
33430
อ้างอิง

แฟร้ง เบตง

 พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน

 
แฟร้ง เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 8/02/2019 14:59
33431
อ้างอิง

แฟร้ง เบตง

 จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป

 
แฟร้ง เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 8/02/2019 15:00
33432
อ้างอิง

เสือ เบตง

 ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน

 
เสือ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 8/02/2019 15:01
33433
อ้างอิง

เสือ เบตง

 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

 
เสือ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 8/02/2019 15:01
33434
อ้างอิง

เสือ เบตง

 พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 

 
เสือ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 8/02/2019 15:02
33435
อ้างอิง

กานต์ เบตง

 ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

 
กานต์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 8/02/2019 15:03
33436
อ้างอิง

กานต์ เบตง

 หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย

 
กานต์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 8/02/2019 15:03
33437
อ้างอิง

กานต์ เบตง

 พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 

 
กานต์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 8/02/2019 15:03
33438
อ้างอิง

ปตอ.๒ พัน.๒
 1. แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง
  ๒. พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย
  ๓. พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
  ๔. ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน
  ๕.อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง
  ๗. ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา
  ๘. ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย
  ๙. ยอดกษัตริย์นักพัฒนา
  ๑๐. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้
  ๑๑. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
  ๑๒. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
  ๑๓. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๑๔. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
  ๑๕. ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง
  ๑๖. จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
  ๑๗. คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า
  ๑๘. พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
  ๑๙. พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร
  ๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
  ๒๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
  ๒๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
  ๒๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล
  ๒๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
  ๒๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
  ๒๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
  ๒๗. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
  ๒๘. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
  ๒๙. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
  ๓๐. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
  ๓๑. ขอจงทรงพระเจริญ
  ๓๒. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
  ๓๓. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ
  ๓๔. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
  ๓๕. พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ
  ๓๖. พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
  ๓๗. พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา
  ๓๘. พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา
  ๓๙. พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
  ๔๐. พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก
  ๔๑. ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่
  ๔๒. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย
  ๔๓. พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ
  ๔๔. พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก
  ๔๕. ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
  ๔๖. ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
  ๔๗. ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย
  ๔๘. พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ
  ๔๙. จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
  ๕๐. มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง๕๑. พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา
  ๕๒. พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง
  ๕๓. เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง
  ๕๔. พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน
  ๕๕. ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง
  ๕๖. ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง
  ๕๗. ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ
  ๕๘. รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์
  ๕๙. น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้
  ๖๐. ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
  ๖๑. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
  ๖๒. พ่อหลวง คือ พ่อเรา
  ๖๓. พ่อหลวง คือผู้ให้
  ๖๔. พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
  ๖๕. พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
  ๖๖. พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
  ๖๗. พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
  ๖๘. พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
  ๖๙. พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
  ๗๐. รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
  ๗๑. พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
  ๗๒. หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
  ๗๓. ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
  ๗๔. หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
  ๗๕. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
  ๗๖. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
  ๗๗. พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
  ๗๘. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
  ๗๙. ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
  ๘๐.ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
  ๘๑. ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
  ๘๒. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  ๘๓. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  ๘๔. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
  ๘๕. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  ๘๖. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  ๘๗. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  ๘๘. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  ๘๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  ๙๐. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  ๙๑. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ๙๒. ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
  ๙๓. โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
  ๙๔. ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
  ๙๕. ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
  ๙๖. ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
  ๙๗. ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน
  ๙๘. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
  ๙๙. ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
  ๑๐๐. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
 
ปตอ.๒ พัน.๒ [96.30.100.xxx] เมื่อ 11/02/2019 09:31
33439
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.219.xxx] เมื่อ 11/02/2019 10:46
33440
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.219.xxx] เมื่อ 11/02/2019 10:47
33441
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.219.xxx] เมื่อ 11/02/2019 10:47
33442
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.219.xxx] เมื่อ 11/02/2019 10:47
33443
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.219.xxx] เมื่อ 11/02/2019 10:59
33444
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.219.xxx] เมื่อ 11/02/2019 11:01
33445
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
XYZ [125.24.169.xxx] เมื่อ 12/02/2019 09:55
33446
อ้างอิง

XYZ
แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
 
 
XYZ [125.24.169.xxx] เมื่อ 12/02/2019 09:55
33447
อ้างอิง

XYZ
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
 
 
XYZ [125.24.105.xxx] เมื่อ 12/02/2019 09:56
33448
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
 
 
XYZ [125.24.169.xxx] เมื่อ 12/02/2019 09:56

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น