heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม11362234
แสดงหน้า36938120
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 221421 ครั้ง / ตอบ 48016 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 16/07/2020 14:15
35389
อ้างอิง

aaa
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
 
aaa [125.24.101.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:50
35390
อ้างอิง

aaa
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
 
aaa [125.24.101.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:50
35391
อ้างอิง

aaa
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
aaa [125.24.101.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:50
35392
อ้างอิง

aaa
จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
 
aaa [125.24.101.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:51
35393
อ้างอิง

aaa
ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:51
35394
อ้างอิง

aaa
ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์
 
aaa [125.24.101.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:52
35395
อ้างอิง

aaa
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:54
35396
อ้างอิง

aaa
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:54
35397
อ้างอิง

aaa
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:54
35398
อ้างอิง

aaa
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:55
35399
อ้างอิง

aaa
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:55
35400
อ้างอิง

aaa
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใดมีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:56
35401
อ้างอิง

aaa
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:56
35402
อ้างอิง

aaa
เราจะไม่ให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เราเป็นอันขาด
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 10:59
35403
อ้างอิง

aaa
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจรรักภัคดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 11:00
35404
อ้างอิง

aaa
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบาระมีล้นเกล้า
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 11:00
35405
อ้างอิง

aaa
รักชาติ รักประชาธิปไตย รักพระมหากษัตริย์
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 11:01
35406
อ้างอิง

aaa
ขอถวายชีวิตเป็นราชพลี เพื่อปกปักรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 11:01
35407
อ้างอิง

aaa
ขอให้พระองค์เป็นแสงสว่างนำทางประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 11:01
35408
อ้างอิง

aaa
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงช่วยกันปกป้อง
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 11:02

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น