heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38071760
แสดงหน้า63718549
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439607 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
35429
อ้างอิง

aaa
ขอถวายชีวิตเป็นราชพลี เพื่อปกปักรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:32
35430
อ้างอิง

aaa
ขอให้พระองค์เป็นแสงสว่างนำทางประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:33
35431
อ้างอิง

aaa
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงช่วยกันปกป้อง
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:37
35432
อ้างอิง

aaa
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:37
35433
อ้างอิง

aaa
ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:37
35434
อ้างอิง

aaa
เราจะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้เหนือหัว
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:38
35435
อ้างอิง

aaa
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:38
35436
อ้างอิง

aaa
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:39
35437
อ้างอิง

aaa
คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:40
35438
อ้างอิง

aaa
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:40
35439
อ้างอิง

aaa
ดิฉันขอเชิดชู และขอถวายพระพร ในหลวงทรงพระเจริญ
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:41
35440
อ้างอิง

aaa
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:41
35441
อ้างอิง

aaa
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:42
35442
อ้างอิง

aaa
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:42
35443
อ้างอิง

aaa
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:42
35444
อ้างอิง

aaa
ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:43
35445
อ้างอิง

aaa
ทำลาย ชาติ ก็เท่ากับทำร้ายตัวเอง
 
aaa [101.108.109.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:43
35446
อ้างอิง

aaa
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:53
35447
อ้างอิง

aaa
ความอ่อนโยนคืออุ่นไอได้จากพ่อ ความเข้มแข็งแกร่งพอที่พ่อให้ ประสานรวมร่วมเป็นหนึ่งซึ่งดวงใจ ประทับในตัวลูกนี้นิรันดร์
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:54
35448
อ้างอิง

aaa
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
 
aaa [101.108.111.xxx] เมื่อ 5/03/2019 13:55

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น