heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34960549
แสดงหน้า60606050
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 417879 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
35749
อ้างอิง

iiPhueng

ขอพระองค์จงอยู่กับเราคนไทยตลอดไป
 
iiPhueng [101.108.104.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:22
35750
อ้างอิง

iiPhueng
ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:22
35751
อ้างอิง

iiPhueng
ท่านทรงเป็นหัวใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวง
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:22
35752
อ้างอิง

iiPhueng
ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุด
 
iiPhueng [101.108.104.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:23
35753
อ้างอิง

iiPhueng
แด่ส่วนรวม และประเทศชาติ ขอจงทรงพระเจริญ
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:23
35754
อ้างอิง

iiPhueng
เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:24
35755
อ้างอิง

iiPhueng
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อองค์สถาบันตลอดไป
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:24
35756
อ้างอิง

iiPhueng
ข้าพเจ้าจักจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตลอดไป
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:25
35757
อ้างอิง

iiPhueng
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรีสร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
 
iiPhueng [101.108.104.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:25
35758
อ้างอิง

iiPhueng
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะเรา่ร้องว่าอย่างไร
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:26
35759
อ้างอิง

iiPhueng
รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:26
35760
อ้างอิง

iiPhueng
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอพึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัวความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:26
35761
อ้างอิง

iiPhueng
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้นแต่เป็นการรักษาเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่
 
iiPhueng [101.108.104.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:27
35762
อ้างอิง

iiPhueng
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:27
35763
อ้างอิง

iiPhueng
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์
 
iiPhueng [101.108.104.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:29
35764
อ้างอิง

iiPhueng
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:29
35765
อ้างอิง

iiPhueng
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
iiPhueng [101.108.104.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:30
35766
อ้างอิง

iiPhueng
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:33
35767
อ้างอิง

iiPhueng
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
 
iiPhueng [101.108.104.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:34
35768
อ้างอิง

iiPhueng
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
 
iiPhueng [125.24.97.xxx] เมื่อ 8/03/2019 13:34

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น