heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37843544
แสดงหน้า63490193
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 436968 ครั้ง / ตอบ 52693 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 11/09/2021 11:36
341
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
รู้รักสามัคคีเพื่อแผ่นดินเพื่อพ่อของเรา 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:02
342
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:02
343
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
 โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:03
344
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
 พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:03
345
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:03
346
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:03
347
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:04
348
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:05
349
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:05
350
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:05
351
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:06
352
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบ กู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:06
353
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:06
354
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:07
355
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:07
356
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:07
357
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.26.30.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:07
358
อ้างอิง

ร.๓๑ พัน.๒ รอ.
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทยตลอดไป
และขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
 
ร.๓๑ พัน.๒ รอ. [118.175.244.xxx] เมื่อ 17/03/2016 10:41
359
อ้างอิง

ร้อย.บก.และบร.พัน.ป.ศป.
พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ 
 
ร้อย.บก.และบร.พัน.ป.ศป. richard-civil@hotmail.com [125.26.28.xxx] เมื่อ 24/03/2016 12:55
360
อ้างอิง

ร้อย.บก.และบร.พัน.ป.ศป.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 
 
ร้อย.บก.และบร.พัน.ป.ศป. richard-civil@hotmail.com [125.26.28.xxx] เมื่อ 24/03/2016 12:56

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น