heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35298618
แสดงหน้า60944184
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419378 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
37309
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ให้สมกับคำว่า ทหารของพระเจ้าอยู่หัว 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.145.xxx] เมื่อ 11/04/2019 10:52
37310
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.145.xxx] เมื่อ 11/04/2019 11:01
37311
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจของชาวไทยตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.145.xxx] เมื่อ 11/04/2019 11:02
37312
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.145.xxx] เมื่อ 11/04/2019 11:03
37313
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.145.xxx] เมื่อ 11/04/2019 11:03
37314
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.145.xxx] เมื่อ 11/04/2019 11:04
37315
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.145.xxx] เมื่อ 11/04/2019 11:05
37316
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.145.xxx] เมื่อ 11/04/2019 11:05
37317
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.145.xxx] เมื่อ 11/04/2019 11:06
37318
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ประชากรได้รับความเดือดร้อน พระองค์ทรงช่วยโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ และศาสนา 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.145.xxx] เมื่อ 11/04/2019 11:06
37319
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรื่อง เท่าเทียมกับนาๆ ประเทศ
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.145.xxx] เมื่อ 11/04/2019 11:07
37320
อ้างอิง

Sue
warehouse for sale warehouse for sale warehouse for sale Miami warehouse for sale Miami warehouse for sale Miami warehouse for sale warehouse for sale Miami best real estate agents bank owned homes for sale craftsman style homes for sale Fannie Mae homes for sale
 • hotels for sale |
 • office rental |
 • Miami Dade Commercial Real Estate. Warehousing | Gross Building Area information | Appraisal defined | Concessions info | Office Building For Sale | Build To Suit info | Terms - Attorn | Encroachment | Waldorf Astoria | Commercial Realtors | Commercial Property Consulting information | CIREI | Appreciation |
 • warehouse in miami |
 • commercial property for sale | Hotels For Sale | Encumbrance |
  warehouse property | CRS information | Industrial Land | Consumer Price Index CPI info | Full Recourse information |
 • Common Area defined | Deed info |
  Economic Feasibility information | commercial realty | Office Building Sales | Common Area | Capital Expenses information |
 • Miami office for lease | Warehousing Buildings | Building Or Core Factor defined | warehouse for sale |
 • Conveyance info |Rent | Escrow Agreement |
 • building for sale nyc | Grantor | Attorn definition | warehouse for lease |
 • hotel motel for sale | warehouse for sale |
 • hotel broker | commercial property for sale | First Right Of Refusal (Adjacent Space) information | Bullet Loan | ALC Defined |
 • CRE info | Clear Span Facility information |
 • office space rental | CPM | Circulation Factor defined |
 • commercial property for sale | Concessions information | Property Search Commercial | Building Code info |
 • warehouse for sale Miami | Miami Florida Commercial Real Estate | Cumulative Discount Rate | Building Standard info | Core Factor defined | Commercial Property Strategies information | Sell A Hotel | Core Factor | Ad Valorem definition | Commercial |Cumulative Discount Rate defined |
 • Below Grade information | First Generation Space | Efficiency Factor |
 • warehouse Miami | Terms - Appreciation | Donald Trump | Commercial Property Offers |
 • commercial building for sale | Equity information | Deed in Lieu of Foreclosure | Ad Valorem defined |
 • Clear Span Facility info | General Contractor | Build To Suit information | Terms - Ad Valorem | Commercial Property Strategies | Finance Charge |
 • warehouses for sale | Commercial Real Estate In Miami |
 • Building Classifications defined | Commercial Property | Encumbrance information | Commercial Property Objectives info | real estate commercial | AMO defined | Malls For Sale | Covenant info | Covenant Of Quiet Enjoyment information | Appreciation defined | Terms - Assessment |
 • commercial property for lease | Bankrupt | Certificate Of Occupancy | Commercial Property Markets information |
 • Building Code defined | Design/Build information | Building Classifications | Balloon Payment info | Terms - ALC |
 • office space for lease | Expense Stop information | Fair Market Value information | Conveyance defined | Covenant definition | Common Area definition | Condemnation info | Industrial Properties |
 • commercial real estate Miami | office space to rent | Building Classifications information | Warehousing | Exclusive Agency Listing | Add-On-Factor defined |
 • office space for rent | Cost Approach information |
 • hotels for sale | CRS info |
 • office space rental |
 • Terms - Add-On-Factor | Offices For Sale | Gross Absorbtion information | Miami Rent Warehouse | business properties | CCIM information | Build Out definition | Building Standard Plus Allowance info | Commercial Property Resources info | First Mortgage information | CRB definition | Annual Percentage Rate (APR) |
 • office space for rent |
 • Absorbtion defined | Capital Expenses defined | Office Spaces | Commercial Property Resources information | warehouse for sale in Miami | Commercial Brokers | Rent Office Space | Default information | Below Grade defined | Commercial Real Estate In Atlanta |
 • warehouse for sale | Comparables information | Capitalization Rate information | Chapter 11 defined | Construction Management defined | Clear Span Facility definition | Commercial Properties | Economic Rent | commercial realtor | Building Standard defined | Certificate Of Occupancy info | Covenant Of Quiet Enjoyment | Commercial Broker | Earnest Money | Hotel Broker | Rent Space Warehouse | Contiguous Space definition | Default |
 • Base Year definition | Consumer Price Index CPI | Warehouse Space For Lease | offices | Gross Lease |
 • warehouse for sale | First Right Of Refusal (Adjacent Space) | Conveyance | Renting Office Space | Carrying Charges info | Effective Rent information | Add-On-Factor definition | ALC Definition |
 • commercial property for lease | Certificate Of Occupancy defined | Dollar Stop | Grantee | Exclusive Agency Listing info | commercial realestate | Capitalization defined |
 • warehouse space | Miami Warehouse For Lease | Ad Valorem | Hotel Sale | Agents | First Right Of Refusal |
 • rent office space | Commercial Property Services information | Capitalization info | Base Rent info | Balloon Payment definition |
 • commercial property for sale | Offices To Lease | Grant | Contiguous Space |
 • warehouse for rent Miami | Commercial Property Business | Building Code information | Effective Rent | Commercial Property information | commercial real estate for sale | Chapter 11 information |
 • office rental | commercial real estate Miami | Miami Office | Balloon Payment | space | Doral Florida | Add-On-Factor |
 • office space rent |
 • warehouse space for rent |
 • business for sale | Contiguous Space information |
 • Comparables definition | Build Out |
 • commercial property | Chapter 7 defined |
 • warehouse | Easement |
 • Base Rent information | Motels For Sale | Forclosure | abatement | Construction Management definition | Industrial Buildings For Sale | Assessment definition |
 • commercial real estate loans |
 • commercial property for rent | Miami commercial real estate | Base Year | Build To Suit definition | terms - above building standard | Bankruptcy | Cost Approach info | Building Code | Condemnation | Balloon Payment defined | Cumulative Discount Rate information | Bankrupt information | Assessment | Future Proposed Space information | First Generation Space information |
 • commercial property for rent | Bankruptcy definition | Office Buildings For Sale | Industrial Park | Distraint | Capitalization Rate definition | Chapter 11 |Flex Space | Carrying Charges | Condemnation definition | Anchor Tenant definition | Commercial Real Estate Miami Florida | Building Code definition |
 • CRB info | Capitalization information | Capitalization | Broker definition |
 • commercial property for lease | Condemnation defined | Capitalization Rate | Terms - ARM | Office To Lease | office space for rent | Allowance Over Building Shell |
 • commercial building for sale |
 • Warehouse Lease Miami | abatement defined | Clear Span Facility | Commercial Real Estate Mortgage |
 • warehouse for sale | Terms - Allowance Over Building Shell | Bankrupt defined | NYC | Commercial Property Development | Commercial Property Services | Commercial Property Strategies info |
 • office space in Miami | Commercial Property Transactions | Commercial Property Development information | wherehouse | Commercial Property Markets info | Commercial Property Specialists | Environmental Impact information |
 • CCIM defined |
 • office space for rent | Allowance Over Building Shell definition | Full Recourse | Full Service Rent information |
 • warehouse for rent Miami |
 • office rentals | Commercial Property Specialists info | commercial real estate search |
 • commercial property for lease | Covenant defined | Terms - Assignment | Office Buildings |
 • Miami office space for sale |
 • class a office building | Motel For Sale |
 • office space | Eminent Domain | ARM defined | Deficiency Judgement information | Properties | Anchor Tenant | Base Year info | Shopping Malls For Sale |
 • office space rental | Building Standard Plus Allowance information | real estate | warehouse for sale | Terms - As-Is Condition | Building Standard |
 • commercial property for sale |
 • terms - abatement |
  Office Space Miami Florida | CPM information | Commercial Real Estate Agent | Below Grade | Graduated Lease | Commercial Property Solutions information | Allowance Over Building Shell defined | Concessions | Annual Percentage Rate (APR) defined | Efficiency Factor information | Gross Building Area |
 • commercial property loans | Capital Expenses |
 • Force Majeure |
 • commercial property | Office Building Sale |
 • businesses for sale | Absorbtion definition | Anchor Tenant defined | Terms - Anchor Tenant | CIREI information | Loans | Warehouse In Miami | Floor Area Ratio |
 • commercial property loans |Cumulative Discount Rate definition |
 • warehouse for sale Miami | Building Standard definition | Space For Rent | Fixed Costs |
 • miami office for lease | Circulation Factor information | Flex Space information | Escrow Agreement information |
 • CPM definition |
 • Miami office space for sale | warehouses for sale | Deed Of Trust information | Deed defined |
 • Contract Documents | Below Grade definition |
 • warehouse space | realtors | Building Or Core Factor information |
 • commercial property for sale |
 • AMO definition | CPM info | Contiguous Space info | Clear Span Facility defined | CPM defined | Florida Commercial Real Estate | Grantor information | Office For Sale | CRE defined | Assignment | warehouses for sale
  warehouses for sale
  warehouses for sale Miami
  warehouses for sale Sue Posted on : September 15, 2018 Base Rent defined | First Right Of Refusal information | Miami Warehouse Space | warehouses for lease | FloridaCommercial Real Estate Broker | miami warehouse for sale | defined | Grant information |
 • commercial property for sale | Commercial Property Business info | Certificate Of Occupancy information | Building Or Core Factor info | Bankruptcy info | CIREI defined | Dedicate defined |
 • hotel broker | Building Classifications info | Circulation Factor definition | Terms - Annual Percentage Rate (APR) | Broker info | Commercial Property Development info | Conveyance definition | commercial real estate Doral Florida | Hotel Brokers |
 • commercial property for lease |
 •  
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 14/04/2019 02:24
  37321
  อ้างอิง

  โอ เบตง
  โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
   
   
  โอ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 14/04/2019 11:29
  37322
  อ้างอิง

  โอ เบตง
  จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ให้สมกับคำว่า ทหารของพระเจ้าอยู่หัว 
   
  โอ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 14/04/2019 11:30
  37323
  อ้างอิง

  โอ เบตง
  ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
   
  โอ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 14/04/2019 11:31
  37324
  อ้างอิง

  โรจน์ เบตง
  พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 
   
  โรจน์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 14/04/2019 11:35
  37325
  อ้างอิง

  โรจน์ เบตง
  พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
   
  โรจน์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 14/04/2019 11:36
  37326
  อ้างอิง

  โรจน์ เบตง
  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ 
   
  โรจน์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 14/04/2019 11:37
  37327
  อ้างอิง

  เบล เบตง
  -พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
   
  เบล เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 14/04/2019 11:42
  37328
  อ้างอิง

  เบล เบตง
  -ในยามที่คนไทยทุกข์เดือดร้อน ราชวงศ์ทุกพระองค์ไม่เคยคิดจะทิ้งพสกนิกรเลยแม้แต่นิดเดียว ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ 
   
   
  เบล เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 14/04/2019 11:43
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636
  ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  รูปประกอบความคิดเห็น :
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  สถานะ : รหัสผ่าน :
  อีเมล์ :
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
  รหัสความปลอดภัย :
   


  คำค้น