heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม20064003
แสดงหน้า45675798
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 294148 ครั้ง / ตอบ 51869 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 26/11/2020 10:22
37329
อ้างอิง

เบล เบตง
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดให้สร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขึ้น เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลพสกนิกรของพระองค์ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วหน้าเสมอกัน
 
เบล เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 14/04/2019 11:43
37330
อ้างอิง

Sue
Hotels For Sale |
 • Business Premises
 • | Industrial Building For Sale | commercial property loans | Commercial Real Estate Loan Rates |
 • Boston Commercial Real Estate
 • |
 • Refridgerated Warehouse
 • |
 • Cold Storage Warehouses
 • |
 • ? Office Space For Rent
 • | commercial real estate agents |
 • Industrial Warehousing
 • |
 • Warehouses For Sale
 • |
 • ? Warehouse Space
 • | commercial real estate mortgage brokers |
 • Austin Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial properties For Sale
 • | office space for rent |
 • Office Space Rentals
 • | office building for sale | commercial property loan rates |
 • Seattle Commercial Real estate
 • |
 • Commercial Space
 • |
 • ? Warehousing Buildings
 • | commercial property value | hotel for sale |
 • Office Space Lease
 • | office building for lease | company for sale |
 • New Jersey Commercial Real Estate
 • | Resorts For Sale |
 • Commercial Real Estate Finance
 • | buildings for sale | commercial real estate companies |
 • Distribution Warehouse
 • | medical office space for lease | hotel motel for sale |
 • NJ Office Space
 • |
 • ? Office Space
 • | buildings for lease |
 • Commercial Real Estate Miami
 • | commercial properties for lease | commercial real estate financing | office space in Miami | offices for rent |
 • ? Warehouse For Sale Miami
 • |
 • ? Doral Florida commercial real estate
 • | medical office space for rent | industrial space for rent |
 • Office Space Los Angeles
 • |
 • New York Warehouses
 • |
 • Boston Office Space
 • |
 • Phoenix Commercial Real Estate
 • |
 • Storage Warehouses
 • | office buildings for sale |
 • Massachusetts Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Realty
 • |
 • ? Motel For Sale
 • | Commercial Property Values |
 • Commercial Real Estate Kansas City
 • |
 • Real Estate Commercial
 • | warehouses for sale |
 • ? Industrial Parks
 • |
 • Leasing Office Space
 • |
 • Commercial Real Estate Agent
 • |
 • Warehouses For Rent
 • | bonded warehouses |
 • DC Commercial Real Estate
 • |
 • New Jersey Warehouses
 • |
 • Site Map
 • |
 • Denver Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Real Estate Properties
 • |
 • Miami Commercial Real Estate
 • | commercial property for sale london |
 • ? Office For Lease
 • |
 • ? Commercial Real Estate For Sale, Rent And Lease
 • | Commercial Properties | commercial property for sale chicago |
 • ? Office Building
 • |
 • Commercial Real Estate Brokerage
 • | commercial real estate brokers | commercial building for sale | warehouses for lease | office space |
 • Commercial Real Estate San Francisco
 • |
 • NYC Commercial Real Estate
 • | Commercial Investment Properties | office rental | Commercial Buildings For Sale | commercial property for lease | Warehouse For Lease |
 • ? Commercial Property
 • |
 • Office Space New York
 • |
 • Industrial Real Estate
 • |
 • Office Space Available
 • |
 • Commercial Real Estate Agents
 • | Commercial Property Agents | warehouse Miami |
 • Office Space Miami
 • |
 • Warehouse Logistics
 • | commercial office space | commercial property for sale |
 • Warehouses Houston
 • |
 • Illinois Commercial Real Estate
 • | warehouse for sale atlanta |
 • Office Space Washington DC
 • |
 • Office Space
 • | commercial office space for rent | Miami commercial real estate | office space for lease atlanta |
 • ? Miami Commercial Real Estate Broker
 • | warehouse space |
 • Business Realestate
 • |
 • Business Real Estate
 • | Commercial Realty | industrial properties for sale | Hotels For Sale In Florida |
 • Office Space London
 • | commercial property listings |
 • ? Orlando Commercial Real Estate
 • |
 • Florida Warehouses
 • |
 • Commercial Building For Sale
 • |
 • ? Office Space For Sale
 • | Commercial Real Estate For Lease |
 • Buy Warehouses
 • | warehouse space for sale |
 • Ohio Commercial Real Estate
 • |
 • California Warehouses
 • | office space rental |
 • ? Commercial Real Estate Listing
 • | warehouse space to rent | commercial business for sale | Industrial Properties atebrokers.wordpress.com/tag/bank-owned-commercial-properties/" class="tag-cloud-link tag-link-70506800 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;" aria-label="bank owned commercial properties (7 items)">bank owned commercial properties |
 • Commercial Real Estate Raleigh
 • |
 • Warehousing And Storage
 • |
 • Houston Commercial Real Estate
 • |
 • ? Warehouse For Rent
 • |
 • Commercial Property Listings
 • |
 • Chicago Office Space
 • | miami warehouse for sale |
 • Business Realty
 • | Malls For Sale | commercial real estate Miami |
 • CT Commercial Real Estate
 • |
 • Rent Commercial Real Estate
 • |
 • Rent Warehouse
 • | warehouse buildings for sale | Commercial Buildings For Rent | buying commercial property |
 • ? Commercial Real Estate For Sale
 • |
 • ? Warehouses For Sale In Miami
 • |
 • Commercial Space For Lease
 • |
 • Warehouses Miami
 • |
 • San Diego Commercial Real Estate
 • | Commercial Rental Property | commercial realtors |
 • Commercial Buildings
 • | warehouse for sale Miami |
 • Hotels For Sale
 • |
 • Commercial Real Estate Financing
 • |
 • ? Hotel Broker
 • | warehouse space for rent |
 • Commercial Real Estate
 • |
 • Services
 • | commercial real estate loans | commercial land for sale |
 • Commercial Real Estate Brokers
 • |
 • Buildings For Lease
 • |
 • Office Space Atlanta
 • |
 • ? Warehousing
 • |
 • Commercial Land
 • | companies for sale | warehouses for sale Miami |
 • Office Space For Rent
 • | hotel broker | Commercial Property Listing |
 • ? Warehouse For Lease
 • |
 • Commercial Real Estate San Antonio
 • | commercial real estate nyc |
 • ? Office Space For Rent Miami
 • | office building for rent |
 • Atlanta Commercial Real Estate
 • |
 • Colorado Commercial Real Estate
 • | office for rent |
 • Virginia Commercial Real Estate
 • | luxury hotels for sale |
 • Warehousing Distribution
 • |
 • Commercial Real Estate Charlotte
 • | office space Miami |
 • Office Space San Diego
 • |
 • Warehouses
 • | Manhattan office space |
 • Business Office Space
 • |
 • Office Space NYC
 • | commercial real estate listing |
 • Commercial Office Space
 • | miami commercial real estate for sale |
 • Warehousing Logistics
 • | Offices To Lease |
 • ? Commercial Property For Sale, Rent And Lease
 • |
 • Commercial Real Estate Sale
 • |
 • Buy Commercial Real Estate
 • |
 • Office Warehouse Space
 • | commercial property finance |
 • Business Property
 • |
 • ? Warehouse For Rent Miami
 • | office space for sale | miami commercial real estate market |
 • Chicago Commercial Real Estate
 • | commercial property mortgage rates | industrial property for sale |
 • Dallas Office Space
 • |
 • Offices For Lease
 • |
 • Office Space Houston
 • | office space for lease |
 • ? Miami Warehouse For Sale
 • |
 • Commercial Real Estate Brokers Network
 • |
 • Texas Commercial Real Estate
 • | commercial real estate company | Office Warehouse Space For Lease |
 • DC Office Space
 • |
 • Warehouse Space
 • | Commercial Property |
 • Denver Office Space
 • |
 • Minnesota Commercial Real Estate
 • |
 • Florida Commercial Real Estate
 • |
 • ? Miami Commercial Real Estate
 • | commercial property for sale in nj | office building |
 • Warehouses For Sale
 • | warehouses for lease commercial |
 • NJ Commercial Real Estate
 • | lease commercial property |
 • Utah Commercial Real Estate
 • | commercial property for rent |
 • ? Office Building For Sale
 • |
 • Class A Office Space
 • |
 • Commercial Property Sale
 • |
 • Commercial Real Estate Companies
 • |
 • Office Buildings
 • |
 • Office Space San Francisco
 • | commercial real estate mortgage |
 • Commercial Real Estate Dallas
 • | national commercial real estate brokers |
 • ? Commercial Real Estate Broker
 • |
 • Commercial realestate
 • |
 • Corporate Office Space
 • |
 • Office Space Portland
 • | commercial real estate listings |
 • Office Space Las Vegas
 • | Orlando Florida Office Space | commercial real estate broker |
 • Nashville Commercial Real Estate
 • |
 • Warehouse For Lease
 • |
 • NY Office Space
 • |
 • Office Building For Sale
 • |
 •  
 • Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 14/04/2019 22:30
  37331
  อ้างอิง

  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
  ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
   
  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.216.xxx] เมื่อ 17/04/2019 15:03
  37332
  อ้างอิง

  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
  เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
   
  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.216.xxx] เมื่อ 17/04/2019 15:04
  37333
  อ้างอิง

  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
   
  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.216.xxx] เมื่อ 17/04/2019 15:06
  37334
  อ้างอิง

  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
  น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 
   
  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.216.xxx] เมื่อ 17/04/2019 15:07
  37335
  อ้างอิง

  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
  เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
   
  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.216.xxx] เมื่อ 17/04/2019 15:07
  37336
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข  
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:13
  37337
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:14
  37338
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:14
  37339
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:15
  37340
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:16
  37341
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:16
  37342
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:17
  37343
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:17
  37344
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:18
  37345
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:19
  37346
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:20
  37347
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:20
  37348
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ให้สมกับคำว่า ทหารของพระเจ้าอยู่หัว 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:21
  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596
  ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  รูปประกอบความคิดเห็น :
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  สถานะ : รหัสผ่าน :
  อีเมล์ :
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
  รหัสความปลอดภัย :
   


  คำค้น