heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35307609
แสดงหน้า60953176
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419538 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
37329
อ้างอิง

เบล เบตง
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดให้สร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขึ้น เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลพสกนิกรของพระองค์ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วหน้าเสมอกัน
 
เบล เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 14/04/2019 11:43
37330
อ้างอิง

Sue
Hotels For Sale |
 • Business Premises
 • | Industrial Building For Sale | commercial property loans | Commercial Real Estate Loan Rates |
 • Boston Commercial Real Estate
 • |
 • Refridgerated Warehouse
 • |
 • Cold Storage Warehouses
 • |
 • ? Office Space For Rent
 • | commercial real estate agents |
 • Industrial Warehousing
 • |
 • Warehouses For Sale
 • |
 • ? Warehouse Space
 • | commercial real estate mortgage brokers |
 • Austin Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial properties For Sale
 • | office space for rent |
 • Office Space Rentals
 • | office building for sale | commercial property loan rates |
 • Seattle Commercial Real estate
 • |
 • Commercial Space
 • |
 • ? Warehousing Buildings
 • | commercial property value | hotel for sale |
 • Office Space Lease
 • | office building for lease | company for sale |
 • New Jersey Commercial Real Estate
 • | Resorts For Sale |
 • Commercial Real Estate Finance
 • | buildings for sale | commercial real estate companies |
 • Distribution Warehouse
 • | medical office space for lease | hotel motel for sale |
 • NJ Office Space
 • |
 • ? Office Space
 • | buildings for lease |
 • Commercial Real Estate Miami
 • | commercial properties for lease | commercial real estate financing | office space in Miami | offices for rent |
 • ? Warehouse For Sale Miami
 • |
 • ? Doral Florida commercial real estate
 • | medical office space for rent | industrial space for rent |
 • Office Space Los Angeles
 • |
 • New York Warehouses
 • |
 • Boston Office Space
 • |
 • Phoenix Commercial Real Estate
 • |
 • Storage Warehouses
 • | office buildings for sale |
 • Massachusetts Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Realty
 • |
 • ? Motel For Sale
 • | Commercial Property Values |
 • Commercial Real Estate Kansas City
 • |
 • Real Estate Commercial
 • | warehouses for sale |
 • ? Industrial Parks
 • |
 • Leasing Office Space
 • |
 • Commercial Real Estate Agent
 • |
 • Warehouses For Rent
 • | bonded warehouses |
 • DC Commercial Real Estate
 • |
 • New Jersey Warehouses
 • |
 • Site Map
 • |
 • Denver Commercial Real Estate
 • |
 • Commercial Real Estate Properties
 • |
 • Miami Commercial Real Estate
 • | commercial property for sale london |
 • ? Office For Lease
 • |
 • ? Commercial Real Estate For Sale, Rent And Lease
 • | Commercial Properties | commercial property for sale chicago |
 • ? Office Building
 • |
 • Commercial Real Estate Brokerage
 • | commercial real estate brokers | commercial building for sale | warehouses for lease | office space |
 • Commercial Real Estate San Francisco
 • |
 • NYC Commercial Real Estate
 • | Commercial Investment Properties | office rental | Commercial Buildings For Sale | commercial property for lease | Warehouse For Lease |
 • ? Commercial Property
 • |
 • Office Space New York
 • |
 • Industrial Real Estate
 • |
 • Office Space Available
 • |
 • Commercial Real Estate Agents
 • | Commercial Property Agents | warehouse Miami |
 • Office Space Miami
 • |
 • Warehouse Logistics
 • | commercial office space | commercial property for sale |
 • Warehouses Houston
 • |
 • Illinois Commercial Real Estate
 • | warehouse for sale atlanta |
 • Office Space Washington DC
 • |
 • Office Space
 • | commercial office space for rent | Miami commercial real estate | office space for lease atlanta |
 • ? Miami Commercial Real Estate Broker
 • | warehouse space |
 • Business Realestate
 • |
 • Business Real Estate
 • | Commercial Realty | industrial properties for sale | Hotels For Sale In Florida |
 • Office Space London
 • | commercial property listings |
 • ? Orlando Commercial Real Estate
 • |
 • Florida Warehouses
 • |
 • Commercial Building For Sale
 • |
 • ? Office Space For Sale
 • | Commercial Real Estate For Lease |
 • Buy Warehouses
 • | warehouse space for sale |
 • Ohio Commercial Real Estate
 • |
 • California Warehouses
 • | office space rental |
 • ? Commercial Real Estate Listing
 • | warehouse space to rent | commercial business for sale | Industrial Properties atebrokers.wordpress.com/tag/bank-owned-commercial-properties/" class="tag-cloud-link tag-link-70506800 tag-link-position-2" style="font-size: 8pt;" aria-label="bank owned commercial properties (7 items)">bank owned commercial properties |
 • Commercial Real Estate Raleigh
 • |
 • Warehousing And Storage
 • |
 • Houston Commercial Real Estate
 • |
 • ? Warehouse For Rent
 • |
 • Commercial Property Listings
 • |
 • Chicago Office Space
 • | miami warehouse for sale |
 • Business Realty
 • | Malls For Sale | commercial real estate Miami |
 • CT Commercial Real Estate
 • |
 • Rent Commercial Real Estate
 • |
 • Rent Warehouse
 • | warehouse buildings for sale | Commercial Buildings For Rent | buying commercial property |
 • ? Commercial Real Estate For Sale
 • |
 • ? Warehouses For Sale In Miami
 • |
 • Commercial Space For Lease
 • |
 • Warehouses Miami
 • |
 • San Diego Commercial Real Estate
 • | Commercial Rental Property | commercial realtors |
 • Commercial Buildings
 • | warehouse for sale Miami |
 • Hotels For Sale
 • |
 • Commercial Real Estate Financing
 • |
 • ? Hotel Broker
 • | warehouse space for rent |
 • Commercial Real Estate
 • |
 • Services
 • | commercial real estate loans | commercial land for sale |
 • Commercial Real Estate Brokers
 • |
 • Buildings For Lease
 • |
 • Office Space Atlanta
 • |
 • ? Warehousing
 • |
 • Commercial Land
 • | companies for sale | warehouses for sale Miami |
 • Office Space For Rent
 • | hotel broker | Commercial Property Listing |
 • ? Warehouse For Lease
 • |
 • Commercial Real Estate San Antonio
 • | commercial real estate nyc |
 • ? Office Space For Rent Miami
 • | office building for rent |
 • Atlanta Commercial Real Estate
 • |
 • Colorado Commercial Real Estate
 • | office for rent |
 • Virginia Commercial Real Estate
 • | luxury hotels for sale |
 • Warehousing Distribution
 • |
 • Commercial Real Estate Charlotte
 • | office space Miami |
 • Office Space San Diego
 • |
 • Warehouses
 • | Manhattan office space |
 • Business Office Space
 • |
 • Office Space NYC
 • | commercial real estate listing |
 • Commercial Office Space
 • | miami commercial real estate for sale |
 • Warehousing Logistics
 • | Offices To Lease |
 • ? Commercial Property For Sale, Rent And Lease
 • |
 • Commercial Real Estate Sale
 • |
 • Buy Commercial Real Estate
 • |
 • Office Warehouse Space
 • | commercial property finance |
 • Business Property
 • |
 • ? Warehouse For Rent Miami
 • | office space for sale | miami commercial real estate market |
 • Chicago Commercial Real Estate
 • | commercial property mortgage rates | industrial property for sale |
 • Dallas Office Space
 • |
 • Offices For Lease
 • |
 • Office Space Houston
 • | office space for lease |
 • ? Miami Warehouse For Sale
 • |
 • Commercial Real Estate Brokers Network
 • |
 • Texas Commercial Real Estate
 • | commercial real estate company | Office Warehouse Space For Lease |
 • DC Office Space
 • |
 • Warehouse Space
 • | Commercial Property |
 • Denver Office Space
 • |
 • Minnesota Commercial Real Estate
 • |
 • Florida Commercial Real Estate
 • |
 • ? Miami Commercial Real Estate
 • | commercial property for sale in nj | office building |
 • Warehouses For Sale
 • | warehouses for lease commercial |
 • NJ Commercial Real Estate
 • | lease commercial property |
 • Utah Commercial Real Estate
 • | commercial property for rent |
 • ? Office Building For Sale
 • |
 • Class A Office Space
 • |
 • Commercial Property Sale
 • |
 • Commercial Real Estate Companies
 • |
 • Office Buildings
 • |
 • Office Space San Francisco
 • | commercial real estate mortgage |
 • Commercial Real Estate Dallas
 • | national commercial real estate brokers |
 • ? Commercial Real Estate Broker
 • |
 • Commercial realestate
 • |
 • Corporate Office Space
 • |
 • Office Space Portland
 • | commercial real estate listings |
 • Office Space Las Vegas
 • | Orlando Florida Office Space | commercial real estate broker |
 • Nashville Commercial Real Estate
 • |
 • Warehouse For Lease
 • |
 • NY Office Space
 • |
 • Office Building For Sale
 • |
 •  
 • Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 14/04/2019 22:30
  37331
  อ้างอิง

  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
  ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
   
  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.216.xxx] เมื่อ 17/04/2019 15:03
  37332
  อ้างอิง

  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
  เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
   
  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.216.xxx] เมื่อ 17/04/2019 15:04
  37333
  อ้างอิง

  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
  ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
   
  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.216.xxx] เมื่อ 17/04/2019 15:06
  37334
  อ้างอิง

  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
  น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 
   
  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.216.xxx] เมื่อ 17/04/2019 15:07
  37335
  อ้างอิง

  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
  เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
   
  มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.216.xxx] เมื่อ 17/04/2019 15:07
  37336
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข  
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:13
  37337
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:14
  37338
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:14
  37339
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:15
  37340
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:16
  37341
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:16
  37342
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:17
  37343
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:17
  37344
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:18
  37345
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:19
  37346
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:20
  37347
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:20
  37348
  อ้างอิง

  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
  จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ให้สมกับคำว่า ทหารของพระเจ้าอยู่หัว 
   
  พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [171.4.152.xxx] เมื่อ 19/04/2019 09:21
  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636
  ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  รูปประกอบความคิดเห็น :
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  สถานะ : รหัสผ่าน :
  อีเมล์ :
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
  รหัสความปลอดภัย :
   


  คำค้น