heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38067159
แสดงหน้า63713948
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439506 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
37609
อ้างอิง

DDDD
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
 
 
DDDD [125.24.106.xxx] เมื่อ 7/05/2019 10:54
37610
อ้างอิง

DDDD
ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
 
 
DDDD [101.108.99.xxx] เมื่อ 7/05/2019 10:56
37611
อ้างอิง

DDDD
 สถาบันพระมหากษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ
 
 
DDDD [125.24.106.xxx] เมื่อ 7/05/2019 10:58
37612
อ้างอิง

DDDD
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 
 
DDDD [101.108.99.xxx] เมื่อ 7/05/2019 10:59
37613
อ้างอิง

DDDD
จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
 
 
DDDD [101.108.99.xxx] เมื่อ 7/05/2019 11:00
37614
อ้างอิง

DDDD
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
 
DDDD [125.24.168.xxx] เมื่อ 7/05/2019 11:01
37615
อ้างอิง

DDDD
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
 
 
DDDD [125.24.168.xxx] เมื่อ 7/05/2019 11:02
37616
อ้างอิง

DDDD
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
 
 
DDDD [125.24.168.xxx] เมื่อ 7/05/2019 11:19
37617
อ้างอิง

DDDD
พระองค์ทรงงานหนักและเหนือย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ตรวจถูกต้อง
 
DDDD [101.108.99.xxx] เมื่อ 7/05/2019 11:20
37618
อ้างอิง

DDDD
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
 
 
DDDD [125.24.168.xxx] เมื่อ 7/05/2019 11:21
37619
อ้างอิง

DDDD
 พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
 
 
DDDD [125.24.168.xxx] เมื่อ 7/05/2019 11:28
37620
อ้างอิง

DDDD
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
 
 
DDDD [125.24.168.xxx] เมื่อ 7/05/2019 11:29
37621
อ้างอิง

DDDD
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
 
 
DDDD [101.108.99.xxx] เมื่อ 7/05/2019 11:30
37622
อ้างอิง

DDDD
พ่อหลวง คือผู้ให้
พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
 
 
DDDD [125.24.106.xxx] เมื่อ 7/05/2019 14:41
37623
อ้างอิง

DDDD
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
 
DDDD [125.24.106.xxx] เมื่อ 7/05/2019 14:42
37624
อ้างอิง

DDDD
ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
 
DDDD [101.108.99.xxx] เมื่อ 7/05/2019 14:46
37625
อ้างอิง

DDDD
หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
 
DDDD [125.24.168.xxx] เมื่อ 7/05/2019 14:48
37626
อ้างอิง

DDDD
เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
 
DDDD [101.108.99.xxx] เมื่อ 7/05/2019 14:50
37627
อ้างอิง

DDDD
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
 
DDDD [101.108.99.xxx] เมื่อ 7/05/2019 14:51
37628
อ้างอิง

DDDD
ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
 
DDDD [125.24.168.xxx] เมื่อ 7/05/2019 14:52

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น