heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35297043
แสดงหน้า60942609
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419350 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
37649
อ้างอิง

DDDD
พระองค์ฯ ทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อแผ่นดินชาวสยาม
 
DDDD [125.24.172.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:10
37650
อ้างอิง

DDDD
พระองค์ฯ ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์ 
 
DDDD [125.24.172.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:13
37651
อ้างอิง

DDDD
 เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง 
 
DDDD [101.108.96.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:14
37652
อ้างอิง

DDDD
แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช 
 
DDDD [101.108.96.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:15
37653
อ้างอิง

DDDD
ทุกโครงการพระองค์ท่าน ล้วนแต่นำมาแก้ไขให้ทันกับสภาวะในปัจจุบัน 
 
DDDD [101.108.96.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:16
37654
อ้างอิง

DDDD
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล 
 
DDDD [125.24.172.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:17
37655
อ้างอิง

DDDD
คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้นต้องปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของในหลวง โดยไม่ต้องพึงต่างประเทศ
 
DDDD [125.24.172.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:19
37656
อ้างอิง

DDDD
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึงของเกษตรกรคนไทย 
 
DDDD [101.108.96.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:21
37657
อ้างอิง

DDDD
เราคนไทยจงภูมิใจที่มี “พ่อหลวง” เป็นที่รู้จักทั่วโลก 
 
DDDD [101.108.96.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:22
37658
อ้างอิง

DDDD
พระองค์ฯ ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย 
 
DDDD [125.24.172.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:23
37659
อ้างอิง

DDDD
ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ 
 
DDDD [125.24.172.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:24
37660
อ้างอิง

DDDD
ขอให้พระองค์ทุกพระองค์ จงมีอายุนิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดเทอญ 
 
DDDD [101.108.107.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:25
37661
อ้างอิง

DDDD
“๕ ธันวามหาราช” เราคนไทยร่วมทำแต่ความดี เพื่อถวายในหลวง 
 
DDDD [101.108.107.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:26
37662
อ้างอิง

DDDD
พระองค์ ฯ จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 
 
DDDD [125.24.172.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:28
37663
อ้างอิง

DDDD
พระองค์ ฯ ไม่ละทิ้งประชาชน ๔๖๖ ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี 
 
DDDD [101.108.96.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:29
37664
อ้างอิง

DDDD
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 
DDDD [125.24.172.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:30
37665
อ้างอิง

DDDD
ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญ 
 
DDDD [125.24.172.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:32
37666
อ้างอิง

DDDD
 ขอพระองค์ ฯ ทรงมีมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
 
DDDD [101.108.107.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:33
37667
อ้างอิง

DDDD
ขอพระองค์ ฯ ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน 
 
DDDD [101.108.107.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:34
37668
อ้างอิง

DDDD
พระองค์ ฯ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 
 
DDDD [101.108.107.xxx] เมื่อ 13/05/2019 08:35

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น