heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35352495
แสดงหน้า60998070
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 420098 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
37989
อ้างอิง

DDDD
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
DDDD [125.24.164.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:13
37990
อ้างอิง

DDDD
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
 
DDDD [125.24.106.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:15
37991
อ้างอิง

DDDD
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
 
DDDD [125.24.96.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:16
37992
อ้างอิง

DDDD
เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี 
 
DDDD [125.24.164.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:17
37993
อ้างอิง

DDDD
พ่อหลวง คือ พ่อเรา
 
DDDD [125.24.96.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:18
37994
อ้างอิง

DDDD
พ่อหลวง คือผู้ให้
 
DDDD [125.24.96.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:19
37995
อ้างอิง

DDDD
พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว 
 
DDDD [125.24.96.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:20
37996
อ้างอิง

DDDD
พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
 
DDDD [125.24.106.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:21
37997
อ้างอิง

DDDD
พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
 
DDDD [125.24.106.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:28
37998
อ้างอิง

DDDD
พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
 
DDDD [125.24.164.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:29
37999
อ้างอิง

DDDD
พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
 
DDDD [125.24.96.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:31
38000
อ้างอิง

DDDD
พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
 
DDDD [125.24.96.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:31
38001
อ้างอิง

DDDD
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
 
 
 
DDDD [125.24.164.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:34
38002
อ้างอิง

DDDD
รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
 
DDDD [125.24.96.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:35
38003
อ้างอิง

DDDD
พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
 
 
DDDD [125.24.96.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:40
38004
อ้างอิง

DDDD
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
 
DDDD [125.24.96.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:42
38005
อ้างอิง

DDDD
ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
 
DDDD [125.24.96.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:52
38006
อ้างอิง

DDDD
 หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
 
DDDD [125.24.96.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:54
38007
อ้างอิง

DDDD
เมตตา ธรรม เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
 
 
DDDD [125.24.162.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:55
38008
อ้างอิง

DDDD
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
 
 
DDDD [125.24.106.xxx] เมื่อ 21/05/2019 14:57

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น