heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35295206
แสดงหน้า60940772
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419321 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
39109
อ้างอิง

XYZ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:15
39110
อ้างอิง

XYZ
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:15
39111
อ้างอิง

XYZ
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:16
39112
อ้างอิง

XYZ
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:17
39113
อ้างอิง

XYZ
ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:17
39114
อ้างอิง

XYZ
แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี 
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:18
39115
อ้างอิง

XYZ
ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน 
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:18
39116
อ้างอิง

XYZ
ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ ทรงพระเจริญ 
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:19
39117
อ้างอิง

XYZ
พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเยี่ยงบิดาห่วงใยบุตร      
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:20
39118
อ้างอิง

XYZ
พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:21
39119
อ้างอิง

XYZ
ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:22
39120
อ้างอิง

XYZ
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:22
39121
อ้างอิง

XYZ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:24
39122
อ้างอิง

XYZ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:24
39123
อ้างอิง

XYZ
พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:25
39124
อ้างอิง

XYZ
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย 
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:25
39125
อ้างอิง

XYZ
ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:26
39126
อ้างอิง

XYZ
 พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:26
39127
อ้างอิง

XYZ
พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:27
39128
อ้างอิง

XYZ
 ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
XYZ [101.108.103.xxx] เมื่อ 11/06/2019 20:28

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น