heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38065297
แสดงหน้า63712086
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439482 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
40188
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
๒.พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
๓.ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
๔.ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๕.ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
๖.หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
๗.พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข
๘.ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
๙.ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
๑๐.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม
ดวงใจของคนทั้งชาติ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:38
40189
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. พระองค์ เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์
๒. พระองค์ เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย
๓. พระองค์ เป็นผู้ให้ตลอดกาล
๔. พระองค์ เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
๕. พระองค์ เป็นสมติเทพที่ควรบูชา
๖. พระองค์ เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
๗. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง
๘. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
๙. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย
๑๐. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:39
40190
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๒. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
๓. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๔. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๕. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
๖. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๗. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๘. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
๙. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
๑๐. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:39
40191
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ 
๒. 'เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ' 
๓. ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร 
๔. ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
๕. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว 
๖. รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๗.พระองค์ทรงทุมเทเพื่อความสุขของคนทั้งชาติ
๘. ทหารช่างรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน 
๙. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลริน
๑๐. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:40
40192
อ้างอิง

XYZ
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข
 
XYZ [125.24.111.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:40
40193
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา
๒. พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง
๓. เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง
๔. พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน
๕. ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง
๖. ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง
๗. ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ
๘. รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์
๙. น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้
๑๐. ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:40
40194
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
๒.เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
๓.ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
๔.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
๕.ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
๖.ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๗.ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
๘.ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
๙.พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
๑๐.ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:41
40195
อ้างอิง

XYZ
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
 
XYZ [125.24.111.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:41
40196
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.  ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 
๒.  บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 
๓.  ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 
๔.  แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี 
๕.  ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน 
๖.  ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ ทรงพระเจริญ 
๗.พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเยี่ยงบิดาห่วงใยบุตร      
๘.พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ      
๙.พระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนไทยเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง      
๑๐.เราจงน้อมนำพระราชดำรัสฯ มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:41
40197
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย
๒.รักพ่อหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๓.รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ คนไทยทุกคนหมุ่เหล่าจงเฝ้าจำ
๔.พ่อคือพลังของแผ่นดิน
๕.ร่วมรักสามัคคีเพื่อพ่อ
๖.ร่วมกันเป็นดินเดียวเพื่อพ่ออุ่นใจ
๗.ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย
๘.ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
๙.เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป
๑๐.เราขอเดินตามรอยพ่อหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:41
40198
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย
๒.รักพ่อหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๓.รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ คนไทยทุกคนหมุ่เหล่าจงเฝ้าจำ
๔.พ่อคือพลังของแผ่นดิน
๕.ร่วมรักสามัคคีเพื่อพ่อ
๖.ร่วมกันเป็นดินเดียวเพื่อพ่ออุ่นใจ
๗.ภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระมหากษัตริย์ไทย
๘.ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
๙.เราจะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือหัวตลอดไป
๑๐.เราขอเดินตามรอยพ่อหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:42
40199
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ
๒. ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ 
๓. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา
๔. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๕. ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์
๖. พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
๗. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๘. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๙. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๐. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:42
40200
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.  ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 
๒.  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 
๓.  พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
๔.  ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 
๕.  บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 
๖.  ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 
๗.  แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี 
๘.  ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน 
๙.  ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ ทรงพระเจริญ 
๑๐.พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเยี่ยงบิดาห่วงใยบุตร
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:43
40201
อ้างอิง

XYZ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง
 
XYZ [125.24.111.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:43
40202
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
๒. พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
๓. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
๔. ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
๕. ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
๖. ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
๗. ทรงเป็นพระอาจารย์ที่พระราชทานความรู้ให้กับทุกสถาบัน
๘. พระบรมฉายาลักษณ์,พระบรมฉายาทิสลักษณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอยู่ทุกบ้าน
๙. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนและเคารพเหนือสิ่งอื่นใด
๑๐. สยามประเทศยังคงอยู่เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:43
40203
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
๒. สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
๓. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
๔. พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๕. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย
๖. ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ
๗. ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ
๘. พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ
๙. พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ
๑๐. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:44
40204
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ      
๒.พระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนไทยเป็นแนวทางก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง      
๓.เราจงน้อมนำพระราชดำรัสฯ มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ      
๔.ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีความสุข      
๕.ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว  ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๖.พระบารมีปกป้องปวงชนชาวไทย
๗.๘๔ พรรษามหาราชขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๘.คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคคี ให้พ่อหลวงได้สุขพระราชหฤทัย
๙.รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน
๑๐.สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:44
40205
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๒. หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
๓. กษัตริย์นักพัฒนา
๔. หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
๕. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
๖. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
๗. พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
๘. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
๙. ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
๑๐. ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:45
40206
อ้างอิง

XYZ
ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
 
XYZ [125.24.111.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:45
40207
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
๒.น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
๓.จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
๔.บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
๕.เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
๖.อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
๗.พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
๘.เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
๙.ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
๑๐.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.58.xxx] เมื่อ 21/06/2019 20:45

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น