heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35247070
แสดงหน้า60892630
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419204 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
41208
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:13
41209
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:14
41210
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:14
41211
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ
๒. ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ 
๓. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา
๔. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๕. ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์
๖. พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
๗. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๘. สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก 
๙. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๐. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:15
41212
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
๒. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
๓. พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๔. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย
๕. ในหลวงของชาวไทยขอจงพระเจริญ
๖. ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ
๗. พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ
๘. พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ
๙. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
๑๐. ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:15
41213
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
๒. สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
๓. สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
๔. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
๕. พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๖. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย 
๗. ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ
๘. พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ
๙. พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ
๑๐. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:16
41214
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ
๒. ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ 
๓. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา
๔. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๕. ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์
๖. พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
๗. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๘. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๙. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๐. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:16
41215
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๓. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๔. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๕. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๖. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
๗. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๘. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๙. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
๑๐. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:17
41216
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
๒. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา
๓.พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
๔.กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
๕.ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
๖. ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
๗.ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
๘. พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๐. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:17
41217
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 
๒. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 
๓. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 
๔. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา 
๕. ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง 
๖. จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๗. คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า 
๘. พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 
๙. พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 
๑๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:18
41218
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 
๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 
๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 
๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 
๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 
๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 
๗. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 
๘. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 
๙. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 
๑๐. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:18
41219
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.การเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ที่ดินว่างเปล่า เพราะทูลฝ่าบาททรงแนะนำ
๒.ข้าวยากหมากแพง ดินแดง น้ำกร่อย ลงทุนน้อยต้องทำตามพระราชดำริ
๓.พระราชประสงค์ พึงพาตนเอง พอมี พอกิน พอใช้ เหลือไว้แล้วขายแลกเปลี่ยน
๔.รักพ่อผู้ให้รู้คุณค่าของแผ่นดิน
๕.พ่อหลวงทรงห่วงใยใส่พระทัยประชา
๖.ในหลวงทรงห่วงใยพี่น้องไทยร่วมสรรเสริญ
๗.พ่อหลวงเพียงหนึ่งเดียวทรงแลเหลียวไทยทั้งชาติ
๘.พ่อหลวงของลูกผูกพันหมั่นเทิดทูล
๙.บารมีดำริพ่อเศรษฐกิจพอพียง
๑๐.เทอดทูลพ่อผู้ทรงธรรมค้ำจุลโลก
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:19
41220
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
๒.เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
๓.ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
๔.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
๕.ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
๖.ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๗.ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
๘.ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
๙.พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
๑๐.ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:19
41221
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
๒. สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
๓. สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
๔. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
๕. พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๖. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย 
๗. ในหลวงทรงเหนื่อยพระวรกายเพื่อชาวไทย ขอจงพระเจริญ
๘. พสกนิกรชาวไทยขอถวายพระพรจงพระเจริญ
๙. พระราชวงศ์ทรงเหนื่อยเพื่อพสกนิกร ขอทรงพระเจริญ
๑๐. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:19
41222
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๒. หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
๓. กษัตริย์นักพัฒนา
๔. หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
๕. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
๖. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
๗. พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
๘. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
๙. ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
๑๐. ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:20
41223
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
๒. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๓. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๔. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
๕. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
๖. สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
๗. สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
๘. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
๙. พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๑๐. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:21
41224
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
๒.น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
๓.จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
๔.บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
๕.เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
๖.อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
๗.พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
๘.เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
๙.ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
๑๐.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:21
41225
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๓. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๔. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๕. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๖. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
๗. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๘. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๙. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
๑๐. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:22
41226
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ
๒. ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ 
๓. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา
๔. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๕. ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์
๖. พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
๗. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๘. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๙. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๐. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:22
41227
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
๒. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
๓. พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
๔.กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
๕.ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
๖.ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่
๗.พระเมตตาของทุกพระองค์ทรงพระราชทานให้กับทุกชนชาติ 
๘.พ่อหลวงทรงเป็นร่มโพธิ์ใหญ่ของปวงชนชาวไทย 
๙.แผ่นดินไทยร่มเย็นด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 
๑๐.ขอทุกพระองค์ทรงอยู่กับปวงชนชาวไทยตราบชั่วฟ้าดินสลาย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [118.173.93.xxx] เมื่อ 30/07/2019 21:23

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น