heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38125337
แสดงหน้า63772126
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439827 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
42888
อ้างอิง

กขว.มทบ.16

...หลักสําคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพราะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้...'

          พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ ๒๕๓๙ ณ พระราชตำหนักจิตรลดาโหฐาน แสดงการตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อความอยู่รอดของชีวิต ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ โดยเหตุที่น้ำเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ถ้าไม่มีน้ำ ชีวิตก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ 

          น้ำในบรรยากาศเกิดจากการระเหยของน้ำจากแหล่งทรัพยากรน้ำ เช่น ทะเล มหาสมุทร แม่น้ำ จากการคายน้ำของใบไม้ พืช และจากพื้นผิวตินที่ อิ่มน้ำ ไอน้ำเหล่านี้ จะรวมตัวกันบนแกนกลั่นตัว (Aerosol) เกิดเป็นหมอกหรือ เมฆ ซึ่งจะพัฒนาตามขบวนการตามธรรมชาติ จนกระทั่งเกิดเป็นฝน หรือหิมะ แล้วตกลงสู่พื้นโลก หากพื้นดินถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใบหญ้า ต้นไม้ใหญ่น้อย เหล่านั้นจะดูดซับน้ำไว้ในลําต้นเพื่อการเจริญเติบโต เมื่อต้นไม้ได้รับแสงแดด จะ เกิดการสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารไปเลี้ยงลําต้น ในขณะเดียวกันใบไม้ก็จะคายน้ำให้กลับไปสู่บรรยากาศ แล้วไอน้ำก็จะรวมตัวกันแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ต่อไป ดังนี้ น้ำจึงเป็นสสารที่หมุนเวียนและเปลี่ยนรูปได้ตลอดเวลา

          ปริมาณความชื้นในอากาศมีผลต่อการเกิดของฝน ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจาก ทะเลมากๆ หรือในทวีป จะขาดแกนกลั่นตัวของไอน้ำ ทําให้โอกาสของการเกิดฝนลดน้อยลง ส่วนในบริเวณทะเลและมหาสมุทรและในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเล จะมีปริมาณแกนกลั่นตัวของไอน้ำมาก ดังนั้น จึงมีโอกาสเกิดฝนตกสูง

          การที่ฝนตกเป็นฤดูกาล และปริมาณความต้องการน้ำมีเพิ่มมากขึ้น ตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ฯลฯ ย่อมทําให้ความต้องการน้ำมีปริมาณที่สูงขึ้น จึงเกิดความ จําเป็นในภารกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตลอดทั้งปี พื้นที่ใดได้รับน้ำอย่างเพียงพอ เกษตรกรรมก็อุดมสมบูรณ์ เกิดความอยู่ดีกินดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการก้าวไปสู่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังกระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับ ความสําคัญของน้ำ ซึ่งพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรสตารโหฐาน เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ว่า

          '... เคยพูดมาหลายปีแล้วในวิธีที่จะปฎิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากร น้ำพอเพียง และเหมาะสม คําว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มี พอในการบริโภค ในการใช้ ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้าน ทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ต้องมีพอ ถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา ภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงัก ไม่มีทางที่จะมี ความเจริญถ้าไม่มีน้ำ...'

          ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำสำหรับการเกษตรในประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหา มีโดยสรุปดังนี้คือ

          ปัญหาการขาดแคลนน้ำ มีสาเหตุอันเนื่องมาจากแหล่งต้นน้ำลําธาร ถูกทําลาย การที่ป่าไม้ถูกตัดฟันในพื้นที่มหาศาลในช่วง ๓๐ - ๔๓ ปี ที่ผ่านมา ทําให้ขาดแหล่งซับน้ำ และก่อให้เกิดอุทกภัยรุนแรงดังเช่นในปัจจุบัน ขณะ เดียวกันจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขา ต่างๆ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ ทําให้ความ ต้องการน้ําเพิ่มขึ้นตามมา ดังนั้น ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงทวีความรุนแรง ยิ่งขึ้น เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานของน้ำไม่ได้สมดุลกัน

          ปัญหาน้ำท่วม ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้นใกล้เขตศูนย์สูตร จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพายุหมุนจากทะเลจีนใต้ ได้แก่ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น ซึ่งทําให้เกิดฝนตกในช่วง เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลของสมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือ และพายุหมุนจากทะเลจีนใต้ ทําให้เกิดฝนตกในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคมของทุกปี

          การที่ฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวัน ทําให้แหล่งน้ำต่างๆ ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ เกิดการหลั่งท้นของน้ำ น้ำจึงไหลบ่าจากที่สูง ไปยังที่ที่ต่ำกว่า หากแต่ว่าในปัจจุบัน ปัญหาน้ำท่วมตามธรรมชาติดังที่เคยเกิด ขึ้นในสมัยก่อน ได้กลายเป็นปัญหาน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากน้ำไม่ สามารถระบายต่อไปได้ โดยเหตุที่มีถนนหนทาง อาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ กีตขวางการไหลขอน้ำ จึงทําให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจรุนแรงกว่าแต่ ก่อนมาก ดังเช่น การเกิดนน้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ก่อให้เกิดความสูญเสีย ในเชิงเศรษฐกิจในระดับชาตินับหมื่นล้านบาท

 
กขว.มทบ.16 jtb_rmd2@hotmail.com [118.175.171.xxx] เมื่อ 22/08/2019 09:03
42889
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข  
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:12
42890
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:14
42891
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:15
42892
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:15
42893
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:16
42894
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:16
42895
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:17
42896
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:18
42897
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:18
42898
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:19
42899
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:19
42900
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
.ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:20
42901
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ให้สมกับคำว่า ทหารของพระเจ้าอยู่หัว 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:20
42902
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:21
42903
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจของชาวไทยตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:21
42904
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:22
42905
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:22
42906
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:23
42907
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 22/08/2019 10:23

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น