heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34967062
แสดงหน้า60612564
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418076 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
42968
อ้างอิง

แจ๊ค เบตง

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

 
แจ๊ค เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 5/09/2019 15:33
42969
อ้างอิง

แจ๊ค เบตง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
แจ๊ค เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 5/09/2019 15:34
42970
อ้างอิง

แจ๊ค เบตง

จงรักภักดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

 
แจ๊ค เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 5/09/2019 15:34
42971
อ้างอิง

โรจน์ เบตง

 ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล

 

 
โรจน์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 5/09/2019 15:35
42972
อ้างอิง

โรจน์ เบตง

 จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

 

 
โรจน์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 5/09/2019 15:36
42973
อ้างอิง

โรจน์ เบตง

 เรายึดมั่นใน 'เศรษฐกิจพอเพียง ' เพื่อถวายในหลวง

 
โรจน์ เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 5/09/2019 15:36
42974
อ้างอิง

กขว.มทบ.16

เดินตามรอยเท้าพ่อ,ในหลวง ร.9,ในหลวง รัชกาลที่9,รอยทางที่พ่อสร้างไว้
เดินตามรอยเท้าพ่อ,ในหลวง ร.9,ในหลวง รัชกาลที่9,รอยทางที่พ่อสร้างไว้

ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยและคนทั้งโลก ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อความสุขของคนไทยและความเจริญของประเทศ โดยมิทรงเหน็ดเหนื่อย ถ้ารักพ่อ อย่าละความเพียร เดินตามรอยเท้าพ่อ

ขณะที่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นวันครบรอบ 1 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต ประชาชนจากทุกสารทิศได้เดินทางไปกราบพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายอย่างมืดฟ้ามัวดิน แม้ฝนจะตก แดดจะออก ก็ไม่อนาทร เพราะนั่นคือความรักความอาลัยในพระองค์ท่านอย่างสุดซึ้ง สิ่งหนึ่งในช่วงเวลาสุดท้ายที่เหล่าชาวไทยจะทำได้เพื่อถวายพระองค์ท่าน และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างแท้จริง คือการปฏิบัติตามคำสอนพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสต่าง ๆ ที่ได้พระราชทานไว้ต่างวาระ ต่างโอกาส และต่างสถานที่ อย่าเพียงแต่ฟัง อ่าน หรือเขียน แล้วปล่อยให้ผ่านเลยไป

คำสอน พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสต่าง ๆ คือ “มรดกอันล้ำค่า” ที่ทรงมอบไว้ให้กับประชาชน เป็นความรักและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาราษฎร์ของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบในทุกด้าน ไม่ว่าการครองตน การครองเรือน การดำเนินชีวิต การทำงาน และการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ประเทศชาติ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานคือทรงสอนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องอบรมกันตั้งแต่เด็ก ๆ

ประการต่อมาคือ ความเพียร ความอดทน ในการปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ถ้าไม่มีความเพียร ความอดทนแล้ว ก็ไม่มีทางที่ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ทรงสอนให้รู้จักพอเพียง มีความโลภน้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ชีวิตก็เป็นสุข

ส่วนความกตัญญูกตเวทีนั้น ไม่เพียงแต่ทรงสอน แต่ยังทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง ผลคือทำให้สังคมสงบสุข ตนเองก็เจริญรุ่งเรือง ที่ทรงเน้นย้ำอย่างมาก คือ ความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ตราบใดที่ชาวไทยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ชาติย่อมรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงนอกจากนี้ ยังทรงสอนให้รู้จักรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของคนเรา การคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีเท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลาน คำสอน พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเหล่านี้ ต้องหมั่นทบทวน จดจำ จนซึมซับให้เกิดขึ้นในตนเอง และย่อมต้องใช้ความเพียรพยายาม ความอดทน จึงจะบรรลุผลและเป็นไปตามเจตนาพระราชปณิธาน

วันนี้ ไม่มีพระองค์แล้ว ยังเหลือก็แต่มรดกล้ำค่าที่ทรงทิ้งไว้ให้ หากคนไทยทั้งหลายรักและภักดีในพระองค์อย่างแท้จริงแล้ว ย่อมต้องเดินตามรอยทางที่ทรงสร้างไว้ เริ่มต้นด้วยคำสอนทั้งหลายที่กล่าวมานั้น ต้องลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นจริงทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม
 
กขว.มทบ.16 jtb_rmd2@hotmail.com [118.175.173.xxx] เมื่อ 6/09/2019 09:28
42975
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข  
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:42
42976
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:43
42977
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:47
42978
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:48
42979
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:48
42980
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:49
42981
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:50
42982
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:50
42983
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:51
42984
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:51
42985
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:52
42986
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:52
42987
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ให้สมกับคำว่า ทหารของพระเจ้าอยู่หัว 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.249.xxx] เมื่อ 6/09/2019 10:53

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น