heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35072326
แสดงหน้า60717833
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418521 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
43808
อ้างอิง

แจ๊ค เบตง

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
แจ๊ค เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 3/11/2019 08:19
43809
อ้างอิง

แจ๊ค เบตง

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 

 
แจ๊ค เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 3/11/2019 08:20
43810
อ้างอิง

แจ๊ค เบตง

ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 
แจ๊ค เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 3/11/2019 08:21
43811
อ้างอิง

เบล เบตง
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
 
 
เบล เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 3/11/2019 08:23
43812
อ้างอิง

เบล เบตง
 ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
 
 
เบล เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 3/11/2019 08:24
43813
อ้างอิง

เบล เบตง
ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
 
เบล เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 3/11/2019 08:24
43814
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 09:53
43815
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 09:58
43816
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 09:59
43817
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 09:59
43818
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 10:02
43819
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 10:03
43820
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 10:03
43821
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 10:05
43822
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอให้ร.10 ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 10:05
43823
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 10:06
43824
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อสร้างสังคมที่ดี และความสงบสุขของบ้านเมือง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 10:07
43825
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนเข็มทิศนำชีวิตของคนไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 10:07
43826
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 10:08
43827
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 10:09

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น