heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37846751
แสดงหน้า63493400
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 437108 ครั้ง / ตอบ 52693 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 11/09/2021 11:36
44088
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
๒.เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๓.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
๔.ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของ  คนทั้งชาติ
๕.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 
๖.เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๗.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๘.สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
๙.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๑๐.ประเทศจะมีความมั่นคงและเป็นปกติสุข เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 14:54
44089
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.ร่วม กันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่๒.เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกัน
๓.ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๔.บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 
๔.บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติศาสน์ราชัน แล้วเราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 
๖.หากคนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยแล้ว บ้านเมืองคงไม่วุ่นวายอย่างที่เป็น
๗.ประเทศจะมีความมั่นคงและเป็นปกติสุข เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทย
๘.ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่ม พระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๙.พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 
๑๐.หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเรา 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 14:54
44090
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑.พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป
๒.การก่อความวุ่นวาย การก่อความไม่สงบ เป็นการแสดงถึงความไม่เคารพ   สถาบัน หลักของชาติ
๓.เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๔.ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน
๕.การดำรงรักษาชาติประเทศนั้นมิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง โดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุก ๆ คน
๖.ร่วมใจจงรักภักดี  เชิดชูพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวของเราให้ยิ่งใหญ่
๗.รักพ่อ เชื่อพ่อ ก็อยู่รอด   เราชาวไทยจะร่วมใจภักดี เชิดชูพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวของเราให้ยิ่งใหญ่
๘.เราต้องร่วมกันปกป้องและเทิดทูลสถาบันหลักของชาติอย่าให้ผู้ใดมาดูหมิ่น
๙.สถาบันพระมหากษัตริย์  เป็นแหล่งรวมใจคนทั้งชาติ มิควรให้ผู้ใดมาดูหมิ่น
๑๐.โครงการพระราชดำริทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 14:54
44091
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 
๒. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 
๓. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
๔. พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 
๕. พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 
๖. พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 
๗. พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 
๘. พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
๙. พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก 
๑๐. ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 14:55
44092
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๒. ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
๓. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
๔. หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย
๕. พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
๖. เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๗. หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
๘. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๙. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
๑๐. โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 4/11/2019 14:56
44093
อ้างอิง

Sue
Manhattan Office | Commercial Rental | Commercial Real Estate Listings Florida | Commercial Real Estate Detroit | Cu Research Park | Miami Commercial Realestate Agents | Commercial Property Connecticut | Featured Links Collection | Technology Park Canton Ga | Hotels For Sale In New York | Commercial Real Estate Interest Rate | Cambell Industrial Park | Warehousing | Commercial Property For Rent Orlando | Lease Agreement For Commercial Property | Technology Park Norcross Ga | Available Commercial Real Estate | Featured Links Collection | Keystone Technology Park | Atlanta Commercial Property | Featured Links Collection | Technology Parks | Cork Airport Business Park | Commercial Real Estate Broker Los Angeles | Commercial Real Estate Billings Montana | Motel For Sale | Warehousing Buildings | San Francisco Commercial Property | Forest Office Park Richmond | Tampa Commercial Real Estate | Commercial Realestate Listings | Featured Links Collection | Commercial Real Estate Ma | Commercial Property For Sale Or Lease | Commercial Mortgage Rates | Hawaii Commercial Real Estate Brokers | Greenfield Industrial Park | Building For Rent | Milwaukee County Research Park | California Commercial Real Estate Broker | Listing Broker | Commercial Real Estate Broker California | Colorado Commercial Property | New Office Buildings | Commercial Listing Mls Porperty | Site Map
Sue [69.85.104.xxx] เมื่อ 4/11/2019 23:37
44094
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.223.xxx] เมื่อ 5/11/2019 08:30
44095
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.223.xxx] เมื่อ 5/11/2019 08:31
44096
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.223.xxx] เมื่อ 5/11/2019 08:31
44097
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.223.xxx] เมื่อ 5/11/2019 08:32
44098
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.223.xxx] เมื่อ 5/11/2019 08:33
44099
อ้างอิง

Sue
Office Properties | Shopping Malls For Sale | atlanta commercial real estate | Commercial Property Leasing | Central Florida Commercial Real Estate | Lease Office New York | warehouses | Doral Florida commercial real estate | Find Nyc Office Space | commercial property listings | building for sale nyc | Commercial Buildings For Sale | Commercial Space For Sale Rent | Commercial Property Listing Services | Office Space For Sale | commercial warehouse | Malls For Sale | Commercial Business Space For Lease | Open Office Space | Business Rent Space | resorts for sale | Commercial Lease Property Sale | Dc Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Developer | commercial property for lease | Leasing Office Space | Commercial Real Estate Rentals | Business Rent | commercial mortgage refinance rates | buildings for sale | Airport Industrial Park | office parks for sale | Commercial Real Estate Loan Rates | Hotels On Sale | Find Commercial Property For Sale | Resort Hotel For Sale | Mall For Sale | Realtor Commercial | commercial property search | Commercial Real Estate Firm | South Florida Commercial Property | Commercial Office Space Listings | business property for sale | Available Office Space | Atlanta Commercial Real Estate Companies | Commercial Property Financing | miami commercial real estate brokers | Commercial Space For Lease | Golf Courses For Sale | office building for rent | Warehouse Land For Sale | industrial real estate for sale | luxury hotels for sale | Business Park Development | boston commercial real estate market | Lease Retail Space Florida | Office Space Rental Or Leasing | Hotel Motel Sale | Lease Property | Office Rent | Office Space Rental | Commercial Real Estate California | Commercial Realators | commercial real estate | rent office space | Commercial Property Loan Rates | Commercial Property Agents | Lease Warehouse Space Florida | class a office space rental rates | Serviced Office Space | Industrial Property | Ny Office Space | Commercial Real Estate Sales | Franchise Hotels For Sale | commercial real estate company | Nyc Commercial Real Estate Brokers | Warehouse For Sale Miami | Commercial Real Estate Listing Services | Office Space Washington Dc | Industrial Buildings Sale | Comercial Properties For Sell | Commercial Mortgage Broker | commercial real estate brokers miami fl | business for sale | business properties | Commercial Realtor | Commercial Listing Property | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Property Listings | warehouse for rent Miami | office for rent Miami | Hotel For Sale Orlando | office building for sale nyc | Business Real Estate For Sale | Hotel To Buy | Commercial Sale | hotel mortgage brokers | Commercial Rental Property For Sale | Office Buildings | corporate relocation companies | Commercial Real Estate Broker Miami | refrigerated warehouses | industrial buildings | commercial mortgage refinance | Available Commercial Space | california commercial real estate companies | companies for sale | Business Property Listings | Research Technology Park | Commercial Office Space Los Angeles | Commercial Real Estate San Francisco | Rental Retail Space | Hotel And Motels For Sale | Production Facility For Sale | warehouses for rent | Commercial Real Estate Dallas Tx | Commercial Space Lease | Commercial Industrial Leasing Rental | Atlanta Office Space | find property commercial | Corporate Office Parks | Hotel Or Motel For Sale | Florida Lease Retail Space | business broker | Comercial Property For Lease | Office Sales | Office Building For Sale | Marina Forsale | Commercial Property California | commercial real estate Doral Florida | Office Representative Tenant | class a office space rental | Commercial Real Estate Listings | Commercial Property To Buy | Commercial Real Estate Loans | Commercial Office Space For Lease | Office Space Dallas | Freezer Warehouses | Commercial Rental Property | distribution warehouses | Orlando Office Space | Commercial Real Estate Agents | Commercial Real Estate In Orlando | Commercial Real Estate Leasing | Commercial Retail Space For Rent | Industrial For Sale | Commercial Office Space For Rent | rental warehouses | industrial real estate | Hotels Motels For Sale | Office Space For Rent Miami | Information Leasing | Motels For Sale | Properties For Rent | Brokerage Commercial | class a office space | Commercial Real Estate For Lease | Real Estate Agency | Agent Commercial | Commercial Office | Retail For Sale | Rental Space Warehouse | warehouse space | Commercial Real Estate Brokers Florida | Commercial Buildings For Rent | Orlando Commercial Office Space | Search Properties | Government Facilities For Sale | Commercial Realestate Listings | Office Buildings For Sale | Leasing Retail Space | Hotel Land For Sale | Commercial Property London | Reits | Agent Commercial Estate Real | What Is My Commercial Property Worth
Sue [69.85.104.xxx] เมื่อ 6/11/2019 00:12
44100
อ้างอิง

กขว.มทบ.16

 

พระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อม ร.10 – พื้นฟูป่าที่หนองอึ่ง เพื่อคนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูล
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ทรงสืบสานแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้ เพื่อให้ราษฎรอยู่ดีกินดี แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งด้านดิน น้ำ ป่า

 

PHOTO : www.crownproperty.or.th

 

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

จากพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาสะท้อนถึงพระราชปณิธาน พระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสานต่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎร์

ตลอดช่วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในด้านต่าง ๆ โดยได้ทรงติดตามเสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจพร้อมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในแทบทุกหนแห่ง เมื่อเสด็จขึ้นทรงราชย์ ทรงต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ปวงประชาชนชาวไทยสืบไป

 

PHOTO : www.welovethaiking.comสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 (เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

 

พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ ด้วยการขุดลอกหนองอึ่งที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ พร้อมการพัฒนาปรับปรุงดินและพื้นที่แห้งแล้ง ด้วยการปลูกป่าและหญ้าแฝก รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง ในพื้นที่กว่า 3,006 ไร่ โดยราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบหนองอึ่ง

โดยพื้นที่หนองอึ่ง มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน คือแม่น้ำชีและลำน้ำยัง พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ลุ่มต่ำและเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน ทำให้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน เพื่อความอยู่รอด ชาวบ้านจึงต้องบุกรุกป่า สร้างที่อยู่อาศัย ทำไร่เลื่อนลอย บางส่วนต้องย้ายถิ่นฐานออกไปทำงานในเมือง

 

PHOTO : www.welovethaiking.com

 

ต่อมาได้จัดตั้งเป็น “ป่าชุมชนดงมัน” ในปี 2546 เพื่อสนองพระราชดำริ “ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล”

ป่าชุมชนดงมันเป็นป่าบกผืนเดียวที่น้ำท่วมไม่ถึง มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งผสมเต็งรัง เป็นแหล่งพึ่งพิงที่สำคัญยิ่งของ 7 หมู่บ้านเป้าหมายโครงการ ในการเป็นแหล่งเก็บหาของป่าไม้ใช้สอย ไม้ฟืน รวมถึงการปลูกพืชไร่ และทำเลเลี้ยงสัตว์ ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม คงเหลือสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ประมาณ 800 ไร่ ป่าเสื่อมโทรม 1,200 ไร่ และพื้นที่ไร่ร้างประมาณ 800 ไร่

การฟื้นฟูป่าไม้บริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม และเป็นแบบอย่างของแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

 

PHOTO : www.welovethaiking.com

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงตระหนักอย่างดียิ่งในคุณค่าแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งมั่นสืบสาน ต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ อาทิเช่นงานด้านสิ่งแวดล้อม ฯ เพื่อความก้าวหน้า และประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย

 
กขว.มทบ.16 jtb_rmd2@hotmail.com [101.108.189.xxx] เมื่อ 6/11/2019 09:27
44101
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข  
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:50
44102
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:51
44103
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:51
44104
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:52
44105
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:52
44106
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:53
44107
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:53

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น