heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35100532
แสดงหน้า60746040
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418634 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
44108
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอองค์ท่านอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ขอองค์ท่านมีพระพลานามัยแข็งแรง 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:54
44109
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ราชวงศ์ของไทย เหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:54
44110
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:55
44111
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:55
44112
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:56
44113
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์ให้สมกับคำว่า ทหารของพระเจ้าอยู่หัว 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:56
44114
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:57
44115
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจของชาวไทยตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 13:57
44116
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 14:14
44117
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 14:15
44118
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 14:16
44119
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 14:17
44120
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 14:17
44121
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 14:18
44122
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 14:19
44123
อ้างอิง

พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี 
 
พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป. [49.48.251.xxx] เมื่อ 6/11/2019 14:19
44124
อ้างอิง

แทน เบตง

- รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
แทน เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 7/11/2019 10:07
44125
อ้างอิง

แทน เบตง

- กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 

 

 
แทน เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 7/11/2019 10:07
44126
อ้างอิง

กขว.มทบ.16

พระปฐมบรมราชโองการ ร.10 สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

จากพระปฐมบรมราชโองการของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ผ่านมา ไม่เพียงสะท้อนถึงพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

ตลอดจนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์เองในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรของพระองค์ และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง ตลอดไปดั่งจะเห็นได้จากการที่ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

จนเมื่อเจริญพระชนมายุมากขึ้น พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติผ่านมาก็เพิ่มมากขึ้นนานัปการ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์เอง จนทำให้ปวงชนชาวไทยประจักษ์ชัดในพระราชวิริยอุตสาหะ และพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่น โดยเฉพาะโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงทราบด้วยพระเนตรพระกรรณ ถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากการตามเสด็จ

“สมเด็จพระบรมชนกนาถ” และ “สมเด็จพระบรมราชชนนี” ที่ออกเยี่ยมเยียนพสกนิกรทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทรงพระวิริยอุตสาหะเอาพระราชหฤทัยใส่ในการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท “สมเด็จพระบรมราชบุพการี” ด้วยทรงตระหนักถึงพระราชภาระอันสำคัญที่รอคอยอยู่ในภายภาคหน้า และด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกผู้ทุกนาม และทุกหมู่เหล่าทั้งนั้นจากข้อมูลโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ที่ “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” และ “สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” รวบรวมไว้ภายใต้ชื่อ “บรมราชาภิเษก บรมราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”

ระบุว่า ด้วยพระวิสัยทัศน์ และสายพระเนตรที่ยาวไกล โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ได้แก่

หนึ่ง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

สาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ

สี่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการศึกษา

ห้า โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โดยโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาท “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ที่ทรงให้ความสำคัญกับ “น้ำ” ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของพสกนิกร โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมตั้งแต่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝาย แก้มลิง บ่อเก็บน้ำ ท่อระบายน้ำ ระบบส่งน้ำ

การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ฝาย อาคารบังคับน้ำ ระบบและท่อส่งน้ำ ทำนบดิน การจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมทุกภูมิภาค จากหมู่บ้านชายขอบบนภูเขาทางภาคเหนือ จดหมู่บ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ จ.เชียงใหม่, ราชบุรี, จันทบุรี, อุดรธานี ไปจนถึง จ.นราธิวาส เพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ

ขณะที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ถือเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วย ยากไร้และขาดโอกาส ผ่าน “โครงการกาญจนบารมี” ที่พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้น ทั้งยังทรงเป็นประธานจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

เนื่องในมหามงคลวโรกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปีที่ 50 เพื่อลดความทุกข์ยากลำบากของผู้ป่วยในการเดินทางมารับการรักษาอีกทั้งพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการของโครงการกาญจนบารมีดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิกาญจนบารมี ขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2540 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง โดยเน้นการรักษาผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ทุนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เป็นกองทุนสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ และการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ซึ่งได้รับการยกสถานะขึ้นจากศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี รวมถึงสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ และเพื่อสาธารณประโยชน์

ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีผู้ป่วยเข้ารับบริการเฉลี่ยปีละ 2,000 คน ทั้งมะเร็งเต้านม, มะเร็งไทรอยด์, มะเร็งปอด, มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีการใช้กัมมันตรังสีในการรักษามะเร็งไทรอยด์ ซึ่งได้ผลการรักษา ทำให้มีผู้ป่วย มีอายุเกิน 5 ปี ได้ถึงร้อยละ 90

ขณะที่ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ” โดย “โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.ยโสธร” ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาให้กับราษฎรจำนวน 7 หมู่บ้านได้อย่างบูรณาการ ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาแหล่งน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน การบรรเทาอุทกภัย การเพิ่มผลผลิตและรายได้ การสร้างอาชีพใหม่ รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ โดยความร่วมมือของราษฎร 7 หมู่บ้านโดยรอบหนองอึ่ง

“โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการศึกษา” เกิดจากพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นเพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ โดย “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

พระราชดำริให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ยากจนให้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี 2552 และในเวลาต่อมา จัดตั้งเป็น “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” หรือ “ม.ท.ศ.” ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 โดยทรงเป็นประธานกรรมการเอง

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการ พระองค์ได้พระราชทานหลักการให้กระจายทุนครบทุกจังหวัด และดำเนินการด้วยการแสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จนได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพระราชทานทุน จังหวัดละ 2 รายต่อปี เป็นชาย และหญิงเท่า ๆ กันซึ่งตั้งแต่ปี 2552 จนถึง 2561 มีนักเรียนทุน ม.ท.ศ. 9 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,059 ราย

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นโครงการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงห่วงใย ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และพระราชปณิธานแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างความมั่นคงและวัฒนาสถาพรให้กับประเทศสืบต่อไป

นับเป็นพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแน่วแน่ของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรของพระองค์ เฉกเช่นพระปฐมบรมราชโองการ ในมหามงคลวโรกาสเถลิงถวัลยราชสมบัติ

 
กขว.มทบ.16 jtb_rmd2@hotmail.com [101.108.180.xxx] เมื่อ 7/11/2019 10:07
44127
อ้างอิง

แทน เบตง

 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 

 
แทน เบตง [110.77.149.xxx] เมื่อ 7/11/2019 10:08

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น