heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35037819
แสดงหน้า60683323
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418399 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
45680
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๕. ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:33
45681
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๖. พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:33
45682
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๗. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:34
45683
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๘. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:34
45684
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๙. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:35
45685
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:36
45686
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๒. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:36
45687
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๓. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:37
45688
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๔. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:38
45689
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๕. สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:38
45690
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๖. สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:38
45691
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๗. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:39
45692
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๘. พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:39
45693
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๙. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:40
45694
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑๐. ในหลวงของชาวไทยจงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:40
45695
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๑. ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:41
45696
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๒. ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:42
45697
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๓. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:42
45698
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๔. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:43
45699
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
๕. ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.82.xxx] เมื่อ 24/02/2020 19:43

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น