heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35183277
แสดงหน้า60828832
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418762 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
49291
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ทรงพระเจริญ
 
กจก.กพ.ทบ. [124.120.192.xxx] เมื่อ 4/08/2020 14:45
49292
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ทรงพระเจริญ
 
กจก.กพ.ทบ. [124.120.192.xxx] เมื่อ 4/08/2020 14:45
49293
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ทรงพระเจริญ
 
กจก.กพ.ทบ. [124.120.192.xxx] เมื่อ 4/08/2020 14:45
49294
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ทรงพระเจริญ
 
กจก.กพ.ทบ. [124.120.192.xxx] เมื่อ 4/08/2020 14:46
49295
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ทรงพระเจริญ
 
กจก.กพ.ทบ. [124.120.192.xxx] เมื่อ 4/08/2020 14:46
49296
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน
 
กจก.กพ.ทบ. [1.4.196.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:10
49297
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

เฉลิมพระชนม์ไท้ เถลิงฟ้าสยามเมือง 
เมืองไทยเป็นเมืองทอง โลกแซ่ซ้องว่ารุ่งเรือง 
ด้วยบุญพระทรงเมือง พระจอมเจ้ากษัตรา 
ขอเทพทุกแห่งหน บันดาลดลพระจอมฟ้า 
ทรงห่างพระโรคา พระพลายิ่งแข่งแรง 
ชาวไทยทุกแหล่งหล้า อยู่ใต้ฟ้าทุกหนแห่ง 
น้อมตั้งจิตสำแดง ด้วยสำนึกพระเมตตา 
การุณย์พระยิ่งใหญ่ ล้วนเหนือใต้ทุกทิศา 
นับตั้งแต่ผืนฟ้า จวบลงมาจบแผ่นดิน 
ทั่วไทยจะทำดี ให้เหมือนที่พระภูมินทร์ 
ทรงสอนแก่ชาวดิน ประทานสุขทุกคนไทย 
ขอทรงพระเจริญ ด้วยคำเชิญพระรัตนตรัย 
ถวายเป็นพระพรชัย จงทรงพระเกษมเทอญ
 
กจก.กพ.ทบ. [124.120.192.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:11
49298
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

 
แสงสุรีย์ส่องหล้าฟ้าสยาม
ทุกเขตคามสดใสเอื้อไออุ่น
พลังแผ่นดินถิ่นอุดมสู่สมดุล
จากพระคุณเรี่ยวแรงแสงสุรีย์

 
 
กจก.กพ.ทบ. [1.4.196.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:12
49299
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

เป็นแสงส่องผองชนทุกเชื้อชาติ
มิใช่แสงแห่งอำนาจสาดศักดิ์ศรี
แต่เป็นแสงแห่งความงามความดี
แปดสิบสี่ปียังสาดส่องผ่องอำไพ
 
 
กจก.กพ.ทบ. [1.4.196.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:12
49300
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ช่วยบ้านเมืองเปรื่องปราชญ์ฉลาดเฉลา
เพราะพระคุณน้อมบุญเก่าสร้างบุญใหม่
พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินทั่วถิ่นแดนไทย
เพราะพระองค์ทรงใช้-บุญต่อบุญ
 
กจก.กพ.ทบ. [1.4.196.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:13
49301
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ใต้ผืนดิน ณ แห่งใดในโลกหล้า 
สุดแผ่นฟ้าพระเมตตา ธ หยั่งถึง 
ทวยราษฏร์ไทยพบภัยมิพรั่นพรึง 
ปกเกศเกล้าเราซาบซึ้ง ซึ่งพระกรุณา 
ขอถวายพรชัยพระพ่อหลวง 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งแดนสรวงถ้วนทั่วหล้า 
ดลพระองค์อยู่คู่ราษฏร์ตราบกาลเวลา 
ข้าใต้ฝ่าฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 
กจก.กพ.ทบ. [1.4.196.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:13
49302
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

…ผืนฟ้าไร้ฝน…โปรยปราย… 
พ่อเดินผ่านผืนทราย…อ่อนล้า… 
หยาดน้ำมาจากไหน…พ่อคิดเอาไว้เรื่อยมา… 
ไม่นานฝนเทียมหล่นจากฟ้า…สร้างแผ่นดินชุ่มชื้นทั่วหล้า…ปฐพี…    
 
กจก.กพ.ทบ. [1.4.196.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:14
49303
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

…ผืนฟ้าไร้ฝน…โปรยปราย… 
พ่อเดินผ่านผืนทราย…อ่อนล้า… 
หยาดน้ำมาจากไหน…พ่อคิดเอาไว้เรื่อยมา… 
ไม่นานฝนเทียมหล่นจากฟ้า…สร้างแผ่นดินชุ่มชื้นทั่วหล้า…ปฐพี…    
 
กจก.กพ.ทบ. [124.120.192.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:15
49304
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

นบคำนับเนื่องด้วย ชันษามงคล
ชนเหล่าราษฎร์ร่วมมา กราบไหว้
ประสิทธิ์ประสาท ประเสริฐบุญญา
องค์เอกมิ่งขวัญไร้ สิ้นโรคภัยพาน
ภูมิธรรม ธ ปกเกล้า ชาวสยาม.
ภูเบศวร์ปกเขตคาม ปิ่นเหล้า
ภูมินทร์ปิ่นพระนาม ทรงศักดิ์
ภูมิพลปิ่นฟ้า เทิดไท้ถวายพร
 
กจก.กพ.ทบ. [1.4.196.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:15
49305
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ประเทศไทยใต้ร่มฉัตรกษัตริย์ตรา
ด้วยพระบารมีป้องคุ้มครองเกล้า
ดูสุขทุกภัยให้ปวงเรา
มิดูเบาทวยราชชาติสำราญ

 
 
กจก.กพ.ทบ. [1.4.196.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:16
49306
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ขอพระองค์จงพระเกษมสรร
เป็นมิ่งขวัญทั่วแคว้นแดนสถาน
มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ประนมกรกราบกรานผ่านร้อยกรอง

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 
กจก.กพ.ทบ. [124.120.192.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:16
49307
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

พระเอยพระโอบเอื้อ อารี 
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง 
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา 
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน
 
กจก.กพ.ทบ. [124.120.192.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:17
49308
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ธ ทรงเป็นดวงใจไทยทั่วหล้า
เหล่าประชาทูลเทิดไท้ไว้เหนือเศียร
ทรงสอนสั่งว่าอย่าละความเพียร
ดั่งมหาชนกที่ทรงเขียนให้ตรึกตรอง
 
กจก.กพ.ทบ. [124.120.192.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:17
49309
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์ 
ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย 
เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ 
ขอทรงให้'สุขสำราญ'ชั่วกาลเทอญ
 
กจก.กพ.ทบ. [124.120.192.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:18
49310
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง 
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่ 
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย 
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา 
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา 
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า 
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์ 
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ
 
กจก.กพ.ทบ. [101.108.65.xxx] เมื่อ 4/08/2020 15:18

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น