heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35203825
แสดงหน้า60849381
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418917 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
50349
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา
น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ในหลวงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:02
50350
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน
ขอให้พ่อหลวงมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรง
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:03
50351
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน
ทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย
ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนไทยตราบกัลป์ปสาน
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:03
50352
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน
พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อคนไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆ
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:04
50353
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:05
50354
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:05
50355
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:06
50356
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน
 
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:06
50357
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างแก่คนไทย
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:07
50358
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:07
50359
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกข์สุขของประชาชนและก่อให้เกิดความจงรักภักดีที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนักในความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:08
50360
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนและเคารพเหนือสิ่งอื่นใด
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:08
50361
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

แผ่นดินของเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:09
50362
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

รักชาติ รักแผ่นดิน รักพ่อของคนไทย
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:10
50363
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:10
50364
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:11
50365
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:11
50366
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:12
50367
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:12
50368
อ้างอิง

กจก.กพ.ทบ.

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
 
กจก.กพ.ทบ. [124.122.133.xxx] เมื่อ 28/08/2020 09:13

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น