heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35201341
แสดงหน้า60846897
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418845 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
50409
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
รวมใจภักดี รัก ในหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:37
50410
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
รวมใจภักดี รัก ในหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:37
50411
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:38
50412
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:53
50413
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:53
50414
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:54
50415
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:54
50416
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระองค์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์เอง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:54
50417
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:55
50418
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข  
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:55
50419
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:56
50420
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ประเทศจะอยู่อย่างไรถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:56
50421
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
จักกรีวงศ์องราชา ปวงประชาขอน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:57
50422
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดของในหลวง ร.9
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:57
50423
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:58
50424
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตในดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:58
50425
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:58
50426
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:59
50427
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงทุกพระองค์ ซึ่งทุกพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาขนพ้นทุกข์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 20:59
50428
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ประเทศชาติจะอยู่อย่างไรถ้าคนไทยไม่รักกัน รวมใจภักดิ์รู้รักและสามมัคคี
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.25.154.xxx] เมื่อ 31/08/2020 21:00

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น