heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35353166
แสดงหน้า60998741
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 420116 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
7094
อ้างอิง

xyz
กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:33
7095
อ้างอิง

xyz
ชาติมั่นคงธงไสวไทยเปรมปรีดิ์ เพราะความสามัคคีของปวงชนเรารักในหลวง
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:34
7096
อ้างอิง

xyz
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:34
7097
อ้างอิง

xyz
เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:35
7098
อ้างอิง

xyz
รักพ่อ ห่วงพ่อ ต้องสามัคคี
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:35
7099
อ้างอิง

xyz
พระองค์ทรงเป็นรักปราชญ์ของแผ่นดิน
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:36
7100
อ้างอิง

xyz
พระองค์ทรงเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:46
7101
อ้างอิง

xyz
ในหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:48
7102
อ้างอิง

xyz
พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนา
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:49
7103
อ้างอิง

xyz
ในหลวงทรงเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:49
7104
อ้างอิง

xyz
ในหลวงคือพระเจ้าแผ่นดิน
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:51
7105
อ้างอิง

xyz
พระองค์คือผู้ทรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรม
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:53
7106
อ้างอิง

xyz
ราชินีคือแม่ของแผ่นดิน
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:53
7107
อ้างอิง

xyz
เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:53
7108
อ้างอิง

xyz
เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:54
7109
อ้างอิง

xyz
ขอให้พ่ออยู่หัวทรงพระเจริญ

 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:54
7110
อ้างอิง

xyz
เทิดไท้องค์ราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:55
7111
อ้างอิง

xyz
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประ
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:55
7112
อ้างอิง

xyz
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:55
7113
อ้างอิง

xyz
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
 
 
xyz [101.108.14.xxx] เมื่อ 6/10/2017 13:56

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น