heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35244801
แสดงหน้า60890360
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419124 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
760
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
 5 ธันวาเวียนมาครบบรรจบ
ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี
พระผู้ช่วยผู้สร้างให้ชีวี
สร้างสิ่งดีให้ไทยเสมอมา
         ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้
ร่วมยินดีกับพระองค์ครบพรรษา
ช่วยปกป้องจากความทุกข์ที่เข้ามา
แซ่ซ้องว่า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:40
761
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ธ ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ   ทรงครองราชย์เพื่อความสุขชาวสยาม

แม้ลำบากทรงไปเยือนทุกเขตคาม   ทรงติดตามทุกข์สุขราษฎร์มิห่วงกาย

แปดสิบสี่พรรษามหาราช   ทรงเคียงชาติเคียงเมืองมิห่างหาย

เพื่อพวกเราชาวไทยได้สุขสบาย   ขอถวายพระพรทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:41
762
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ธ คือองค์กษัตริย์วงศ์จักรี
ธ ทรงมีพระเมตตาไทยทั้งหลาย
ปวงราษฎร์น้อมแทบพระบาทตราบวางวาย
น้อมถวายพระพรยิ่งยืนนาน
ก้าวพระบาทที่ย่างไปทุกถิ่นที่
มาหลายปีให้ชาติได้สืบสาน
ขอทรงเป็นมิ่งขวัญไทยนานเท่านาน
ทรงพระเจริญตลอดกาลตลอดไป 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:41
763
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท
มหาราชเปรื่องปราช์ญราษฎร์สุขี
องค์ภูมิพลมหากษัตริย์แห่งจักรี
พระภูมีขวัญชีวีของชาวไทย
    ปวงประชาชาวไทยล้วนเป็นสุข
พ้นสิ้นทุกข์สุขถ้วนหน้าอัชฌาสัย
นวมินทร์แปดสิบสี่พรรษามหาราชัย
ปวงชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:42
764
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
5ธันวามหาราชปราชญ์แผ่นดิน 
อัครศิลปินถิ่นสยาม 
ใต้รองบาทร่มเย็นทุกเขตคาม 
ชื่อเรืองนามเกริกก้องป้องโพยภัย 
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวี 
ผันนทีพลิกฟ้าฝนสดใส 
เกียรติระบือชื่อก้องทั้งผองไทย 
ร้อยดวงใจขอพระองค์ทรง พระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:42
765
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
พระทรงเป็นมิ่งขวัญไทยทั้งหล้า
พระทรงเป็นแผ่นฟ้าคลุ้มเกษี
พระทรงเป็นมหาชลธี
พระทรงเป็นชีวีของปวงไทย

พระเป็นผู้ค้นคิดสิ่งประดิษฐ์
พระเป็นผู้สร้างจิตน่าเลื่อมใส
พระเป็นผู้คุ้มครองผองเผ่าไทย
พระเป็นผู้เกรียงไกรในแผ่นดิน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:43
766
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
แปดสิบสี่พรรษาเวียนมาครบ   
พสกนิกรนบอภิวันท์จิตแจ่มใส
ทวยราษฎร์พร้อมถวายพระพรชัย           
เทอดทูลไท้แด่องค์พระราชา 
พระทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่                 
พระนามไกลเกียรติก้องทั้งผองหล้า
เพราะทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา            
ปวงประชาพึ่งพาพระบารมี
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:43
767
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
พระทรงเป็นนักคิด      นักประดิษฐ์และคิดค้น 

                   บรรเทาความยากจน   ช่วยประชาให้พ้นภัย 

                   ปวงชนต่างรวมใจ       มีรักในภูวไนย 

                    ให้พรท่านมีชัย         มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:44
768
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
มหาราชในดวงใจไทยทั้งผอง

ที่เฝ้ามองเฝ้าดูแลไทยทั้งหลาย

ด้วยความรักความห่วงใยไม่เสื่อมคลาย

ขอน้อมกายน้อมใจถวายพระพร
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:44
769
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
84 พรรษาเวียนครบรอบ      ขอน้อมนอบถวายพรชัยศรี
เพื่อราชันแห่งสยามจอมชีวี      ธ ท่านที่เป็นมิ่งขวัญของปวงชน
ขอให้พ่อหลวงเรามีความสุข      ไร้ความทุกข์เศร้าโศกอันหมองหม่น
ท่านทรงเป็นดุจดั่งดวงกมล      วอนเทพดลให้ ธ ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:44
770
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
เราชาวไทยเทิดไท้ใจตั้งมั่น        องค์ราชันขวัญใจไทยทั้งผอง
ถวายพรแด่นริศจิตปรองดอง             เฉลิมฉลองวันครบรอบภูวไนย
ธ ทรงเป็นยิ่งกว่ามหาราช                ธ ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นนักพัฒนาคู่ชาติไทย           ล้านดวงใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:45
771
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
  วันพ่อห้าธันวา       แห่งพรรษาแปดสิบสี่
 ประชาร่วมวจี          ทำความดีแด่พ่อหลวง
 ธ ทรงเป็นผู้ให้         กว่าใดในโลกทั้งปวง
 อวยพรให้ในหลวง     มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:45
772
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
 ชนชาวไทยใจพร้อมน้อมเจตคติ              ตามดำริพระประสงค์ท่านทรงหวัง
          สามัคคีเพื่อส่วนรวมร่วมพลัง                      ลดเกลียดชังเพื่อบดินทร์อิ่มพระทัย
          ร่วมส่งกลอนเป็นพระพรซ้อนความคิด             ขอเชิญฤทธิ์พระไตรรัตนสว่างใส
          ให้ทุกข์โศกโรคเหนื่อยเศร้าบรรเทาไป            เหลือสุขไว้ให้พระองค์ทรงพระเจริญ  
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:46
773
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
จอมกษัตริย์ธีรราชแห่งสยาม       ผู้มีนามเกริกก้องท่องวิถี 

หกสิบล้านดวงใจน้อมสดุดี      ขอถวายชีวีพิทักษ์องค์ราชัน 

แปดสิบสี่เวียนครบบรรจบรอบ      ขอน้อมนอบศิระด้วยจิตมั่น 

ประณตแนบเบื้องพระบาทองค์ราชัน     มาร่วมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:46
774
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ธ ทรงคิด ธ ทรงเริ่ม ธ ทรงสร้าง      เริ่มแนวทางการดำรงคงชีพชื่น
ยึดสายกลางปฏิบัติคิดยั่งยืน              อีกรื้อฟื้นธรรมชาติคู่ชาวไทย
   การผันเปลี่ยนเวียนผันผ่านกาลมิหยุด  พระแดนพุทธแดนสยามงามไฉน
ขอพระทรงอยู่คู่สยามตลอดไป           เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ใจเรา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:46
775
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
 ขอประนมก้มกราบอภิวาท            มหาราชราชันสง่าศรี
ทรงปกปักรักษาทั่วธานี                   ราษฎร์เปรมปรีดิ์มีสุขเพราะพระบุญญา
ธ ทรงเป็นนักปราชญ์นักประดิษฐ์         ธ วิจิตรทางดนตรีศิลป์ภาษา
ธ ประดุจพ่อหลวงปวงประชา             น้อมวันทาขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:46
776
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
แปดสิบสี่ปีเวียนบรรจบสบสมัย  ผองชาวไทยปรีเปรมเกษมสันต์
ใต้ร่มพระบารมีชื่นชีวัน              เราช่วยกันร่วมกันสร้างความปรองดอง
ธ ทรงเป็นพ่อหลวงของปวงไทย    ศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งผอง
เฉลิมพระชนม์พรรษาท่านทรงครอง ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:46
777
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
  ประดับยิ้มพริ้มเพราเย้าพระโอษฐ์    ประดับโสตเสียงร้องซ้องสรรเสริญ
ประดับเนตรธงไสวไท้ทรงเมิล           ราษฎร์ร่วมเยินยอองค์พระทรงธรรม์
พระชนม์ชื่นยาวนานวารบรรจบ          ชันษาครบเจ็ดรอบนอบจอมขวัญ
สดุดีองค์ทีฆาราชันย์                     ผู้รังสรรค์ผู้เป็นครูของแผ่นดิน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:47
778
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
เป็นหยาดฝน พรมดิน ให้ชุ่มฉ่ำ               เป็นหยดน้ำ ดับไฟ ให้คลายเข็ญ
เป็นธารา หล่อเลี้ยง ให้ฉ่ำเย็น                        ทั้งมวลเป็น น้ำพระทัย หลั่งรินมา
         ผ่านมาแล้ว ๘๔ ปี พระตรากตรำ           ขอให้พระ ทรงธรรม ยืนชันษา
ทุกวันคืน สุขเกษม เปรมปรีดา                        น้อมบูชา มิ่งขวัญ พ่อแห่งไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:47
779
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
เหล่าผสกนิกรไทยทั้งผอง    ร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญองค์พระทรงศรี 
ทั้งปลาบปลื้มปิติและยินดี ธผู้นี้คือองค์จอมราชันย์ 
แปดสิบสี่พรรษาเวียนมาถึง ผองชาวไทยซาบซึ้งเกษมสันต์
ถวายพระพรด้วยใจที่ตั่งมั่น ให้พระองค์นั้นทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [1.2.188.xxx] เมื่อ 2/08/2016 13:50

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น