heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34984248
แสดงหน้า60629751
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418198 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
860
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
⊱╮⊱╮⊱╮-'ถวายสดุดีองค์ภูมีฯราชัน'- ⊱╮⊱╮⊱╮
('สัททุลลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙ ')---- BY---- : กิติราช ทับทิม 

◕.ราชาองค์พระกษัตริย์บพิตรพิริยะปราชญ์
กิจจาสถิตย์ชาติ..........ไผท

◕.ล้านชนราษฎร์สดุดีนรินทร์ ธ ดำริไว้
น้อมกล่าวพระพรชัย.....พระองค์

◕.ขอเทวานำประทานพระพรล้ำสุรสงฆ์
ล้นเกล้าพระองค์ทรง.....สำราญ

◕.น้อมสำนึกพระมหากรุณพระนฤบาล
ทวยราษฎร์ศิโรกราน.....ชุลี

◕.วอนเทวาอริยาสุเทพรัสวะดี
นำพรพิพัฒน์ศรี...........ถวาย

◕.ราชันองค์พระกษัตริย์เกษมพระวรกาย
สุขล้นประชวรหาย.......นิรันดร์ 0O~
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:07
861
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
⊱╮⊱╮⊱╮-'ถวายสดุดีองค์ภูมีฯราชัน'- ⊱╮⊱╮⊱╮
('สัททุลลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙ ')---- BY---- : กิติราช ทับทิม 

◕.ราชาองค์พระกษัตริย์บพิตรพิริยะปราชญ์
กิจจาสถิตย์ชาติ..........ไผท

◕.ล้านชนราษฎร์สดุดีนรินทร์ ธ ดำริไว้
น้อมกล่าวพระพรชัย.....พระองค์

◕.ขอเทวานำประทานพระพรล้ำสุรสงฆ์
ล้นเกล้าพระองค์ทรง.....สำราญ

◕.น้อมสำนึกพระมหากรุณพระนฤบาล
ทวยราษฎร์ศิโรกราน.....ชุลี

◕.วอนเทวาอริยาสุเทพรัสวะดี
นำพรพิพัฒน์ศรี...........ถวาย

◕.ราชันองค์พระกษัตริย์เกษมพระวรกาย
สุขล้นประชวรหาย.......นิรันดร์ 0O~
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:08
862
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ธ ทรงเป็นดั่งฟ้า.............อำไพ
   ธ ดั่งดวงหฤทัย...................ทั่วแคว้น
      ธ ประหนึ่งแสงใส................แสงสว่าง
            ธ ป่านเปรยเปรียบแม้น........พ่อผู้อาทร ฯ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:08
863
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
อำนวยพรทั่วทั้ง..............โลกา
    แลเหล่าปวงเทวา.................เทพไท้
       แลสิ่งศักดิ์สิทธิ์สา-...............กลโลก
          อารักษ์ปกปักษ์ไซร้..............แซ่ซ้องบารมี ฯ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:08
864
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
พลีใจรำลึกแล้ว...............ปวงชน
      พลีร่วมจิตกุศล.....................สื่อสร้าง
                ทำดีมุ่งถวายจน....................ชีพล่วง ลับเอย
                      มโนมั่นบแรมร้าง..................มั่นไว้ปฏิญญา ฯ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:09
865
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
มหามงคลฤกษ์แล้ว............รวมใจ
       ผองเผ่าชนชาวไทย.................ทั่วหล้า
            ถวายพระพรชัย......................แด่พ่อ หลวงเอย 
                  ทรงพระเจริญปกฟ้า................แผ่นพื้นไผทสยาม
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:09
866
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
พระผู้ทรงงานหนักเป็นนักหนา
เพื่อประชาอยู่เย็นเป็นสุขศานต์
ราชดำรัสวจนะพระบริบาล
มาเนิ่นนานและจักเป็นเช่นนี้ไป

น้อมประนมบังคมคัลพระขวัญหล้า
พรเทวานิรมิตพิสิฐใส
ดลสวัสดิ์ให้พ่อหลวงแห่งปวงไทย
เจริญใจเจริญขวัญนิรันดร์เทอญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:10
867
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
๐ กษัตริยาธิราช  ๐๐

๏ ยอดกษัตริย์.. รัชสมัย วิไลยุค
พระประมุข.. นวมินทร์ นรินทร์สยาม
พระภูมิพล.. ยิ่งเดชะ เลิศพระนาม
องค์พิราม.. บัลลังก์รัตน์ ร่มฉัตรทอง

 องค์จักรี.. ศรีสง่า จริยาวัตร
ธ ปกรัฐ ซาบซึ้งใจ ไทยทั้งผอง
องค์ภูมี.. ศรีนครา ประชาซ้อง
ธ ปกป้อง ประชาชาติ ราษฎร์ทุกข์คลาย

 นฤบดินทร์.. ศิลปศาสตร์ ราชพร้อมสรรค์
ธ มุ่งมั่น พัฒนาคน เร่งขวนขวาย
นฤเบศ.. เปี่ยมเหตุผล ต้นถึงปลาย
ธ มุ่งหมาย ชำนะเข็ญ เห็นหลักชัย

 พระภูบาล..ศานติธรรม นำประเทศ
ธ ปกเกศ โอบอุ่นเอื้อ เหนือจดใต้
พระมิ่งฉัตร.. อัจฉรีย์ วิถีไทย
ธ ห่วงใย ประโยชน์สุข ทุกหมู่ชน

 พระภัทรมหาราช.. เปรื่องปราดล้ำ
ธ ทรงนำ ชาติพ้นภัย ยิ่งใหญ่ผล
พระราชา.. เหนือราชะ ในสกล
ธ บันดล ฟ้าสดใส ไทยธำรง

 น้อมบังคม บรมนาถ ราชไพสิฐ
อัญชลิต รอยบัวบาท ราชหงส์
น้อมถวายพระพรชัย ไท้ดำรง
ทีฆายุยืนยง..กว่าร้อยปี..เทอญ ๚ะ๛   
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:20
868
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
...เฉลิมฉัตร ธ ปกหล้า..........ฟ้าสยาม
สันติสุขคลุมเขตคาม............ราษฎร์รู้
พระประสงค์ สืบสานตาม......ปฏิบัติ
ธรรมสถิตโปรดพระผู้...........ราษฎร์ซึ้งซึ่งพระคุณ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:21
869
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
พระยอดยิ่งเยี่ยมฟ้า   ไผทสยาม
พระเกียรติเกริกกึกนาม   ทั่วหล้า
พระคุณยิ่งงดงาม       พิสุทธิ์
พระคู่พระมิ่งฟ้า         ผ่านเกล้าชาวไทย

ขอพระเจริญยิ่งพ้น     พันวษา
สถิตย์เป็นขวัญประชา   ยิ่งยั้ง
คู่องค์พระมหา-    ราชจักรีแฮ
ทรงพระเกษมดุจครั้ง   เมื่อครั้งทรงเกษมฯ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:22
870
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
....พรพระอวยพระแม่เจ้า.........จอมไผท
เปี่ยมพระเมตตาปวงไทย........ทั่วหล้า
ทรงพิริยะขจัดทุกข์ภัย............เภทผ่าน...พ้นเฮย
ทวยราษฎร์พรักพร้อมหน้า......นบน้อมใจถวาย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:22
871
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ราชินีศรีสมัย    ผ่องแผ้วอำไพ
วิไลงามล้ำยามยล

สิบสองสิงหาภูวดล     เหล่าข้าปวงชน
น้อมเกล้าถวายมาลา

เกียรติแม่แผ่ทั่วทิศา     คู่ปิ่นครา
พ่อหลาวงชั่วนาตาปี

สิริกิติ์พระทัยฉวี    โอบอ้อมอารี
ยากหาใดเปรียบเทียบทัน

แม่ของแผ่นดินของฉัน    พระคุณอนันต์
ทวยราษฎร์เลี้ยงชีพยืนยง

จักสานคืองานพระองค์      ธ มุ่งเสริมส่ง
เฟื่องฟูคู่ถิ่นแดนทอง

ปั้นถักปักร้อยเรืองรอง      งดงามชวนมอง
ประจักษ์ชัดแจ้งสายตา

ถ้วนทั่วโครงการผ่านมา      พระแม่ห่วงหา
เสด็จดำเนินก้าวไป         
                  
แร้นแค้นพระทรงห่วงใย          อีสานเหนือใต้
ออกตกเฉกเช่นเดียวกัน       

เครื่องถมลายครามสร้างสรรค์        ผ่านพ้นนานวัน
ยังคงอยู่คู่ธานี

รอยบาทยาตราแรมปี      ขอพระภูมี
เกษมสำราญสืบไป

เหล่าข้าอภิวันด้วยใจ       เจริญยิ่งแม่ไทย
เทิดไท้องค์ราชินี

 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [182.52.64.xxx] เมื่อ 18/08/2016 10:23
872
อ้างอิง

พัน.รพศ.ศสพ.
ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
 
พัน.รพศ.ศสพ. [49.48.246.xxx] เมื่อ 19/08/2016 08:35
873
อ้างอิง

ศปภอ.ทบ.๑
301 เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
302. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
303. Long live the king
304. ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน
305. ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
306. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
307. รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
308. เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
309. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
310. เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต
311.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
312. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
313. ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
314. ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
315. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
316. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
317. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
318. พระองค์คือผู้ให้ ขอจงทรงพระเจิญ
319. ข้าจะจงรักภัคดีต่อประเทศชาติ
320. Long live the king
321. มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ
322. ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป
323. และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน
324. ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ให้ชาวไทย
325. ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว
326. ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
327. รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
328. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
329. ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
330. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
331.พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน
332.พระองค์ทรงสถิตในใจไทยทั่วหล้าใต้ฟ้า เปรียบดั่งเมฆฝนหลั่งรินให้คนไทยชุ่มชื่น
333.น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา
334.เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
335.จะกินยังคิดเป็นห่วง จะนอนยังเฝ้าแก้ปัญหา นี่คือกษัตริย์นักพัฒนา ชาวประชาทราบซึ่งตลอดกาล
336.พระองค์ได้ทรงพระอุตสาหะวิริยะบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณา
ประชาราษฎร์ทั่วทุก ภูมิภาคมิได้ทรงว่างเว้น
337.นับเป็นบุญอันประเสริฐของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยที่มี”พระพ่อของแผ่นดิน”ผู้ทรงพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างอเนก อนันต์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่
พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
338.น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
339.สงสารในหลวงและพระราชินีมาก
340.ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา
341.พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข
342.หยุดทะเลาะกันเสียที เพื่อถวายในหลวงของเรา
343.แม้ชาตินี้คงทดแทนบุญคุณแผ่นดินไม่หมด
344.ความสุขคู่ชาวไทยจนถึงวันนี้เพราะพระเจ้าอยู่หัว
345.แม้สัตว์ยังรักที่อยู่อาศัยของตัวเองเราเป็นมนุษย์ควรจะรักชาติ
346.ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราควรใช้เพื่อพัฒนาประเทศมากว่าทำลาย
347.ความสมดุลที่คงอยู่เพราะความรักชาติรักกษัตริย์ของชาวไทย
348.ข้าพเจ้าจะเป็นคนดี และอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อแผ่นดินไทย และเพื่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
349.ขอให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสําราญ
350.พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
351.ในหลวงทรงนำแบบประเพณีอันดีงามของไทยสู่ต่างประเทศ
352.ด้วยพระบารมีประเทศไทยจึงสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้
353.ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
354.ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป
355.พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยเมตตา
356.สามัคคีคือพลัง ร่วมสร้างความดีเพื่อถวายในหลวง
357.พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
358.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง  เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป
359.รักชาติ รักแผ่นดิน คิดถึงสิ่งที่ในหลวงทำให้เราทุกคน แล้วประเทศชาติจะสงบสุข
360.ขอให้พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
361. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
362. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
363. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
364. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
365. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
366. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
367. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
368. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
369. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
370. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
371.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
372.สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเรา
373.พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
374.ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี  ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
375.บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน  แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
376.ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน  หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
377.พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
378.ทุกโครงการพระองค์ท่าน ล้วนแต่นำมาแก้ไขให้ทันกับสภาวะในปัจจุบัน
379.“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล
380.ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ
381. “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
382. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
383. การ ที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของ เราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม
384. หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
385. โครงการ ตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่เลย
386. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
387. เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
388. ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
389. ไม่ มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
390. พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
391. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติ มีประเทศ อันตั้งเป็นอิสระเสรีมาช้านาน
392. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คงความเป็นไทยไว้ได้
393. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
394. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติ ผู้นั้นจะพบกับความพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีผู้นั้นจะมีสวัสดีศรีมงคล
395. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
396. ราชัน ราชินี บารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
397. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
398. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้จะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด
399. เรารักพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
400. ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 
 
ศปภอ.ทบ.๑ [49.49.245.xxx] เมื่อ 19/08/2016 09:12
874
อ้างอิง

ร้อย.มทบ.๑๖

๓๑.พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม 
๓๒.สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย 
๓๓.ประชาชนคนไทยล้วนยกย่องพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์ 
๓๔.พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน

๓๕.เหงื่อพ่อไหล อาบพักตร์ ประจักษ์แจ้งแผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น
ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญพ่อยังเป็น ผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย
อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ 
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

๓๖.ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

๓๗.พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

๓๘.พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

๓๙.ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่ม
พระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

๔๐.พระคุณพ่อของแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จะยังคงอยู่ตลอดไป ภายใต้พระบารมี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการร้อย.มทบ.๑๖

 
ร้อย.มทบ.๑๖ [101.51.97.xxx] เมื่อ 19/08/2016 09:41
875
อ้างอิง

ร้อย.มทบ.๑๖
.ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
๒.ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๓. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
๕. ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก 
๖. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๗. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๘. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๙. พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผอง ทรงปกครองแผ่นดินไทยด้วยใจรัก
๑๐. พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนทราบซึ้งในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย 
๑๑. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๑๒. พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์
๑๓. ทรงแนะนำทุกๆอย่างสรรค์สร้างนัก ไม่มีพักทรงทำงานมานานเกิน
๑๔.ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร
๑๕.ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการร้อย.มทบ.๑๖
 
ร้อย.มทบ.๑๖ [101.51.97.xxx] เมื่อ 19/08/2016 09:54
876
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท
มหาราชเปรื่องปราช์ญราษฎร์สุขี
องค์ภูมิพลมหากษัตริย์แห่งจักรี
พระภูมีขวัญชีวีของชาวไทย
ปวงประชาชาวไทยล้วนเป็นสุข
พ้นสิ้นทุกข์สุขถ้วนหน้าอัชฌาสัย
นวมินทร์แปดสิบสี่พรรษามหาราชัย
ปวงชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.27.183.xxx] เมื่อ 22/08/2016 09:39
877
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ขอพระอยู่ คู่ไทย ไปนานนาน ขอปวงเทพ อภิบาล ดั่งแถลง ขอทรงเป็น ร่มโพธิ์ไทร ไม่เปลี่ยนแปลง ขอแสดง ความจงรัก แหละภักดี
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.27.183.xxx] เมื่อ 22/08/2016 09:39
878
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
ธ คือองค์กษัตริย์วงศ์จักรี
ธ ทรงมีพระเมตตาไทยทั้งหลาย
ปวงราษฎร์น้อมแทบพระบาทตราบวางวาย
น้อมถวายพระพรยิ่งยืนนาน
ก้าวพระบาทที่ย่างไปทุกถิ่นที่
มาหลายปีให้ชาติได้สืบสาน
ขอทรงเป็นมิ่งขวัญไทยนานเท่านาน
ทรงพระเจริญตลอดกาลตลอดไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.27.183.xxx] เมื่อ 22/08/2016 09:39
879
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.๒
พระองค์นำความสุขมาสู่พวกเราชาวไทยทั้งมวลมามากมายด้วยความเหน็ดเหนื่อย..ถึงเวลาที่พวกเราจะพร้อมใจกันทำให้พระองค์มีความสุขด้วยการแสดงพลังสามัคคี..เดินหน้าเพื่อผลประโยชน์ของชาติ..
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.๒ [125.27.183.xxx] เมื่อ 22/08/2016 09:41

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น